PL EN


2018 | 531 | 325-336
Article title

Polskie aktywa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych typu exchange-traded funds: rozmiary, struktura oraz znaczenie dla polskiego systemu finansowego

Authors
Content
Title variants
EN
Polish assets in foreign investment funds within the category of exchange-traded funds: size, structure and significance for the Polish financial system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Exchange-traded funds (ETFs) są jedną z najszybciej rosnących kategorii funduszy inwestycyjnych. W pewnych krajach, takich jak Polska, nie nastąpił jednak rozwój tej grupy funduszy. Celem tekstu jest omówienie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z wpływem ETFs na system finansowy oraz ocena możliwości wystąpienia tych oddziaływań w Polsce w odniesieniu do funduszy notowanych poza granicami Polski, które posiadają polskie aktywa. Przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego z wykorzystaniem wskaźników obliczonych na podstawie danych o poszczególnych funduszach, w tym przede wszystkim zagregowanych wartości aktywów funduszy w różnych ujęciach (zwłaszcza w odniesieniu do rozmiarów poszczególnych części systemu finansowego) oraz struktury aktywów. Okres badania to lata 2010-2017. Wyniki analizy wskazują na to, że potencjalny wpływ zarówno funduszu notowanego w Polsce, jak i notowanych za granicą funduszy z polskimi aktywami na polski system finansowy jest silnie ograniczony ze względu na ich niewielkie rozmiary.
EN
Exchange-traded funds (ETFs) are globally one of the most rapidly developing categories of investment funds. However, in some countries, such as Poland, their growth has been minimal. The aim of the paper is the presentation of the selected theoretical issues linked to the influnce of ETFs on the financial system and the evaluation of the possibility of such an impact in Poland, with the focus on the foreign funds that hold Polish assets in their portfolios. The analysis was conducted with calculated indicators based on the values of assets of funds in various perspectives (including the size of the financial system’s particular segments). The period of the research was 2010−2017. The results of the analysis indicate that the potential impact on the Polish financial system of both the fund listed only in Poland and the foreign funds with Polish assets is severely limited by their size.
References
 • Aggarwal R., Schofield L., 2014, The Growth of Global ETFs and Regulatory Challenges, [w:] J. Kose,
 • A.K. Makhija, S.P. Ferris (eds.), Advances in Financial Economics, Emerald Group Publishing Limited, pp. 77-102.
 • Amenc N., Goltz F., Le Sourd V., 2017, The EDHEC European ETF and Smart Beta Survey 2016, EDHEC-Risk Institute, Nice.
 • Ben-David I., Franzoni F.A., Moussawi R., 2017, Exchange Traded Funds, Annual Review of Financial Economics, no. 9, s. 169-189.
 • Chodnicka P., Jaworski P., 2012, Śledząc parkiet – analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4(39), s. 198-205.
 • Deutsche Bank, 2017a, ETF Monthly Europe November 2017.
 • Deutsche Bank, 2017b, Europe ETF + Quarterly Directory Q4 2016 ETPs.
 • Diaz-Rainey I., Ibikunle G., 2012, A taxonomy of the dark side” of financial innovation: The cases of high frequency trading and Exchange Traded Funds, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, no. 16 (1), s. 51-72.
 • Ferri R., 2009, The ETF book: All you need to know about exchange-traded funds. Updated edition, John Wiley & Sons.
 • Gierałtowska U.M., 2015, ETF w warunkach polskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, vol. XLIX 4, s. 129-143.
 • Investment Company Institute, 2017, Investment Company Fact Book 2017, Washington, DC.
 • Lechman E., Marszk A., 2018, Tracing financial innovation diffusion and substitution trajectories. Recent evidence on exchange-traded funds in Japan and South Korea, Technological Forecasting and Social Change (w druku).
 • Letkowski D., 2017, Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] S. Wieteska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 109-120.
 • Madhavan A.N., 2016, Exchange-traded funds and the new dynamics of investing, Oxford University Press.
 • Marszk A., 2016, Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System, Ekonomia Międzynarodowa, nr 14, s. 114-132.
 • Mitrenga D., 2014, Oszacowanie błędu naśladowania przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 177, s. 7-20.
 • Miziołek T., 2013, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Miziołek T., 2014, Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 371, s. 224-235.
 • Miziołek T., 2015, 5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie – tytuły uczestnictwa, aktywa i napływ netto kapitału, http://www.etf.com.pl (dostęp: 5.05.2018).
 • Miziołek T., Trzebiński A.A., 2017, Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury, Finanse, vol. 10(1), s. 93-119.
 • Płókarz R., 2010, Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji, [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 51-68.
 • Ramaswamy S., 2011, Market structures and systematic risks of exchange-traded funds, BIS Working Papers, no. 343.
 • Rubino J., 2011, Emerging Threat Funds?, CFA Magazine, no. 22(5), s. 30-33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58e4bbd8-1d4d-4baf-b066-612ca0b3f9d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.