PL EN


Journal
2014 | 40 | 1 | 129-143
Article title

Ryzykowne zachowania seksualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w kontekście korzystania z technologii cyfrowych

Content
Title variants
EN
Risky sexual behaviors of children, young people and young adults in the context of using digital technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi pogłębioną analizę ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, posługujących się technikami cyfrowymi. Autor porusza problematykę seksualności dzieci i młodzież oraz młodych dorosłych w kontekście korzystania z takich środków przekazu jak Internet czy telefon komórkowy. Artykuł zawiera teoretyczne wprowadzenie dotyczące korzystania z cyfrowych mediów i prezentuje badania na ten temat. Pokazuje funkcjonowanie młodych ludzi w cyberświecie oraz ich sposoby komunikowania za pomocą tzw. komunikacji zapośredniczonej. Autor nie tylko wskazuje skalę zjawiska, ale także jego uwarunkowania, konsekwencje oraz sposoby radzenia sobie z nim. W kręgu zainteresowań Autora, znajduje się m.in. rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji seksualnej. W artykule poruszona została problematyka seksualizacji przemocy elektronicznej, sextingu, grommingu wraz z charakterystyką roli sprawców i ofiar, typologii tych zjawisk i ich współwystępowania. Tematyka artykułu została osadzona w obowiązujących ramach prawnych. Końcowe wnioski artykułu dotyczą edukowania młodych Polaków w świecie cyfrowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki ryzykownych zachowań w cyberprzestrzeni.
EN
The paper is an in-depth analysis of risk behaviours of children and adolescents who use digital technologies. The author discusses the issue of child, adolescent and young adult sexuality in the context of using such media as the Internet or a mobile phone. The article includes a theoretical introduction concerning the use of digital media and presents the research on the subject. It shows the way young people function in a cyber world and their ways of communicating with the help of so called mediated communication. Not only does the author indicate the scale of the phenomenon but also its determinants, consequences and various ways of dealing with it. The author deals, among other things, with psychosexual development of children and adolescent - he has a long experience in the field of sex education. The article discusses the issues of sexualisation of electronic violence, sexting and grooming together with the characteristics of the role of perpetrators and victims, typology of these phenomena and their co-occurrence. The subject of the paper was embedded in the existing legal framework. The final conclusions concern the education of young Poles in the area of digital media, in particular the prevention of risky behaviour in the cyberspace.
Journal
Year
Volume
40
Issue
1
Pages
129-143
Physical description
Contributors
References
 • Bezpieczeństwo dzieci w Internecie (2013), Raport z badań jakościowych i ilościowych, Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie Orange Polska we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje, Warszawa, za: http://dzieckowsieci.fdn.pl/badania
 • Christopher D. Houck, David Barker, Christie Rizzo, Evan Hancock, Alicia Norton, and Larry K. Brown (2014), Sexting and Sexual Behavior in At-Risk Adolescents, Pediatrics peds.2013-1157; Published online January 6, 2014 (10.1542/peds.2013-1157)
 • Cole J., Suman M., Schramm P., Zhou L., Reyes‐Sepulveda E., (2013), THE WORLD INTERNET PROJECT,] International Report ̶ Fifth Edition, World Internet Project: Polska 2013, za:www.worldinternetproject.net.
 • Długołęcka A. (2010), Bariery w edukacji seksualnej w okresie dojrzewania [w] Kwartalnik Pedagogiczny nr 2 (216), red. Z. Izdebski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Google play (2013), Aplikacja Zipit, za:https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.childline.zipit
 • Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kakiet K. (2013), Chrześcijański Magazyn Społeczny „Moja Rodzina”, za: http://mojarodzina.org/spoeczestwo/630-pierwsza-komunia-swieta-czyli-sacrum-kontra-profanum.
 • Kirwil L. (2011), Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo, Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Warszawa.
 • Livingstone S., Haddon L. G., Goerzig A. S., Olafsson K. (2010), EU Kids Online final report, UK:vSchool of Economics and Political Science, London.
 • Portal NaTemat.pl (2012), za: http://natemat.pl/12403,pierwsza-komunia-jakie-prezenty-beda-hitami-sezonu-2012.
 • Porta Point.FM (2013), za: http://pl.point.fm/po-godzinach/nasz-top/tegoroczne-hity-w-prezentach-na-komunie.html.
 • Pyżalski J. (2011), Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot.
 • Ronatowicz W. (2009), Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie [w:] Jak bardzo niebezpieczny jest Internet. Projekt Netohron. Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie, Warszawa.
 • Topping A. (2012), Internet Watch Foundation, 'Parasite' porn websites stealing images and videos posted by young people, za: http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/22/parasite-porn-websites-images-videos
 • Wawrzyński M. (2013), Wi-Fi stanie się dominującym standardem łączności z Internetem, Cisco Internet Business Solutions Group, za: http://mobtech.interia.pl/smartfony/news-wi-fi-stanie-sie-dominujacym-standardem-lacznosci-z internet,
 • Wojtasik Ł. (2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
 • Wowra W. (2010), Webhosting.pl – Portal technologii internetowych, za: http://webhosting.pl/17_letni.uczen.z.Moskwy.jest.tworca.popularnej.Chatroulette
 • Zagrożenia wobec dzieci w Internecie (2008), raport z badania gemiusReport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa, za: http://dzieckowsieci.fdn.pl/badania
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c7d38c-d64e-402c-860d-01d4d6a79f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.