PL EN


2018 | 9 | 4 | 49-54
Article title

Mikroklimatické podmienky v odbornej učebni

Content
Title variants
EN
Microclimatic Conditions in a Vocational Classroom
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Meranie a posudzovanie mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku patrí k základným posudzovaným faktorom pracovného prostredia. Príspevok prezentuje namerané hodnoty mikroklimatických hodnôt vo vybranom pracovnom prostredí. Ide o odbornú učebňu, ktorá slúži na výučbu predmetov s podporou výpočtovej techniky. Sledované mikroklimatické hodnoty boli teplota, vlhkosť vzduchu, rosný bod, rýchlosť prúdenia vzduchu a obsah oxidu uhličitého a uhoľnatého. Namerané hodnoty boli spracované popisnou štatistikou a vyhodnotené podľa platnej legislatívy. V závere príspevku autori navrhujú opatrenia pre skvalitnenie mikroklimatických podmienok v sledovanej učebni.
EN
Measurement and assessment of microclimatic conditions at certain workplace is one of the basic factors in the work environment. The paper presents measured values of microclimatic values in the work environment. It is a special classroom which is used for teaching subjects with the support of Information Technology. The monitored microclimatic values were temperature, air humidity, dew point, air flow rate and content of CO2 and CO. Measured values were processed by descriptive statistics and evaluated according to valid legislation. At the end of the paper, the authors suggest measures to improve microclimatic conditions in the classroom.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
49-54
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doc. PaedDr., PhD., Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informaĉných technológií, Slovenská republika
  • Doc. PaedDr., PhD., Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informaĉných technológií, Slovenská republika
References
  • Alegre – Meranie koncentrácie CO2 v interiéri. Dostupné na <http://alegre.sk/meranie- -koncentracie-co2-v-interieri (18.03.2018).
  • Hatina, T., Obtulovičová, I. (2000). Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Bratislava: Eurounion.
  • Mikloš, V. (2011). Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Košice: Technická univerzita v Košiciach EQUILIBRIA.
  • lynarčík, F. (2018). Mikroklimatické pracovné prostriedky a ich vplyv na pracovnú pohodu pracovníka. Nitra: UKF (diplomová práca).
  • STN EN 15251:2007. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika.
  • Tureková, I., Turňová, Z. (2013). Assessment of Human Factor in Production Engineering. In: Occupational Safety and Hygiene: Proceedings of the 9th International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, SHO 2013 (p. 567–571). Boca Raton: CRC Press.
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 99/2016 Z.z o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
  • Zdravé bývanie – Rosný bod v závislosti od vlhkosti a teploty. Dostupné na: http://www.zdravebyvanie.com/rosny-bod-v-zavislosti-od-vlhkosti-a-teploty/ (15.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5903772a-eb40-4152-ba0a-b43a22dbf74d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.