PL EN


2019 | 33 | 149-165
Article title

Ile jest negowania w negacji? – multimodalna analiza wystąpienia publicznego (pilotażowe badanie z elementami ilościowymi)

Content
Title variants
EN
How negative is a negation? — a multimodal analysis of a public speech (a case study with quantitative components)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia pilotażowe badanie pojedynczego wystąpienia publicznego pod względem multimodalnych przejawów negowania ze szczególnym naciskiem na relacje pomiędzy znakami i oznakami negacji i afirmacji. Materiałem było nagranie audiowizualne anotowane w programie ELAN z zastosowaniem szablonu, który poza transkrypcją tekstu wypowiedzi umożliwia opis m.in. gestów rąk (z kilkunastoma szczegółowymi cechami), ruchów ramion i głowy, kierunku spojrzenia czy mimiki. Zaobserwowanie czasowych korelacji pomiędzy poszczególnymi środkami wyrażania pozwoliło na uchwycenie kilku podkategorii multimodalnych komunikatów o znaczeniu negującym: negacji definitywnych, negacji pozornie niespójnych, negacji wzmocnionych, negacji wyłącznie niewerbalnych, negacji ironicznych i negacji werbalnych z towarzyszeniem gestu wyrażającego niezaprzeczone treści.
EN
The article gives an analysis of a single public speech in respect of multimodal displays of negation. It emphasises especially the relations between signs and symptoms of negation and affirmation. The data — an audiovisual recording — has been annotated using ELAN with a template, which besides a text transcription enables a description of i.a. hand gestures (with a few specific features), arm and head movements, gaze and mimics. Observation of the temporal coordination between the respective means of expression let to distinct some subcategories of multimodal negative utterances: definitive negations, seemingly mismatched negations, amplifying negations, exclusively non-verbal negations, ironic negations and verbal negations accompanied by gestures of non-negated predicates.
Year
Issue
33
Pages
149-165
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Allwood J. 2013: A framework for studying human multimodal communication, [in:] Rojc M., Campbell N. (eds.), Coverbal Synchrony in Human-Machine Interaction, Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 17–39.
 • Antas J. 2006: Gesty — obrazy pojęć i schematy myśli, [w:] Tabakowska E. (red.), Ikoniczność znaku. Słowo — przedmiot — obraz — gest, Kraków: Universitas, 181–212.
 • Antas J. 2013: Semantyczność ciała: Gesty jako znaki myślenia [CD ROM], Łódź: Primum Verbum.
 • Antas J., Gembalczyk S. 2017: The bodily expression of negation in Polish, Journal of Multimodal Communication Studies 4(1–2), 16–22, <http://jmcs.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/JMCS_2017_GESPIN.pdf>[27.08.2018].
 • Bavelas Beavin J. 1994: Gestures as a part of speech: Methodological implications, Research on Language and Social Interaction 27(3), 201–221.
 • Bergen B.K. 2017: Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie [Louder Than Words: The New Science of How the Mind Makes Meaning], tłum. Z. Lamża, Kraków: Copernicus Center Press.
 • Bressem J., Müller C. 2014: The family of Away gestures: Negation, refusal and negative assesment, [in:] Müller C., Cienki A., Fricke E., Ladewig S.H., McNeill D., Bressem J. (eds.), Body — Language — Communication. An International Handbook on Multimodality in Human Interaction, vol. 2, 1592–1604.
 • Brugman H., Wittenburg P., Levinson S.C., Kita S. 2002: Multimodal annotations in gesture and sign language studies, [in:] Rodriguez González M., Paz Suárez Araujo C. (eds.), Third international conference on language resources and evaluation, Paris: European Language Resources Association, <http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-1D0E-C> [13.03.2019].
 • Dancygier B. 2012: Negation, stance, and subjectivity, [in:] Dancygier B., Sweetser E. (eds.), Viewpoint in Language: A Multimodal Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 69–96.
 • Dancygier B.,Vandelanotte L. 2017: Viewpoint phenomena in multimodal communication, Cognitive Linguistics 28(3), 371–380.
 • Ekman P., Friesen W. 1969: Nonverbal leakage and clues to deception, Psychiatry 1, 88–105.
 • Gembalczyk S. 2018: Interakcyjny gest potakiwania w wystąpieniach publicznych, Socjolingwistyka 32, 191–209.
 • Goffman E. 2006 [1967]: Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goldin-Meadow S. 1999: The role of gesture in communication and thinking, Trends in Cognitive Science 3, 11, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.114.4949&rep=rep1&type=pdf> [9.12.2018].
 • Halliday M.A.K. 1975: Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning, Baltimore: University Park Press.
 • Harrison S. 2009: The Expression of Negation through Grammar and Gesture, [in:] Zlatev J., Andrén M., Johansson Falck M., Lundmark C. (eds.), Studies in Language and Cognition, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 421–435.
 • Hostetter A.B., Alibali M.W. 2008: Visible embodiment. Gestures as simulated action, Psychonomic Bulletin & Review 15, 495, <https://doi.org/10.3758/PBR.15.3.495> [13.03.2019].
 • Iedema R. 2013: Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, [w:] Duszak A., Kowalski G. (red.), Systemowofunkcjonalna analiza dyskursu, Kraków: Universitas, 197–227.
 • Johnson M. 1987: The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Johnson M. 2015: Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, tłum. J. Płuciennik, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Karpiński M., Jarmołowicz-Nowikow E., Czoska A. 2015: Gesture annotation scheme development and application for entrainment analysis in task-oriented dialogues in diverse cultures, Proceedings of GESPIN 2015 Conference, Nantes, France, 161–166.
 • Karpiński M., Klessa K. 2018: Methods, Tools and Techniques for Multimodal Analysis of Accommodation in Intercultural Communication, CMST 24(1), 29–41.
 • Kendon A. 2002: Some uses of the headshake, Gesture 2, 2, 147–182.
 • Kendon A. 2004: Gesture: Visible Action as Utterance, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kress G.R. 2010: Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London, New York: Routledge.
 • Lakoff G. 2011 [1987]: Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle [Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind], tłum. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków: Universitas.
 • Lakoff G., Johnson M. 1988: Metafory w naszym życiu [Metaphors We Live By], tłum. T. Krzeszowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Maćkiewicz J. 2017: Badanie mediów multimodalnych — multimodalne badanie mediów, Studia Medioznawcze 2(69), <http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date= 2017_2_69&content=mackie-wicz&lang=pl> [14.03.2018].
 • McNeill D. 1992: Hand and mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago: University of Chicago Press.
 • McNeill D. 2005: Gesture and Thought, Chicago–London: University of Chicago Press.
 • Malisz Z., Karpiński M. 2010: Multimodal aspects of positive and negative responses in Polish task-oriented Dialogues, Proceedings of Speech Prosody, Chicago, 1–4, <http://www.isle.illinois.edu/speechprosody 2010/papers/100888.pdf> [26.02.2018].
 • Mondada L. 2011: Understanding as an embodied, situated and sequential achievement in interaction, Journal of Pragmatics 43, 542–552.
 • Poggi I. 2007: Mind, hands, face and body: A goal and belief view of multimodal communication, Berlin: Weidler.
 • Schulz von Thun F. 2001: Sztuka rozmawiania 1. Analiza zaburzeń, tłum. P. Włodyga, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Turner M., Steen F. 2013: Multimodal Construction Grammar, <https://pdfs.semanticscholar.org/6291/60f90b28ecc834cfec172b73f838a5e565e5.pdf> [1.03.2018].
 • Wittenburg P., Brugman H., Russel A., Klassmann A., Sloetjes H. 2006: ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research, [in:] Proceedings of LREC 2006, Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation, <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/> [30.04.2017].
 • Załazińska A. 2012: Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki), [w:] Nita A., Wasilewski J. (red.), Instrukcja obsługi tekstów: Metody retoryki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 253–269.
 • Zielińska K. 2018: Autoprezentacja 2.0. O sposobach (re)konstruowania wizerunku w przekazach multimodalnych — przyczynek do opisu zjawiska, Socjolingwistyka 32, 123–150.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c51852-b067-46d0-9717-de0d6301385f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.