PL EN


2014 | 3/1 | 301-310
Article title

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w kontekście teorii agencji

Content
Title variants
EN
Telecommunications Services Market in Poland in the Context of Agency Theory
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main aim of this article is to determine the relationship between the President of the Office of Electronic Communications and telecommunications operators in the context of the Institutional Agency Theory. The paper presents the essence of the institution, describes the key aspects of Institutional Economics, with particular emphasis on Agency Theory, New Institutional Economics (NIE ). In last part of the article was described the institutional conditions of the cooperation between the President of the Office of Electronic Communications and telecommunication operators, including mainly the Orange Polish in the light of Agency Theory.
Year
Issue
3/1
Pages
301-310
Physical description
Contributors
References
  • Ankieta Funkcjonowanie Porozumienia UKE–TP w opinii operatorów alternatywnych – podsumowanie wyników badania ankietowego, UKE , Warszawa, październik 2011 roku, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=9460. Audyt wykonania Porozumienia UKE – TP. Raport Audytora z wykonania Porozumienia w zakresie realizacji Deklaracji Inwestycyjnej TP, Warszawa, 15 maja 2013 roku, audyt według stanu na dzień 31 marca 2013 roku, ATK earney. Borkowska B., Znaczenie ram instytucjonalnych dla efektywności regulacji rynków infrastrukturalnych, w: Ekonomia, mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. B. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. Commons J.R., Institutional Economics, „American Economic Review” 1931, vol. 21. Dugger W., The New Institutionalism: New but not Institutionalism, „Journal of Economic Issues” 1990, vol. 24. Hodgson G.M., The Approach of Institutional Economics, „Journal of Economic Literature” 1998, vol. 36. Kraft J., Ravis J.L., Theories of the Firm, w: Markets and Organization, red. R. Arena, C. Longhi, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg 1998. Nagaj R., Szkudlarek P., Regulacja na rynkach sieciowych w Polsce w kontekście ekonomii dobrobytu, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 102: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge NY 1990. North D.C., The New Institutional Economics and Development, www.econ.iastate.edu/tesfasti/NewInstE.North.pdf. Ratajczak M., Czy wszyscy jesteśmy lub będziemy instytucjonalistami?, w: Ekonomia, mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. B. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. Szapiel J., Otoczenie instytucjonalne rynku funduszy zbiorowego inwestowania w Polsce, w: Ekonomia, mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. B. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. Szkudlarek P., Seperacja funkcjonalna jako narzędzie polityki regulacyjnej państwa na rynku komunikacji elektronicznej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 19: Problemy teorii i polityki makroekonomicznej. Williamson O.E., Market and Hierarchies, Analysis and Anti-trust Implications, Free Press, New York 1975. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature” 2007, vol. 38. Woźniak M.G., Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005. Veblen T., The Theory of the Leisure Class, Dover Publications, Toronto 1994. Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5917ceac-f128-40d6-9a69-da7213661101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.