PL EN


Journal
2018 | 20 | 4 | 441-450
Article title

Państwa narodowe i obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
National states and the presence of religious symbols in public space
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
National states, in search of their national identity, refer to symbols, among which religious symbols occupy one of the main places. For many decades, the presence of religious symbols, which were also national symbols, constituted an important element of upbringing and strengthening the sense of citizenship and belonging to a given state. In recent years new trends have emerged that question the presence of religious symbols as a national or state symbol. Attempts are made to reduce the rank of a religious symbol or its denial from the presence of the nation’s life. However, this sense of national identity, strengthening by the symbols present in the life of the nation, build the state understood as the common good of the whole nation.
Journal
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
441-450
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bartnik Cz., Idea pamięci, Radom 2001.
 • Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, War-szawa 2005.
 • Bertolini P., Dizionario di pedagogia e scienza dell’educazione, Bologna 1996.
 • Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998.
 • Dołęga M., Znak – język – symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, Warszawa 1991.
 • Fabris A., La croce: simbolo religioso o segno culturale, w: La guerra dei simboli. Comprendere e gestire i conflitti religiosi nello spazio pubblico, A. Palese (a cura di), Lugano 2013.
 • Geisler M. E., National Symbols, Fractured Identities. Contesting the National Narrative, Mid-dlebury 2005.
 • Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, War-szawa 1993.
 • Keller J., Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w chrześcijaństwie, w: J. Keller, W. Kotański, W. Szafrański, W. Tyloch, T. Żbikowski, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974.
 • Kersten K., Polska państwo narodowe. Dylematy i rzeczywistość, w: Narody. Jak powstały i jak wybijały się na niepodległość?, red. M. Kula, Warszawa 1989.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
 • Nowak A. J., Symbol, znak, sygnał, Lublin 1994.
 • Orzeszyna K., Tożsamość kulturowa UE a pluralizm religijny, „Roczniki Nauk Prawnych” 17(2007), nr 1.
 • Piotrowski R., Opinia na temat wniosku dotyczącego „wydania zarządzenia nakazującego usu-nięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP”, Zeszyty Prawni-cze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 4(32) 2011.
 • Ricoeur P., Finitudine e colpa, Bologna 1972.
 • Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r.; Dz.U. 1994 r. nr 118, poz. 565.
 • Stradowski M. A., Znaczenie symboli w wychowaniu obywatelskim, Seminare (33) 2013.
 • Szymanek J., Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej, w: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wierciszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012.
 • Tillich P., Dynamika wiary, Poznań 1987.
 • Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków 1994.
 • Weiler J. H. H., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Poznań 2003.
 • https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1601617,1 (dostęp: 15.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59147f71-a30a-4bb6-b667-c3e9e5a29665
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.