PL EN


Journal
2018 | 98 | 3 | 97-107
Article title

Świadomość językowa Polaków na Grodzieńszczyźnie na początku odrodzenia narodowego

Title variants
EN
Language consciousness of Poles in the Grodno region at the beginning of the national revival
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia postawy grodzieńskich Polaków wobec języka polskiego na początku odrodzenia narodowego na Białorusi, w latach 90. XX wieku. Jako materiał źródłowy do ekscerpcji posłużyły archiwalne numery pierwszej polskojęzycznej gazety grodzieńskich Polaków „Głos znad Niemna”. Przedstawione po raz pierwszy w literaturze przedmiotu dane pozwolą na lepsze zrozumienie dynamiki zmian w zakresie funkcjonowania języka polskiego na przedstawionym obszarze.
EN
The article represents the attitudes of Poles in the Grodno region towards Polish language at the beginning of the national revival in Belarus, in the 1990s of the 20th century. Archival issues of the first Polish newspaper of Poles in the Grodno region “Głos znad Niemna” were the source material for the exploration. The data presented for the first time in the literature of the subject will allow for a better understanding of the dynamics of changes in the functioning of the Polish language in the area depicted.
Journal
Year
Volume
98
Issue
3
Pages
97-107
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ec4f75-3278-49a2-b549-0e45a73c8914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.