PL EN


2019 | 4(78) | 5-27
Article title

Analiza założeń i rezultatów interwencji publicznej na przykładzie przestrzennego rozkładu wykorzystania POKL 2007–2013 na poziomie lokalnym

Content
Title variants
EN
Intentions vs. outcomes of public intervention. Spatial distribution of funds within the cohesion policy POKL programme (2007–2013) at the local level
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest eksploracyjna analiza przestrzennej alokacji środków na kapitał ludzki na poziomie lokalnym w Polsce. W szczególności analiza ta dotyczy przestrzennej dystrybucji środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007–2013). Kolejne etapy badania obejmują: ekstrapolację na poziom lokalny (gminny) zastosowanego w POKL algorytmu podziału funduszy między regiony; porównanie alokacji bazującej na danych sprzed rozpoczęcia programu z analogiczną alokacją tych samych środków w oparciu o wskaźniki z okresu po zakończeniu programu (metoda „przed–po”); porównanie intencjonalnej alokacji środków POKL z obserwowaną, faktyczną absorpcją funduszy na poziomie lokalnym w latach 2007–2015. Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule dowodzi, że ostateczny efekt alokacji POKL na szczeblu lokalnym nie jest prostym „przedłużeniem” rządowej wizji podziału wyrażonej za pomocą algorytmu. Absorpcja środków w ujęciu per capita była bardzo zróżnicowana między gminami w ramach poszczególnych województw, przy czym niekoniecznie więcej środków trafiło do obszarów szczególnie obciążonych strukturalnie (w rozumieniu rządowego algorytmu). Analiza „przed–po” prowadzi do wniosku, że w badanym okresie dysproporcje rozwojowe w wymiarze terytorialnym uległy pogłębieniu. Dotyczy to zarówno rosnącego dystansu między wschodnią i zachodnią Polską, jak i zapaści rozwojowej obszarów tzw. wewnętrznych peryferii.
EN
The goal of this article is to investigate the spatial allocation of human capital investment at the local level in Poland. In particular, this analysis refers to the funds within the Human Capital Operational Programme (POKL 2007–2013). The study is divided into the following parts: extrapolation of the algorithm for allocating the POKL funds between regions to the local level; comparison of the allocation based on the data from the period before the programme with the hypothetical allocation of the same funds based on the measurement done after the end of the programme (the „before-after” method); and a comparison of the intentional allocation of POKL funds with the observed actual absorption of funds at the local level in 2007–2015. The analysis carried out in this article proves that the final effect of POKL allocation at the local level is not a simple extension of the government’s plan of division expressed by an algorithm. The absorption of funds per capita differed between municipalities within individual voivodships, but more funds did not necessarily go to the areas that were particularly structurally burdened (according to the governmental algorithm). The „before-after” analysis leads to the conclusion that, in the period under study, development disparities increased, and development gap between eastern and western Poland deepened. The situation is particularly difficult in the territories of the so-called internal peripherals.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
References
 • Bachtler J., Wishlade F., Méndez C., 2007, New Budget, New Regulations, New Strategies: the 2006 Reform of EU Cohesion Policy, European Policy Research Paper No. 63, University of Strathclyde.
 • Barone G., David F., de Blasio G., 2016, „Boulevard of broken dreams. The end of EU funding (1997: Abruzzi, Italy)”, Regional Science and Urban Economics, t. 60, nr 1, s. 31–38.
 • Becker S., Egger P., von Ehrlich M., 2010, „Going NUTS: The effect of EU Structural Funds on regional performance”, Journal of Public Economics, nr 94, s. 578–590.
 • Churski P., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., 2018, „Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych”, Studia Regionalne i Lokalne, t. 73, nr 3, s. 70–98.
 • Ciołek D., 2017, „Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach”, Gospodarka Narodowa, t. 289, nr 3, s. 55–87.
 • Ederveen S., De Groot H.L., Nahuis R., 2006, „Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy”, Kyklos, t. 59, nr 1, s. 17–42.
 • Faggian A., Rajbhandari I., Dotzel K.R., 2017, „The interregional migration of human capital and its regional consequences: a review”, Regional Studies, t. 51, nr 1, s. 128–143.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Smętkowski M., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i Analizy EUROREG 1/2009, Warszawa.
 • Guastella G., Timpano F., 2016, „Knowledge, innovation, agglomeration and regional convergence in the EU: motivating place-based regional intervention”, Jahrbuch fur Regionalwissenschaft, t. 36, nr 2, s. 121–143.
 • Herbst M., Herczyński J., Levitas A., 2009, Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Khandker S., Koolwal G.B., Samad H.A., 2010, Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank.
 • Konopczyński M., 2014, „How taxes and spending on education influence economic growth in Poland”, Contemporary Economics, t. 8, nr 3, s. 329–347.
 • Le Gallo J., Dall’Erba S., Guillain R., 2011, „The local versus global dilemma of the effects of structural funds”, Growth and Change, t. 42, nr 4, s. 466–490.
 • Levy J., 2015, „Counterfactuals, causal inference, and historical analysis”, Security Studies, t. 24, nr 3, s. 378–402.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2016, Algorytmy podziału środków publicznych, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • McCann P., 2015, The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Smart Specialisation, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Misiąg W., Tomalak M., 2010, Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Mohl P., Hagen T., 2010, „Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches”, Regional Science and Urban Economics, t. 40, nr 5, s. 353–365.
 • Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), 2008, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Paci R., Marrocu E., 2013, „Knowledge assets and regional performance”, Growth and Change, t. 44, nr 2, s. 228–257.
 • Pellegrini G., Terribile F., Tarola O., Muccigrosso T., Busillo F., 2013, „Measuring the effects of European Regional Policy on economic growth: A regression discontinuity approach”, Papers in Regional Science, t. 92, nr 1, s. 217–233.
 • Percoco M., 2013, „Strategies of regional development in European regions: Are they efficient?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, t. 6 nr 2, s. 303–318.
 • POKL,2015,Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Rodríguez‐Pose A., Fratesi U., 2004, „Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions”, Regional Studies, t. 38, nr 1, s. 97–113.
 • Rodríguez‐Pose A., Garcilazo E., 2015, „Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditure in European regions”, Regional Studies, t. 49, nr 8, s. 1274–1290.
 • Sterlacchini A., 2008, „R&D, higher education and regional growth: Uneven linkages among European regions”, Research Policy, t. 37, nr 6–7, s. 1096–1107.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58bd833b-154d-47b0-99f3-efa97886eb8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.