PL EN


2015 | 15 | 53-77
Article title

Partycypacja publiczna i społeczna we współczesnej Polsce: pojęcie, formy, podmioty i uwarunkowania

Authors
Content
Title variants
EN
Public and social participation in contemporary Poland: ideas, forms, subjects and determinants
Languages of publication
Abstracts
EN
Public participation, understood as activity being aimed at involving citizens and nongovernmental organizations into the public life, into decision-making processes, the forming of public policies and into the performance of public tasks, is one of key elements of the Good Governance conception. Also in Poland it is possible to observe increasing an interest in solutions, having a positive effect on a quality and the effectiveness of governing the public sector in last years. Specially solutions based on increasing the level of efficient use the civil potential. Amongst numerous of legislative projects, such initiatives appear as: increasing the influence of citizens on using public funds; using available instruments of the participatory democracy (e.g. public consultation, referendum); creating forums of the public debate; increasing the access to public information; improving the information and the opinion exchange between citizens and the authorities; creating or bringing into play functioning of support units of the local self-government and the institution of the civil dialogue; and the like. However, implementing and practical using of proposed instruments of the public participation are coming across a number of problems: lack of interest, lack of the support or resistance of political environments; administrative barriers; imprecise rules of functioning of non-governmental organizations, financial-property condition of the NGO’s sector. It is main conditioning of the public participation and causes of delays and impediments in for her functioning and the development.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Antoszewski A., Ryszard H. (red.). 2000. Leksykon politologii. Wrocław: Wydawnictwo ATLA2.
 • Biuletyn FDB. 2011, nr 4. Aktywność obywatelska – szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – rozwiązania prawne i finansowe. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP.
 • Biuletyn FDB. 2012, nr 15. Zmiany w prawie o stowarzyszeniach. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP.
 • Balawajder E. 2007. Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Długosz D., J. Wygnański. 2005. Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Domagała M., A. Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.). 2010. Encyklopedia prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Erbel J., P. Sadura (red.). 2012. Partycypacja. Seria: Przewodnik Krytyki Politycznej, tom XXIX. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Gliński P., B. Lewenstein, A. Siciński (red.). 2004. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Grabski M. (red.). 2014. Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji wypracowanych przez Partnerstwo projektu „Decydujemy razem”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Hausner J. (red.). 1999. Komunikacja i partycypacja społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Hausner J., Z. Niewiadowski, A. Wróbel (red.). 2011. System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty Administrujące. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN C.H. Beck.
 • Hausner J. 2001. Podstawy rządzenia interaktywnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Izdebski H. 2007. Fundamenty współczesnych państw. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Kaźmierczak T. 2011. Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Anna Olech (red.), 83–99. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kijowski D. R. 2010. „Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne”. Samorząd Terytorialny, nr 1–2: 9–21.
 • Kisilowski M. 2009. Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Knosala E. 2010. Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Koncepcja Good Governance – Refleksje do dyskusji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Warszawa, wrzesień 2008. Dostęp 10 października 2010 r. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/koncepcja_good_governance.pdf.
 • Konsor Ł. 2008. Demokracja jako forma partycypacji społecznej. Poznań: Oficyna Bractwo Trojka.
 • Kozioł R. 2014. „Forum Debaty Publicznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica XIII: 201–219.
 • Kozioł R. 2014. Poszerzanie pola demokracji. Prezydencka inicjatywa uspołecznienia samorządu. W Administracja publiczna w projektach politycznych, D. Plecka (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kraszewski D., K. Mojkowski. 2014. Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Krzynówek A. 2010., Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną. Kraków: Wydawnictwa WAM.
 • Kulesza M., D. Sześcidło. 2013. Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Kulesza M., H. Izdebski. 2004. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: iber.
 • Kułak-Krzysiak K. 2014. Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów a administracji publicznej. W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Bohdan Dolnicki (red.). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Leś E., S. Nałęcz. 2001. Sektor non profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społeczeństwoobywatelskie w Polsce. Warszawa: Pracownia Badań Organizacji Non-Profit Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Leś E. 2000. Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalnościorganizacji społecznych, Warszawa: Elipsa.
 • Łukasiewicz J. (red.). 2012. Władztwo administracyjne: administracja publiczna w sferzeimperium i w sferze dominium. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • Małecka-Łyszczek M. 2014. Partycypacja w ramach public governance. W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Maszkowska A., K. Sztop-Rutkowska (red.). 2013. Partycypacja obywatelska– decyzje bliższe ludziom. Białystok: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych\„Soclab”.
 • Mozga-Górecka M. (red.). 2006. Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenia Klon/Jawor.
 • Mozga-Górecka M. (red.). 2008. Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenia Klon/ Jawor.
 • Niżnik-Dobosz I. 2014. Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwaprawnego i prawa administracyjnego. W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.), Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Przewłocka J., P. Adamiak, J. Herbst. 2013. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych– raport z badania 2012 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Reykowski J. (red.). 2007. Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Warszawa: Academica.
 • Schmidt-Aßmann E. 2011. Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawno administracyjnego. A. Wasilewski (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Smoktunowicz E. 1988. Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Sroka J. 2009. Deliberacja i zarządzanie wielopasmowe. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zawicki M., S. Mazur, J. Bober (red.). 2004. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Zgiep M. 2012. Demokracja deliberatywna. Główne stanowiska i próba definicji. W Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 3, T. Słomka (red.), 57–72. Warszawa: Wydawnictwo UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk Polityczny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58d41de1-0dd3-40d5-9225-523d44c7f952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.