PL EN


2019 | 4 | 29-43
Article title

BUDŻET PARTYCYPACYJNY I JEGO PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ.SZANSE – MOŻLIWOŚCI – BARIERY

Content
Title variants
EN
PARTICIPATORY BUDGET AND ITS PEDAGOGICAL POTENTIAL. OPPORTUNITIES – POSSIBILITIES – BARRIERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie idei budżetu partycypacyjnego jako wartości pe-dagogicznej ukrytej w praktyce społecznej. Autorzy analizując jego pedagogiczny potencjał, z jednej strony wskazują na możliwości jego wykorzystania dla rozwijania i wzmacniania kompetencji obywatelskich oraz budowania kultury dialogu i wzajemnej pomocy na rzecz zwiększenia zaangażowania Polaków w proces (współ)decydowania o kształcie lokalnej polityki. Z drugiej strony jego rosnąca popularność, stała się dla Autorów impulsem do krytycznego namysłu wokół procesów jego wdrażania i realizowania przez jednostki samorzą-dowe. Postawienie pytań o pedagogiczne walory budżetu partycypacyjnego oraz wskaza-nie możliwych barier w ich urzeczywistnianiu, stanowi osnowę podjętej w artykule dyskusji.
EN
The aim of this article is to present the concept of participatory budget as a ped-agogical value hidden in social practice. The authors analyzing its pedagogical potential, on the one hand, indicate the possibilities of its use for developing and strengthening civic competences and building a culture of dialogue and mutual assistance to increase the involvement of Poles in the process of (deciding) the shape of local politics. On the other hand, its growing popularity has become an impulse for Authors to reflect critically on the processes of its implementation and implementation by local government units. Asking questions about the pedagogical values of the participatory budget and indicating possible barriers to their implementation is the basis of the discussion undertaken in the article.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • CBOS. (2018). Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne War-szawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS. (2018a). O nieufności i zaufaniu. Warszawa: Fundacja Cen-trum Badania Opinii Społecznej.
 • Długosz, D., Wygnański J.J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Górski, R. (2007). Państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja ob-sługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Kołodziejczyk, D. (2016). Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarządzania lokalną sferą publiczną. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXXIII, 103-113.
 • Kołomycew, A. (2010). Lokalne grupy działania jako forma partycy-pacji na szczeblu lokalnym. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1,103-114.
 • Kraszewski, D., Mojkowski M. (2014). Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. St. Batorego.
 • Langton, S. (1978). What is Citzen Participation? W: S. Langton (red.), Citizen Participation in America (s. 13-24). Lexington: Lexing-ton Books.
 • Lutyński, J. (1990). Działania pozorne. W: J. Lutyński. Nauka i pol-skie problemy. Komentarz socjologa (s. 105-120). Warszawa: Pań-stwowy Instytut Wydawniczy.
 • Naumiuk, A. (2003). Edukacja i aktywizacja społeczna w organiza-cjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way. Warszawa: Wy-dawnictwo Edukacyjne Orthos.
 • Naumiuk, A., Bron Jr, M. (2017). Budżet partycypacyjny w kształto-waniu wspólnej przestrzeni lokalnej-potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne. Pedagogika Społeczna, 3, 37-54.
 • Pietrusińska, M. (2017). Budżet partycypacyjny jako potencjał eduka-cji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy. Pedagogika Spo-łeczna, 3(65), 157-175.
 • Poniatowicz, M. (2014). Kontrowersje wokół idei budżetu partycypa-cyjnego jako instrumentu finansów lokalnych. Studia Ekonomiczne, 198, 177-188.
 • Pytlik, B. (2017). Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dyle-maty. Studia z Polityki Publicznej, 2017, 1(113), 103-122.
 • Sintomer, Y., Herzberg, C., Röcke, A. (2008). Participatory budgeting in Europe. Potentials and challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32, 1, 164-178.
 • Sorychta-Wojsczyk, B. (2015). Uwarunkowania wykorzystania bu-dżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78, 421-430.
 • Syska, M., Niwiński, R. (red). (2015). Demokracja reaktywacja: deba-ty o kryzysie demokracji i jej przyszłości. Wrocław: Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a.
 • Wampler, B. (2007). A Guide to participatory budgeting. W: A. Shah (red.), Participatory Budgeting (s. 1-55). Washington: World Bank.
 • http://budzetyobywatelskie.pl/2017-zestawienie-ogolne/ (dostęp: 28.01.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58d4d82f-d7e7-4df6-a226-0fe3b5f929a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.