PL EN


2016 (R. XV) | 1(59) | 199-218
Article title

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny ,,Carniacy” – perspektywa edukacji regionalnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Kurpie folk group ,,Carniacy”: reflections around the contemporary regional education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą opisu przekazu dziedzictwa kulturowego na terenie Kurpiów, prezentacją roli wielopokoleniowych rodów, animatorów i stowarzyszeń w procesie edukacji regionalnej. Podjęte rozważania dotyczą także konieczności uwzględnienia w programach szkolnych ścieżki edukacyjnej, dzięki której realizowane byłyby zadania wychowania dla wspólnoty. Akcentuję potrzebę realizacji spójnej edukacji humanistycznej, dzięki wprowadzeniu w życie treści edukacji regionalnej wzbogaconej o wartości pedagogiki miejsca i edukacji międzykulturowej. Wnioskuję, iż wieloaspektowy system edukacyjny pozwoli zarówno na kształtowanie tożsamości kulturowej związanej z regionem, jak też na kreowanie tożsamości międzykulturowej. Mała ojczyzna pełni rolę zarówno mikroświata, jak też świata ogólnoludzkiego; stwarza korzystne warunki do wychowania dla wspólnoty. Materiał badawczy zebrano dzięki zastosowaniu cyklicznych badań o charakterze etnograficznym, za pomocą wiązki metod zawierającej sondaż diagnostyczny i metodę biograficzną.
EN
The author attempts to describe the transmission of cultural heritage in Kurpie region and it is also a presentation of the role that the multi generation families, animators and all sorts of associations play in the process of regional education. The ideas presented in the text also concern the educational path and its need to be respected in school curriculums, which leads to performing tasks of education for a given community. Moreover, it also emphasizes the need to implement a coherent humanistic education by introducing the task of regional education, enriched by the values of pedagogy of place and intercultural education. I’m concluding that multi-aspect educational system encourages both the process of shaping regional identity, as well as creating intercultural identity. The little homeland plays the role of a micro-world, as well as the one meant for the whole humanity in general, creating favorable conditions for education to community. The research materials were collected through the implementation of periodical ethnographical research by the means of the bundle of research methods, including diacritic survey and biographical method.
Issue
Pages
199-218
Physical description
Dates
published
2016-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Atkinson P., Hammersley M. (1994), Ethnography and Participant Observation, [w:] Handbook of Qualitative Research, N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Thousand Oaks–London–New Delhi.
 • Buber M. (1992), Ja i ty. Wybór Pism filozoficznych, Warszawa.
 • Chętnik A. (1924), Kurpie, Kraków.
 • Fromm E. (1996), Serce człowieka, Warszawa.
 • Glaser B., Strauss A.L. (1967), Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago.
 • Golka M. (1997), Oblicza wielokulturowości, [w:] U progu wielokulturowości: nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), Warszawa.
 • Grunwald D.A. (2003), The best of both worlds: A critical pedagogy of place, ,,Educational Researcher”, Vol. 32, no.4.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa
 • Kossak-Główczewski K. (1997), Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa a pytanie o ,,prywatne i regionalne ojczyzny”, [w:] Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Nikitorowicz J. (red.), Białystok.
 • Kossak-Główczewski K., Kożyczkowska A. (2015), Wielokulturowość. Między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, Kraków.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa.
 • Kuczyński W. (1995), Dzieje folkloru w gminie Czarnia 1935–1995, Ostrołęka.
 • Kuczyński W. (2010), Gmina Czarnia, Czarnia.
 • Mendel M. (2006), Pedagogika miejsca, Wrocław.
 • Morin E., Kern A.B. (1998), Ziemia Ojczyzna, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk.
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (red.) (1997), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok.
 • Ożyński A. (1998), My i oni w procesie restrukturyzacji, Warszawa.
 • Petrykowski P. (2003), Edukacja regionalna, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Pilch T. (red.), Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.
 • Popper K. (2007), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa.
 • Samoraj M. (2001), Kurpie: kultura ludowa i przekazywanie dziedzictwa kulturowego, [w:] Mała ojczyzna, Theiss W. (red.), Warszawa.
 • Samoraj M. (2009), Pedagogika kultury a nowa tradycja, [w:] Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury, Gajda J. (red.), Kraków.
 • Samoraj M. (1999), Różne płaszczyzny wychowania ujawniające się w trakcie spotkań z kulturą i sztuką małych ojczyzn (na przykładzie animacji kurpiowskich, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.), Białystok.
 • Sanday P.R. (1979), The Ethnographic Paradigms, „Administrative Science Quarterly”, nr 24.
 • Skierkowski W. (1997), Puszcza Kurpiowska w pieśni, t. 1, Ostrołęka.
 • Theiss W. (1994), Heleny Radlińskiej koncepcja badania i działania, [w:] Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca, Lepalczyk I., Wasilewska B. (red.), Warszawa.
 • Theiss W. (red.) (2001), Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa.
 • Theiss W. (2008), Dom i ojczyzna-miejsca w świecie bez miejsc. Trzy perspektywy, [w:] Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Lalak D. (red.), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58e8a4d5-d5f0-48d4-90a2-5010f62c05bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.