PL EN


2016 | 19 | 49-70
Article title

Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności

Content
Title variants
PL
Troubleshooting city squere in Karczew in the light of contemporary needs of local community
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania Rynku Zygmunta Starego w Karczewie, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych nawarstwień i aspektów jego rozwoju, związanych z wielowiekową tradycją handlową rynku. Lokacyjny rynek karczewski od końca XVI wieku do początku wieku XX był główna przestrzenią reprezentacyjną oraz przede wszystkim targową miasta. Zlokalizowany został na zachód od wcześniejszego placu targowego, jeszcze przedlokacyjnego. W XVIII wieku znowu na zachód, tym razem od Rynku, powstał kolejny plac miejski, również będący targowiskiem. Wszystkie 3 przestrzenie placów położone były przy głównym szlaku handlowym wschód-zachód, prowadzącym do przeprawy przez Wisłę. W drugiej połowie wieku XX Rynek został przekształcony z przestrzeni historycznie targowej na przestrzeń wielofunkcyjną, na którą niejako składają się: zieleniec, parking miejski oraz przestrzeń służąca dla organizacji imprez masowych. Te funkcje różnorodnie wprowadzone w różnych częściach rynku spowodowały w efekcie jego całkowicie niespójny obraz, spotęgowany przez zabudowę zrealizowaną w centrum przestrzeni rynku w pierwszej i drugiej połowie XX. wieku – dzielącą rynek na 3 główne części o wspomnianych funkcjach. Charakter i jakość tej zabudowy nie odpowiada randze centralnego planu miejskiego, który przestał być na co dzień główną i tętniącą życiem przestrzenią publiczną miasta. Dodatkowo na obniżenie znaczenia placu wpływa fakt, że główne centrum administracyjne miasta zlokalizowane jest obecnie około 250-300 metrów na zachód od Rynku. Kolejnym ważnym problemem jest ruch tranzytowy, także ciężki, prowadzony śladem dawnego traktu handlowego na kierunku wschód-zachód przez centrum miasta, w tym przez przestrzeń Rynku. Artykuł zawiera ogólne sugestie proponowanych działań rewitalizacyjnych, mających na celu ujednolicenie kompozycyjne obszaru całego Rynku, wskazując potencjalne błędy, które pojawiły się przy podobnych działaniach obejmujących historyczne place miejskie.
EN
This paper present the contemporary problems of development and functioning of Sigismund the Old Square in Karczew, with particular emphasis on the historical strata and aspects of its development, related to the centuries-old tradition of commercial market. The Square was a main presentable space and main city square since the end of the sixteenth century to the beginning of the twentieth century a. It was located west of the previous market square. Another city square was founded in the eighteenth century, west from the Square, also being a marketplace. All 3 squares were located on the main trade route east-west leading to the crossing of the Vistula River. In the second half of the twentieth century Square has been transformed from a historically market space for multi-purpose space, which somehow includes: small garden, parking space serving the city and space for mass events. These various functions located in different parts of square cause confusion. Buildings realized in the center of the market space in the twentieth century divides the squarew into 3 main parts. The nature and quality of those buildings do not correspond to the rank of the central square of the city, which has ceased to be lively main public space of the city. The main administrative center of the city is now located about 250-300 meters to the west of the Square, which further reduces the significance of the square. Another important problem is transit traffic, including heavy, run by the old trade route east-west through the city center, including through space of square. The article contains general suggestions proposed revitalization activities aimed at standardizing the whole composition of square area, indicating potential errors that appeared in similar activities covering a historic plazas.
Year
Issue
19
Pages
49-70
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
References
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986, Małe miasta – problemy urbanistyczne, Arkady, Warszawa.
 • Bobko M, 2013, Przestrzenie publiczne miast współczesnych, Wrocław, s. 156.
 • Gawryluk D., 2012, Budowa obwodnic szansą na odzyskanie rynków przez małe miasta (Ostrów mazowiecka, Zambrów, Grajewo), „Czasopismo Techniczne. Architektura”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 • Lewandowski R., 2012., Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii Otwockiej, Wydawnictwo „Świdermajer”, Józefów, s. 108.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. i inni, 2010: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 284.
 • Nowakowski M., 1990, Centrum miasta, Arkady, Warszawa.
 • Ostrowski W., 1980, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Arkady.
 • Podhorecki L. i inni, 1998: „Karczew. Dzieje miasta i okolic”, Karczew
 • Sobczyńska K, 2014: Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania, Poznań, s. 200.
 • Zemło M. 2003, Małe Miasta. Przestrzenie, Collegium Suprasliense, Supraśl.
 • http://www.galeriaotwock.waw.pl
 • http://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=162
 • http://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=166
 • http://otwock.org.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2447&sid=0929c2374ebb09d8c17711ed605bfcb5
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58bf181a-b661-487f-824d-0dc5ae92cf28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.