PL EN


2012 | 4 | 7 | 67-76
Article title

Wymiana informacji między organami bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej – uwagi wstępne na tle prawodawstwa unijnego

Title variants
EN
Exchange of information between security authorities of the EU Member States – introductory comments based on the EU law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienie styku prawodawstwa polskiego z prawodawstwem unijnym, dotyczącym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które są elementem współpracy służb specjalnych i policyjnych, czy też szerzej – elementem współpracy policyjnej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedstawiono też zasadniczy katalog aktów prawnych regulujących tę tematykę. Tak budowany system składa się z wielu części, takich jak SIS i VIS, zarządzanych z poziomu wspólnotowego oraz baz danych gromadzonych tylko na poziomie krajowym. Nie jest on także wolny od wyjątków, co jeszcze pogłębia stopień skomplikowania obowiązujących w nim reguł. Ważne znaczenie dla omawianej materii mają również dokumenty strategiczne Rady Europejskiej: Program Haski i Program Sztokholmski, które stanowią o wizji i kierunkach prac prawodawczych. Autor wspomina też, że wejście w życie Traktatu z Lizbony może doprowadzić do zmiany charakteru dotychczasowej współpracy w ramach wymiany informacji, chociażby przez „przeniesienie” części regulacji dotychczas pozostających w gestii państw na poziom unijny. W konkluzjach autor sygnalizuje, na przykładzie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, znany z praktyki problem rozbieżności pomiędzy treścią regulacji unijnych a brzmieniem norm implementujących je do ustawodawstwa krajowego.
EN
The article describes the correspondence of the Polish law and EU law on the gathering, processing and use of information in the cooperation of special services, police, or the police cooperation in the area of freedom, security and justice of the European Union. It includes a brief catalogue of legal acts that regulate this area. Such a system consists of many elements, such as SIS and VIS which are managed on the EU level and through the national data bases. There are exceptions to the rules, which makes the regulations of even more complex. Also the strategic papers of the European Council, i.e. the Hague Programme and the Stokholm Programme that lay out the vision and set the directions of the legislative work are of importance. According to the author, the entry into force of the Treaty of Lisbon may lead to changes in the cooperation in the area of the exchange of information, for example, as a result of shifting of some of the regulations from the national to the EU level. The authors concludes with an example from the Act of 16 September 2011 on the exchange of information with law enforcement bodies of the Member States of the European Union regarding discrepancies between the EU provisions of law and regulations of their transposition into the national law.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
7
Pages
67-76
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ae77bd-fa6c-45fc-8ddc-d01d608c2dc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.