PL EN


2020 | 20 | 1 | 40-48
Article title

Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control

Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie szkolenia technicznego i taktycznego szermierzy z uwzględnieniem kontroli broni
Languages of publication
Abstracts
EN
Background. The evolution of competitive activities in fencing have given rise to the development of a system of training for competitive activities. Since it has proved impossible to increase the volume and intensity of the practice load for fencers, the problem of finding new ways and provisions to improve various aspects of fencers’ proficiency has cropped up. In the development of fencing several different ways of weapon control have been developed in epee fencing, which involve the application of the French or pistol grip. At present the number of epee fencers in the top 16 world ranking who have applied the French hilt during the last 6 years make up 34 % of both males and females. Problem and aim. Until recently the sports scientists in this country have failed to broach the subject of weapon control in epee fencing at the appropriate level, while fencer training systems take no account of the specificity of weapon control. The aim of the study is the improvement of the technical and tactical training of epee fencers by means of differentiation of weapon control. Methods. The following methods were used: theoretical analysis and generalization, the documentary method, pedagogical observation, survey, experiment and methods of mathematical statistics. Results and Conclusions. The differences between the technical and tactical actions of high level fencers were defined. A program to differentiate the technical and tactical training of epee fencers was created. The effectiveness of the program was confirmed by pedagogical experiment.
PL
Tło. Ewolucja rywalizacji w dziedzinie szermierki dała początek rozwojowi systemu szkoleń w zakresie działań opartych na rywalizacji. Ponieważ okazało się niemożliwe zwiększenie ilości i intensywności obciążenia treningowego dla szermierzy, pojawił się problem znalezienia nowych sposobów i przepisów mających na celu poprawę różnych aspektów biegłości szermierzy. W ramach rozwoju szermierki opracowano kilka różnych sposobów kontroli broni w szermierce z użyciem szpady, które obejmują zastosowanie tzw. chwytu francuskiego lub pistoletowego. Obecnie liczba szablistów znajdujących się w pierwszej szesnastce rankingu światowego, którzy w ciągu ostatnich sześciu lat stosowali chwyt francuski, stanowi 34 % zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Problem i cel. Do niedawna badacze sportu na Ukrainie nie poświęcili zbyt wiele uwagi tematowi kontroli użycia szabli, podczas gdy systemy szkolenia szermierzy nie uwzględniają specyfiki kontroli broni. Celem niniejszej pracy jest poprawa treningu technicznego i taktycznego szermierzy poprzez zróżnicowanie kontroli broni. Metody. Zastosowano następujące metody: analizę teoretyczną i uogólnienie, metodę dokumentalną, obserwację pedagogiczną, ankietę, eksperyment i metody statystyki matematycznej. Wyniki i wnioski. Określono różnice między działaniami technicznymi i taktycznymi szermierzy na wysokim poziomie zaawansowania. Stworzono program różnicowania treningu technicznego i taktycznego szablistów. Skuteczność programu potwierdzono eksperymentem pedagogicznym.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
40-48
Physical description
Contributors
author
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
author
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
  • Lviv State University of Physical Culture (Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ac6000-427c-4d3f-9ebf-2e5a825c6316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.