PL EN


2016 | 3 (362) | 16-26
Article title

Przegląd koncepcji współtworzenia wartości

Content
Title variants
EN
Value Co-creation – Bibliometric Analysis
RU
Обзор концепций совместного создания ценностей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja dotychczasowych ustaleń na temat współtworzenia wartości z klientami oraz potencjalnie występujących luk w tej dziedzinie. Cel ten został zrealizowany dzięki przeprowadzeniu systematycznej analizy jakościowej i ilościowej literatury przedmiotu metodą lejka paradygmatu. Na jej podstawie można wnioskować, że obszar badawczy mimo początkowego wzrostu zainteresowania przeżywa swego rodzaju kryzys. Koncepcja współtworzenia wartości nie doczekała się wielu prac empirycznych prowadzonych na dużych próbach, czy też metodycznych wprowadzających zupełnie nowe metody analiz. Wiele z prac teoretycznych to próby stworzenia modeli, które nie były później weryfikowane empirycznie. Autorzy wskazują na najistotniejsze publikacje w analizowanym obszarze oraz możliwe dalsze kierunki badań. Artykuł ma charakter badawczy, jest również przeglądem literatury.
EN
An aim of this article was a critical analysis of the current state of knowledge of value co-creation and identification of prospective research gaps, using the funnel paradigm approach. The research results suggest that after the initial growth of interest and intensive debate, the concept of value co-creation is somehow in crisis, with the lack of viable empirical research and limited development in theoretical propositions.
RU
Цель рассуждений – выявить прежние выводы о совместном создании ценностей с клиентами и потенциально выступающие бреши в этой области. Эта цель была достигнута благодаря проведению систематического качественного и количественного анализа литературы предмета по методу воронки парадигмы. На ее основе можно сделать вывод, что исследовательская сфера, несмотря на первичный рост интереса, претерпевает своеобразный кризис. Концепция совместного создания ценностей не дождалась многих эмпирических работ, проводимых на больших выборках, или же методических, вводящих совершенно новые методы анализов. Многие из теоретических разработок – попытки создания моделей, которые не были позже эмпирически проверены. Авторы указывают самые существенные публикации в анализируемой области и возможные дальнейшие направления исследований. Статья имеет иссле- довательский характер; она тоже представляет собой обзор литературы.
Year
Issue
Pages
16-26
Physical description
Contributors
References
 • Aarika-Stenroos L., Jaakkola E. (2012), Value co-creation in knowledge intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process, “Industrial Marketing Management”, No. 41(1).
 • Baron S., Warnaby G., (2011), Individual customers’ use and integration of resources: Empirical findings and organizational implications in the context of value co-creation, “Industrial Marketing Management”, No. 40(2).
 • Berthon P., Nairn A., Money A. (2003), Through the paradigm funnel: a conceptual tool for literature analysis, “Marketing Education Review”, No. 13(2).
 • Bonsu S.K., Darmody A. (2008), Co-creating second life market-consumer cooperation in contemporary economy, “Journal of Macromarketing”, Vol. 28, No. 4.
 • Cova B., Ezan P., Fuschillo G. (2013), Zoom sur l’autoproduction du consommateur “Revue Française de Gestion”, Vol. 34, No. 234.
 • Cova B., Dalli D., Zwick D. (2011), Critical perspectives on consumers’ role as ‘producer’: Broadening the debate on value co- creation in marketing processes, “Marketing Theory”, No. 11(3).
 • Cova B., Salle R. (2008), Marketing solutions in accordance with the S-D logic: co-creating value with customer network actors, “Industrial Marketing Management”, Vol. 37, No. 3.
 • Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, nr 3, http://www.wojciechczakon.com/pub/metodyka-systematycznego-przegladu-literatury.pdf [dostęp: 17.12.2014].
 • di Tollo G., Taney S., De March D., Zheng M. (2012), Neural Networks to model the innovativeness perception of co-creative firms, “Expert Systems With Applications”, No. 39(16).
 • Doligalski T. (2011). Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów. „E-mentor”, nr (1).
 • Doligalski T. (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Durugbo Ch., Riedel J. (2013), Readiness assessment of collaborative networked organisations for integrated product and service delivery, “International Journal of Production Research”, No. 51(2).
 • Echeverri P., Skalen P. (2011), Co-creation and co-destruction: A practice-theory based study of interactive value formation, “Marketing Theory”, No. 11(3).
 • Fisher D., Smith S. (2011), Co-Creation is Chaotic: What it Means for Marketing When No One Has Control, “Marketing Theory”, No. 11(3).
 • Foster R.J. (2007), The Work of the ‘‘New Economy’’: Consumers, Brands, and Value Creation, “Cultural Anthropology”, No. 22(4).
 • Franke N., Keinz P., Klausberger K., (2013), Does This Sound Like a Fair Deal?: Antecedents and Consequences of Fairness Expectations in the Individual’s Decision to Participate in Firm Innovation, “Organization Science”, September- October.
 • Frow P., McColl-Kennedy J., Hilton T., Davidson A., Payne A., Brozovic D., (2014) Value propositions: A service ecosystems perspective, “Marketing Theory”, No. 14(3).
 • Gallan A., Jarvis Ch., Brown S., Bitner, M. (2013), Customer positivity and participation in services: an empirical test in a health care context, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 41(3).
 • Galvagno C., Dalli D. (2014), Theory of value co-creation: a systematic literature review, “Managing Service Quality”, Vol. 24, Iss. 6.
 • Gebauer H., Johnson M., Enquist B., (2010), Value co-creation as a determinant of success in public transport services A study of the Swiss Federal Railway operator (SBB), “Managing Service Quality”, Vol. 20, Iss. 6.
 • Grönroos C., Voima P., (2013), Critical Service Logic: Making Sense of Value Creation and Cocreation, ”Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 41(2).
 • Grönroos, C. (2011), Value co-creation in service logic: A critical analysis, “Marketing Theory”, No. 11(2).
 • Grönroos C., (2012) , Conceptualizing Value Co-creation: A Journey to the 1970s and Back to the Future, “Journal of Marketing Management”, No. 28(13-14).
 • Hadaya P., Cassivi L. (2012), Joint collaborative planning as a governance mechanism to strengthen the chain of IT value co-creation, “Journal of Strategic Information Systems”, No. 21(3).
 • Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Krafft M., Singh, S.S. (2010), Consumer cocreation in new product development, “Journal of Service Research”, Vol. 13, No. 3.
 • Rogoziński, K. (2011). Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kohler T., Matzler K., Fuller J. (2009), Avatar-based innovation: using virtual worlds for real-world innovation, “Technovation”, Vol. 29, No. 6-7.
 • Komulainen H., Mainela T., Taehtinen J., Ulkuniemi, P. (2007), Retailers’ different value perceptions of mobile advertising service, “International Journal of Service Industry Management”, Vol. 18, Iss. 4.
 • Kozinets, R.V., Hemetsberger, A. and Schau, H.J. (2008), The wisdom of consumer crowds: collective innovation in the age of networked marketing, “Journal of Macromarketing”, Vol. 28, No. 4.
 • Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2015), Płać, ile chcesz” jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny – stan badań, „Logistyka”, nr 2.
 • Lehrer M., Ordanini A., De Fillippi , R., Miozzo, M. (2012), Challenging the orthodoxy of value cocreation theory: a contingent view of co-production in design-intensive business services, “European Management Journal”, Vol. 30, No. 6.
 • Lusch R.F. (2011), Reframing Supply Chain Management: A Service-Dominant Logic Perspective, “Journal of Supply Chain Management”, No. 47(1).
 • Mele C., (2011), Conflicts and value co-creation in project networks, “Industrial Marketing Management”, No. 40(8).
 • Mele S., Polese F., Demirkan H., Spohrer J.C., Krishna V. (2011), Key Dimensions of Service Systems in Value-Creating Networks, “Science of Service Systems”, No. 3(4).
 • Nairn A., Berthon P., Money A. (2007), Learning from giants, “International Journal of Market Research”, No. 49(2).
 • Nambisan S., Baron R.A. (2009), Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co-creation activities, “Journal of Product Innovation Management”, Vol. 26, No. 4.
 • Neghina C., Caniels M., Bloemer J., Birgelen M., (2015), Value cocreation in service interactions: Dimensions and antecedents. “Marketing Theory”, Vol. 15(2).
 • Ordanini A. Pasini P. (2008), Service co-production and value co-creation: the case fora serviceoriented architecture (SOA), “European Management Journal”, Vol. 26, No. 5.
 • Payne A.F., Storbacka K., Frow P. (2008), Managing the co-creation of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 36, No. 1.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-Creating Unique Value with Customers’, “Strategy & Leadership”, No. 32(3).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-Opting Customer Competence, “Harvard Business Review”, No. 78(1).
 • Prebensen N., Vitterso J., Dahl T. (2013), Value Co- Creation Significance of Tourist Resources, “Annals of Tourism Research”, Vol. 42.
 • Spohrer J., Maglio P.P. (2008), The emergence of service science: toward systematic service innovations to accelerate co-creation of value, “Production & Operations Management”, Vol. 17, No. 3.
 • Tronvoll B., Brown S.W., Gremler D.D. (2011), Paradigms in Service Research, “Journal of Service Management”, No. 22(5).
 • Urban W. (2013). Jakość usług współtworzona z klientem-koncepcja i wyniki badań jakościowych, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 09(58).
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, “Journal of Marketing”, No. 68(1).
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2008), Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36(1).
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2011), It’s All B2B and Beyond: Toward a System Perspective of the Market, “Industrial Marketing Management”, No. 40(2).
 • Xie C.Y., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as cocreators of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 36, No. 1.
 • Yi Y., Gong T. (2013), Customer Value Co-Creation Behaviour: Scale Development and Validation, ”Journal of Business Research”, No. 66(9).
 • Zhang X., Ye Ch., Chen R., Wang Z. (2011), Multi-focused strategy in value co-creation with customers: Examining cumulative development pattern with new capabilities, “International Journal of Production Economics”, No. 132 (1).
 • Zhang X., Chen R. (2008), Examining the mechanism of the value co-creation with customers, “International Journal of Production Economics”, No. 116 (2).
 • Zwick D., Bonsu S.K., Darmody A. (2008), Putting consumers to work: ‘Co-creation’ andnew marketing govern-mentality, “Journal of Consumer Culture”, Vol. 8, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5928f92b-e3c0-4f5f-9f89-b1a302611113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.