PL EN


2018 | 4(147) | 173–191
Article title

Ekstraterytorialne stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w kontekście wyrokow Wielkiej Izby ETPC z 7 lipca 2011 r. w sprawach Al-Skeini i inni i Al-Jedda v. Wielka Brytania)

Authors
Content
Title variants
EN
Extraterritorial application of the Convention For the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (in the context of the judgments of the Grand Chamber of the ECHR of 7 July 2011 in cases Al-Skeini et al. v. UK and Al-Jedda v. UK)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the extraterritorial application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the context of the judgments of the Grand Chamber of the ECHR in cases Al-Skeini et al. v. UK and Al-Jedda v. UK. Developing its earlier case law, the Tribunal specifi es details of the jurisdiction laid down in Article 1 of the Convention of 1950 and refers to the problem of priority in case of a collision of obligations resulting from the UN Charter one hand, and the Convention on the other.
Year
Issue
Pages
173–191
Physical description
Contributors
author
 • dr hab., Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
References
 • 1. Balcerzak B., Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
 • 2. Boon K.E., Regime Conflicts and the U.N. Security Council: Applying the Law of Responsibility, „The George Washington International Law Review” 2010, nr 42.
 • 3. Costa J.-P., L’État, le territoire et la Convention Européenne des droits de l’homme, [w:] Promo­ting Justice, Human Right and Conflict Resolution Through International Law, red. M.G. Kohen, B. Nijhoff, Leiden 2007, https://doi.org/10.1163/ej. 9789004153837.i-0.50
 • 4. Czapliński W., Odpowiedzialność państw członkowskich za akty organizacji międzynarodowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.
 • 5. Karagiannis S., Le territoire d’application de la Convention européenne des droits de l’homme: vatera et nova, „Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2005, nr 61.
 • 6. Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów
 • 1–18, red. L. Garlicki, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 7. Lis E., Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 21.
 • 8. Milanović M., Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law principles and Policy, Oxford University Press, Oxford 2011, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199696208.001.0001.
 • 9. Pannoussis J.K., L’Application extraterritoriale de la Convention Européenne des Droits de l’homme en Irak, „Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2012, nr 91.
 • 10. Pellet A., The Definition of Responsibility in International Law, [w:] The Law of Internatio-
 • nal Responsibility, red. J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • 11. Schabas W.A., The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2006.
 • 12. Staszewski W.S., Szarek-Zwijacz A., Komisja prawa międzynarodowego ONZ — wybrane aspekty jej ustanowienia i funkcjonowania, [w:] Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, red. J.B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Mausecka, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz–Katowice 2014.
 • 13. Thienel T., The ECHR in Iraq: the Judgment of the House of Lords in R (Al-Skeini) v. Secretary of State for Defence, „Journal of International Criminal Justice” 2008, nr 6, https://doi.org/10.1093/jicj/mqm077.
 • 14. Wasiński M., Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Orzeczenie ETPC w sprawie Al-Skeini, „Studia Prawno- 36.
 • 15. Wierczyńska K., Odpowiedzialność państwa za ekstraterytorialne naruszenie prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 6.
 • 16. Wood M., Article 63, [w:] La Convention européenne des droits de l’homme, red. L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert, Econimica, Paris 1999.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-591e2c9d-141e-43b2-a738-49f0ea6a681f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.