PL EN


Journal
2010 | 2(10) | 199-212
Article title

O wpływach polskich na język Karaimów Łuckich

Authors
Title variants
EN
About the Polish infl uence on the dialect of Lutsk Karaims
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Although a number of authors have already outlined the Slavonic components in Karaim, the Polish, Russian or Ukrainian elements have yet to be addressed separately. The reason for such a state of affairs is that the above mentioned Slavonic languages are very similar to one other, hence many features of Slavonic origin in Karaim are simply indistinguishable as far as their precise roots are concerned. Describing the Slavonic infl ux on a language by language basis is a diffi cult task, all the more so as the Slavonic languages spoken by local populations often overlap with one other. This article attempts to introduce the problem to non-Turcologists and outline the main features of the Slavonic infl uence in this respect. Special attention is paid to Polish infl uences in the Lutsk Karaim dialect.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
199-212
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • ABRAHAMOWICZ Z., 2001, Dzieje Karaimów w Haliczu, wyd. S. Gąsiorowski, „PrzeglądOrientalistyczny” 1–2, s. 3–16.
 • AQTAY G., 2009, Eliyahu Ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature.Critical Edition with Introduction, Indexes and Facsimile, I–II, (= Yıldız Dilve Edebiyat Dizisi 8), İstanbul.
 • CSATÓ É.Á., 2001, Syntactic code-copying in Karaim, [w:] Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm(red.), The Circum-Baltic Languages. Typology and Contact, Amsterdam–Philadelphia,s. 271–283.
 • DUBIŃSKI A., 1969, Über die slawischen Einfl üsse in der karaimischen Sprache, „Studia SlavicaAcademiae Scientiarum Hungaricae” 15, s. 139–144.
 • DUBIŃSKI A., 1987, Славянские элементы в тюркских языках на территории ПольшиЛитвы и Украины, [w:] A. Piłaszewicz, J. Tulisow (red.), Problemy języków Azjii Afryki, Warszawa, s. 175–185.
 • O.C. MEĽNYčUK i in. (red.), Етимологічний словник української мови, I–, Kиїв1982–.
 • GADŽIJEVA, N.Z., 1970, Bauformen zusammengesetzter Sätze in den Turksprachen, „Ural-Altaische Jahrbücher“ 42, s. 69–76.
 • GĄSIOROWSKI S., 2008, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapest.
 • JANKOWSKI H., 2003, On the Language Varieties of Karaims in the Crimea, „Studia Orientalia”95, s. 109–130.
 • KOŚĆ J., 1999, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowymw perspektywie historycznej, Lublin.
 • KOWALSKI T., 1926, Język karaimski, „Myśl Karaimska” 2/3, s. 3–7.
 • KOWALSKI T., 1929, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, „Prace Komisji OrientalistycznejPolskiej Akademii Umiejętności” XI, Kraków.
 • KOWALSKI T., 1945–1946, Próba charakterystyki języków tureckich, „Myśl Karaimska” 23/1,s. 35–73.
 • KURZOWA Z., 1985, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku,Kraków [rozszerzone wydanie 2006].
 • N.A. BASKAKOV, S.M. SZAPSZAŁ, A. ZAJĄCZKOWSKI (red.), Słownik karaimsko-rosyjsko-polski, Moskva 1974.
 • ŁESIÓW M., 1995, Zagadnienie polsko-ukraińskich wzajemnych stosunków językowych, „RozprawySlawistyczne” 10, s. 245–258.
 • [MARDKOWICZ A.], 1933, Sifcegi sałałarnyn [= Lista wsi], „Karaj Awazy” 6, 22.
 • MOSKOVIČ W., TUKAN B., 1993, The Slavic Component in the Dialects of the Ka raim Language[w:] W. Moskovič, Sh. Shvarzband, A. Alekseev (red.), Jews & Slavs, I, Jerusalem–St.Petersburg, s. 296–303.
 • MUSAJEV 1964: К.М. Мусаев, Грамматика караимского языка. Фонетика и морфоло-гия, Москва.
 • NÉMETH M., 2006, Nieznane wiersze karaimskie Sergiusza Rudkowskiego (dialekt łucko--halicki). Edycja krytyczna [niepublikowana praca magisterska, Instytut Filo logiiOrientalnej UJ], Kraków.
 • NÉMETH M., 2009, Errors with and without Purpose: A. Mardkowicz’s Transcription of ŁuckKaraim Letters in Hebrew Script, „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis”126, s. 97–106.
 • NÉMETH M., [w druku], A Different Look on the Lutsk Karaim Sound System (from the SecondHalf of the 19th Century on), „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis”128.
 • PRITSAK O., 1959, Das Karaimische, [w:] J. Deny i in. (red.), Philologiae Turcicae Fundamenta,Wiesbaden, s. 318–340.
 • RIEGER J., 2002, O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie (uwagi o języku polskich wsii przysiółków szlacheckich), [w:] J. Okoniowa, B. Dunaj, (red.), Studia dialektologiczneII, Kraków, s. 95–109.
 • SMOLIŃSKI J., 1912, Karaimi i bożnica ich w Łucku, „Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany”1, s. 116–119.
 • STACHOWSKI M., 2009, Gramatyka języka tureckiego, wyd. 2, Kraków.
 • SULIMOWICZ A., 1987, Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku), [w:] Pieniężnieńskiespotkania z religiami 3, E. Śliwka, A. Dubiński (red.), Karaimi. Materiały z sesjinaukowej, Pieniężno.
 • SULIMOWICZ A., 2004, Imiona Karaimów z Halicza, [w:] E. Siemeniec-Gołaś (red.), Wśródjarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra ZygmuntaAbrahamowicza, Kraków, s. 143–149.
 • SZYSZMAN Sz., 2005, Karaimizm. Doktryna i historia, Warszawa.
 • ZAJĄCZKOWSKI A, 1931, Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzeczełucko-halickie), Łuck.
 • ZAJĄCZKOWSKI W., 1959, Die mongolischen Elemente in der karaimischen Sprache, „FoliaOrientalia” 1/2, s. 296–302.
 • ZAJĄCZKOWSKI W., 1961, Die arabischen und neupersischen Lehnwörter im Ka raimischen,„Folia Orientalia” 3/1–2, s. 177–212.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5916b184-bd5b-4d3b-b280-50ae7091dd14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.