PL EN


2018 | 1-2 | 113-124
Article title

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone robotami geologicznymi niewymagającymi koncesji

Content
Title variants
EN
Responsibility for Damages with Geological Works that do not Require a Concession
RU
Ответственность за ущерб, нанесенный геологическими работами, не требующими лицензии
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst zawiera rozważania w przedmiocie odpowiedzialności za szkody wyrządzone robotami geologicznym nie wymagającymi koncesji. Autor ukazuje problemy związane z jej poniesieniem na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, występujące wskutek tego, że w przypadku takich robót nie zawsze zespół urządzeń posiada status zakładu górniczego, a podejmowane działania nie są rozumiane jako jego ruch prowadzony przez przedsiębiorcę. Obiekcje budzi zwłaszcza użyty przez prawodawcę zabieg, w postaci wprowadzenia szeregu odesłań. Mają one w założeniu umożliwienie szerszego zastosowania reguł dotyczących szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, co jednak zostało przeprowadzone w sposób niezbyt klarowny. Pojawiające się przy tym wątpliwości natury językowej, skłaniają do sięgnięcia do wykładni systemowej oraz historycznej, w celu ich eliminacji.
EN
The text contains considerations regarding liability for damage caused by geological works that do not require concessions. The author shows the problems associated with its bearing on the basis of Geological and Mining Law, occurring due to the fact that in the case of such works, the set of facilities does not always have the status of a mining plant, and the actions taken are not understood as its movement conducted by the entrepreneur. In particular, the procedure used by the legislator raises objections in the form of introducing a series of referrals. They are intended to allow for wider application of the rules regarding damage caused by mining plant operations, which, however, was not carried out in a clear manner. The doubts of linguistic nature appearing at the same time, lead to the use of systematic and historical interpretation in order to eliminate them.
RU
В статье представлены размышления по вопросу ответственности за ущерб, нанесенный геологическими работами, не требующими лицензии. Автор указывает на проблемы, связанные с его нанесением, на основе анализа геологического и горного права, обусловленные тем, что далеко не всегда при проведении подобных работ рабочая группа обладает статусом горнодобывающего предприятия, а предпринимаемая деятельность не воспринимается как целенаправленная и реализуемая предпринимателем. Несогласие вызывает использование законодателем системы отсылок. Они должны были позволить более широко применять правила, касающиеся ущерба, нанесенного деятельностью горнодобывающего предприятия, однако эффект получился довольно невразумительным. Возникающие при этом сомнения языкового характера указывают на необходимость их системной и исторической интерпретации, которая позволит ликвидировать неоднозначность
Year
Issue
1-2
Pages
113-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
References
 • Bogucki O.: Sposoby pojmowania „historyczności” wykładni Prawa. „Państwo i Prawo” 2015, z. 9
 • Choduń A.: Definicje legalne jako element semantycznego opisu wyrażeń językowych występującychw tekstach aktów normatywnych. W: Lingua iuris. Red. A. Mróz, A. Niewiadomski. Warszawa 2010.
 • Kaliński M.: Odpowiedzialność odszkodowawcza. W: System Prawa Prywatnego. T. 6: Prawozobowiązań — część ogólna. Red. A. Olejniczak. Warszawa 2014.
 • Kasprzyk R.: Podstawa roszczenia prewencyjnego. „Palestra” 1989, nr 3(375)
 • Lipiński A.: Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11—31.
 • Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Malewski J.: O zabezpieczeniu roszczeń i sposobie jego szacowania w górnictwie odkrywkowym.„Kwartalny Biuletyn Informacyjny Węgiel Brunatny” 2012, nr 4/81
 • Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Kraków 2006.
 • Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntachrolnych i leśnych. W: III Polski Kongres Górniczy. Konferencja Górnictwa i Środowiska.Wrocław 2015.
 • Mikosz R.: Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone działalnościąuregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. W: Sprawiedliwość ekologicznaw prawie i praktyce. Red. T. Bojar-Fijałkowski. Gdańsk 2016.
 • Rakoczy B.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. W: Prawnaregulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia.Red. G. Dobrowolski, G. Radecki. Katowice 2014.
 • Relidzyński P.: Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.„Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 4
 • Wójcik-Jackowski S.: Węzłowe problemy prawne dotyczące pozyskiwania energii geotermalnej.„Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2013, nr 5(225)
 • Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.: Zintegrowaniepolskich koncepcji wykładni prawa. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”2009, z. 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58bf772b-3a25-43bf-bcaf-7504290b55f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.