PL EN


2011 | 28 | 121-132
Article title

Tadeusza Stycznia głos w sprawie prawnej ochrony dzieci nienarodzonych

Content
Title variants
EN
The opinion of Tadeusz Styczeń referring to the legal protection of unborn babies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według Tadeusza Stycznia, filozofa, ucznia Karola Wojtyły i jego następcy jako kierownika Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, fakt aborcji jest potrójną śmiercią. Po pierwsze jest to śmierć dziecka, następnie matki, która decyduje się na zabicie swego dziecka, i wreszcie dotyka państwa, które własnym ustawodawstwem pozwala na aborcję. Tylko w tym kontekście można właściwie zrozumieć ten problem. Państwo powinno stanowić prawe prawo w służbie ludzkiemu życiu oraz w obronie godności człowieka. W ten sposób czasy współczesne powierzają etykom specjalne zadanie w służbie życia ludzkiego. Styczeń określa to mianem służby prawdzie czy też wolności w prawdzie.
According to Tadeusz Styczeń, a philosopher and a student of Karol Wojtyła and His succesor as the Head of the Department of Ethics at John Paul II Catholic University of Lublin, the fact of abortion is a triple death. First it is the death of a child, then mother’s who decides to kill her own child and finally it upsets the state, which allows abortion with its own legislation. Only in such a context is it possible to understand the problem properly: The state should make legal law in service of human life and protection of human dignity. In this way our contemporary times entrust the ethisists a special task serving human life. Styczeń defines it as service to the truth or freedom in the truth.
Year
Issue
28
Pages
121-132
Physical description
Contributors
 • Wydział Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Jan Paweł II, Encyklika »Evangelium vitae«, Watykan 1995.
 • Krajewski K., Etyka jako filozofia pierwsza. Doświadczenie normatywnej mocy prawdy źródłem i podstawą etyki, Lublin 2006.
 • Merecki J., Antropologiczne implikacje moralnej normatywności prawdy, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. M. Wierzbicki, Lublin 2001.
 • O ochronie prawnej dziecka poczętego. Oświadczenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Styczeń T., Bóg o człowieku. Na marginesie encykliki „Redemptor hominis”, „Summarium. Sprawozdania TN KUL” 27 (1978).
 • Styczeń T., Dar życia i jego dawca. Między przyjęciem a odrzuceniem, w: Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae, red. K. Majdański, T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Styczeń T., Dlaczego obrona nienarodzonego?, w: tenże, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Etyka jako antropologia normatywna. W sprawie epistemologicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, czyli od stwierdzenia „jest tak” – „nie jest tak” do naczelnej zasady etycznej. Quaestio disputata, „Roczniki Filozoficzne” 1997‒1998, z. 2.
 • Styczeń T., Homo homini res sacra, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Homo nasciturus a my, w: tenże, Urodziłeś się by kochać, Lublin 1993.
 • Styczeń T., Nienarodzony – miarą i szansą demokracji, w: Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Styczeń T., O logicznie spójne i etycznie jednoznaczne procedury stanowienia prawa w dziedzinie ochrony życia człowieka, „Ethos” 2003, nr 61‒62.
 • Styczeń T., Państwo solidarne z nienarodzonym czy totalitaryzmu ciąg dalszy?, w: Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Styczeń T., Solidarność głosem w sprawie etyki w polityce, „Filozofia” 1993, nr 1.
 • Styczeń T., Sumienie a Europa czyli Gdyby Ojciec święty zaprosił Arystotelesa na Synod Biskupów Europy 1991, „Ethos” 1991, nr 15‒16.
 • Styczeń T., W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego. Przedłożenie wobec Senackich Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Zdrowia i Polityki Społecznej, Warszawa – 11 kwietnia 1990, w: Nienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Lublin 1991.
 • Styczeń T., Wolność w prawdzie, Rzym 1988.
 • Styczeń T., Wolność wbrew prawdzie?, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń, Lublin 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58d162aa-cd91-48db-a5e2-06264cd82d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.