PL EN


Journal
2009 | 19 | 66-77
Article title

Znaczenie argumentacji teologicznej w sporach dotyczących bioetyki

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of theological argumentation in bioethical disputes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególnym obszarem konfrontacji teologii z naukami empirycznymi stały się spory dotyczące bioetyki. Do cech charakterystycznych refleksji teologicznej w obszarze bioetyki należą kategorie: bycia stworzeniem, daru i ofiary. Życie jest w teologii rozumiane jako fundamentalna wartość, której nie można postrzegać w kategoriach własności, ale raczej daru i zobowiązania. Wyjątkowa wartość osoby w jej cielesno-duchowej strukturze będzie również normatywną podstawą oceny działań i zaniechań medycznych. Szczególnie istotnym elementem będzie pytanie o adekwatną antropologię. Wobec tendencji redukcjonistycznych teologia będzie podkreślać znaczenie ludzkiej cielesności, której nie można redukować do jej aspektu biologicznego. Istotne w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktowych będzie również pytanie o bezpośrednie i dalekosiężne skutki działań i zaniechań. Krytycznie refleksja teologiczna będzie oceniała próby formułowania wyjaśnień całkowitych i ostatecznych (a więc z konieczności światopoglądowych) wyłącznie na podstawie danych empirycznych.
EN
Disputes concerning bioethics have become a special area of confrontation between theology and the empirical sciences. The characteristic features of theological reflection in the area of bioethics are the categories of being a creature, gift, and sacrifice. In theology life is understood as a fundamental value that cannot be understood by means of the category of property, but of gift and obligation. The exceptional value of the person with its corporeal-spiritual structure is also the normative basis for evaluating medical activities and omissions. An especially important element is the issue of adequate anthropology. In the face of reductionist tendencies theology underlines the importance of human corporeality, which cannot be reduced to its biological aspect. The issue of the immediate and long-term effects of activity and omission is also essential in searching for solutions in situations of conflict. Critical theological reflection will evaluate attempts to formulate explanations that are complete and final (and therefore necessarily concerned with world views) exclusively on the basis of empirical data.
Keywords
Journal
Year
Issue
19
Pages
66-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bedford-Sthrom [2004] – H. Bedford- Sthrom, Würde oder Ware? Theologische Überlegungen zur Biotechnologien ökumenischer Perspektive, w: Der machbare Mensch. Theologische Anthropologie angesichts der bioethischen Herausforderung, red. R. Weth, Neukirchen- er Verlag, Neukirchen-Vluyn 2004.
 • Deklaracja [1999] – Deklaracja w obronie klonowania oraz niezawisłości badań naukowych, tekst polski w: „Medycyna Wieku Rozwojowego” (3) 1999, Supl. I.
 • Demmer [2003] – K. Demmer, Angewandte Theologie des Ethischen, Herder Verlag, Freiburg-Wien, 2003.
 • Euvé [2008] – F. Euvé, Théologie et sciences de la nature, „Revue théologiqe de Louvain” (39) 2008.
 • Golser [2004] – K. Golser, Zum Verhältnis zwischen Bioethik und Religion in postmoderner Gesellschaft, „Zeitschrift für medizinische Ethik“ (50) 2004.
 • Goertz/Klöckner [2008] – S. Goertz, K. Klöckner, Ins Gespräch gebracht, Theologie trifft Bioe- thik, Matthias-Grünewald Verlag, Ostfildern 2008.
 • Habermas [2005] – J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Philosophische Aufsät- ze, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005.
 • Holderegger [1995] – A. Holderegger, Grundlagen der Moral und der Anspruch des Lebens. Themen der Lebensethik, Herder Verlag, Freiburg-Wien 1995.
 • Hübner [1982] – J. Hübner, Die Welt als Schöpfung ehren. Zum Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft heute, Chr. Kaiser Verlag, München 1982.
 • Luyten [1981] – N.A. Luyten, Theologie und Naturwissenschaft in der Begegnung, w: Natur- wissenschaft und Theologie, red. N.A. Luyten, Patmos Verlag, Düsseldorf 1981.
 • Mieth [2001] – D. Mieth, Die Diktatur der Gene. Biotechnik zwischen Machbarkeit und Men- schenwürde, Herder Verlag, Freiburg i Br. 2001.
 • Mieth [2004] – D. Mieth, Menschenbild und Menschenwürde angesichts des Fortschritts der Biotechnik, w: Der machbare Mensch Theologische Anthropologie angesichts der bioethi- schen Herausforderung, red. R. Weth, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2004.
 • Pietschmann [2006] – N. Pietschmann, Gott und Universum. Was kann die Naturwissenschaft der Theologie sagen?, „Theologisch-praktische Quartalschrift“ (154) 2006.
 • Tubbs Jr [1996] – J.B. Tubbs Jr., Christian Theology and Medical Ethics. Four Contemporary Approaches, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1996.
 • Weizsäcker [1976] – C.F. von Weizsäcker, Die Tragweite der Wissenschaft, Hirzel Verlag, Stuttgart 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c339f1-e432-4bdb-9643-6ff8e90679f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.