PL EN


2011 | 29 | 141-153
Article title

Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893

Content
Title variants
EN
Sponsor for Confirmation in John Paul II Code of Canon Law. Some remarks regarding canon 893
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Kodeksie prawa kanonicznego zawarto informacje nt. kwalifikacji niezbędnych do bycia świadkiem bierzmowania. Są to: ukończenie 16 lat, bycie katolikiem, bierzmowanym i przyjęcie sakramentu Najświętszej Eucharystii oraz prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji, jaką ma pełnić. Osoba taka powinna być wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Świadek bierzmowania nie jest zatem „figurantem”, ale osobą uprzywilejowaną, która dostępuje zaszczytu towarzyszenia młodemu człowiekowi na drodze doskonałości chrześcijańskiej. Stąd świadków bierzmowania również należy duszpastersko przygotować do liturgii i pełnienia obowiązków wiary, wśród których najistotniejsze dotyczą podjętych zobowiązań wobec bierzmowanego i odpowiedzialności za jego życie religijne.
EN
The Code of Canon Law gives such a definition of Confirmation: “The sacrament of confirmation strengthens the baptized and obliges them more firmly to be witnesses of Christ by word and deed and to spread and defend the faith. It imprints a character, enriches by the gift of the Holy Spirit the baptized continuing on the path of Christian initiation, and binds them more perfectly to the Church”. The Code gives also qualifications necessary for being a confirmation sponsor: “have completed the sixteenth year of age, be a Catholic who has been confirmed and has already received the most holy sacrament of the Eucharist and who leads a life of faith in keeping with the function to be taken on, not be bound by any canonical penalty”. Sponsor for Confirmation is not a „figurehead”, but a favoured person, which is honoured to accompany a young man in his way to Christian perfection. Therefore, it is important to prepare sponsor to the ceremony as well as to undertake all duties towards newly confirmed, especially regarding his growth in faith.
Year
Issue
29
Pages
141-153
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków
References
 • Adamowicz A., Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu prawa kanonicznego oraz Kodeksu kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
 • Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchownych, Opole 1958, t. 2.
 • Bóg i świat. Rozmowa Petera Seewalda z kardynałem Josephem Ratzingerem, Kraków 2005.
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957.
 • Codex Iuris Canonici (1917).
 • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966‒1993, Lublin 1994.
 • Janczewski Z., Bierzmowanie – sakrament chrześcijańskiej dojrzałości czy pożegnanie z Kościołem?, „Prawo Kanoniczne”, 2008, nr 3‒4, s. 209‒225.
 • Kantor R., Chrzestny, czyli kto? Kanoniczna pozycja rodziców chrzestnych, „Currenda” 2011, nr 6, s. 765‒774.
 • Kantor R., To Bóg jest miłością a nie miłość bogiem, Tarnów 2009.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja Polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011.
 • Krzywda J., Komentarz do kan. 893 KPK, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. W. Góralski i in., Poznań 2011, t. III/2, s. 80‒81.
 • Obrzęd bierzmowania według Pontyfikału Rzymskiego, Katowice 1975.
 • Pastuszko, M., Sakrament bierzmowania, Kielce 2005.
 • Nycz K., Duszpasterskie aspekty przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania, „Currenda” 1995, nr 4, s. 633‒643.
 • Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, „Dyrektorium ekumeniczne” z dn. 25 marca 1993 r., nr 98.
 • Pawluk T., Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Watykańskiego II i posoborowego prawa kanonicznego, „Prawo kanoniczne” 1977, nr 20, s. 177‒193.
 • Rincón-Pérez T., Comentario al c. 893, w: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Ocaña-Rodriguez, Pamplona 1997, t. III/1, s. 568‒571.
 • Rincón-Pérez, T., La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia, Pamplona 1998.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 • Szafrański A. L., Z badań nad charakterem sakramentalnym bierzmowania, „Roczniki teologiczno-kanoniczne” 1955, nr 2, s. 29‒60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58df9bdc-f913-447d-986f-97ad599fcf90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.