PL EN


2010 | 13 | 215-225
Article title

Możliwość udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla duchownego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
Granting leave to recuperate to priests employed as teachers in public schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela – nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu 7 lat w szkole jej dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Wymiar wspomnianego urlopu jednorazowo nie może przekroczyć jednego roku, a w całym okresie zatrudnienia 3 lat. Nauczyciel korzystający z powyższego urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Księża zatrudnieni w szkoła podlegają również przepisom wspomnianej ustawy, a więc będzie im przysługiwało wspomniane uprawnienie. Jednakże jednym z warunków korzystania ze wspomnianego urlopu jest zakaz w jego trakcie nawiązania stosunku pracy lub podejmowanie jakiejkolwiek działalności zarobkowej. W związku z czym nie jest możliwe połączenie urlopu dla poratowania zdrowia z obowiązkami związanymi z pracą parafialną. Dlatego możliwość udzielenia księdzu urlopu dla poratowania zdrowia będzie mogła mieć miejsce tylko w przypadku zwolnienia go z obowiązków duszpasterskich i nie pobierania przez niego żadnego uposażenia.
EN
Pursuant to articles of Teachers' Charter - a teacher who is on a full employment contract for an indefinite period of time and who has worked in a school for the period of at least seven years, may be granted by the school's headmaster leave to recuperate in order to undergo prescribed treatment. The length of the above mentioned leave may not exceed the period of one year on a one-off basis, and such leave may not exceed cumulative total of three years during the whole period of employment. A teacher who is on such leave retains the right to remuneration. Priests working in schools are also subject to provisions of the School Education Act and therefore they are also entitled to this leave. However, one of the requirements for taking this leave states that during the leave to recuperate a teacher is prohibited from entering any work relationship or engaging in any gainful activity. As a result, it is not possible to take leave to recuperate and at the same time perform parish duties. That is why granting leave to recuperate to priests employed in public schools is possible only if such priests are relieved of their pastoral duties and do not draw any remuneration.
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski
References
  • Barańska A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.
  • Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin 2009.
  • Mezglewski A., Skierowanie do nauczania religii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 37-47.
  • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II: Lud Boży – jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986.
  • Smoleń P., Szustek-Janowska M., Wójtowicz W., Prawo podatkowe, Bydgoszcz–Lublin 2002.
  • Szczot J., Urlopy. Komentarz, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c0c11e-df2f-4022-923e-cc513fef7e91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.