PL EN


2016 | 1/2016 (20) | 167-176
Article title

Newsletter wewnętrzny jako instrument wspomagający realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przykład Urzędu Statystycznego w Kielcach

Content
Title variants
EN
Internal newsletter as an instrument for supporting an implementation human resources management strategy. Case study of Statistical Office in Kielce
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest praktycznym aspektom zarządzania w jednostce administracji publicznej. Podejmuje się w nim problematykę komunikowania wewnętrznego w odniesieniu do wybranych obszarów strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Celem autorki jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania newslettera pracowniczego jako narzędzia komunikowania wewnętrznego w procesie realizacji strategii ZZL. W trakcie prowadzonych rozważań wykorzystano analizę literatury przedmiotu, studium przypadku oraz wyniki badań własnych autorki. Przedstawiony przykład newslettera pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach wydaje się dobrą praktyką w procesie komunikowania się wewnętrznego, wspomagającą realizację strategii ZZL.
EN
The article is dedicated to practical aspects of management in public administration. It discusses the problem of internal communication in relation to selected areas of human resources management (HRM) strategy. The aim of the article is to present opportunities of using an internal newsletter as a form of communication in the HRM strategy implementation. The analysis is conducted on the basis of relevant literature, case study and results of the Authors study. The staff newsletter in the Statistical Office in Kielce presented here seems to be an example of good practice in internal communication supporting implementation of HRM strategy.
Year
Issue
Pages
167-176
Physical description
Dates
issued
2016-05-30
Contributors
 • Urząd Statystyczny w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, apiotrowskapiatek@gmail.com
References
 • Budzyński, W. (2008). Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext.
 • Cornelissen, J. (2010). Komunikacja korporacyjna: przewodnik po teorii i praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie, http://www.kruszyna.com/aktualnosci/caf_podrecznik.pdf (01.03.2015).
 • Marfo-Yiadom, E. (2008). Zasady zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.
 • Orlińska, A. (2010). Zainteresuj, zaangażuj, przyzwyczaj, czyli jak przygotować magazyn wewnętrzny, http://www.proto.pl/artykuly/zainteresuj zaangazujprzyzwyczaj-czyli-jak-przygotowac-magazynwewnetrzny (01.03.2015).
 • PWC (2015). Vademecum skutecznego wdrażania zmian. Warszawa.
 • Rogozińska-Pawełczyk, M.A. (2014). Komunikacja jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 • Rostkowski, T. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Rozwadowska, B. (2002). Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Sobolewska-Noel, J. (2013). Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej. Zarządzanie Publiczne, 1(21).
 • Stor, M. (2010). Komunikowanie się w organizacji. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Szaban, J. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 • Tkalac-Vercic, A., Vercic, D. i Sriramesh, K. (June 2012). Internal communication: Definition, parameters and the future. Public Relations Review, 38(2).
 • Trębecki, J. (2007). Relacje wewnętrzne. W: J. Olędzki i D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Urząd Statystyczny w Kielcach (2013). Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2013–2015. Kielce.
 • Welch, M. (2012). Appropriateness and Acceptability: Employee Perspectives in Internal Communication. Public Relations Review, 38.
 • Wilk, K. (2004). Gazeta firmowa. Zastosowanie metody określania ról pracowników w redagowaniu biuletynu wewnętrznego przedsiębiorstwa, http://www.proto.pl/artykuly/gazeta-firmowa (01.03.2015).
 • Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Placet.
 • Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1(48).
 • Zawadzak, T. (2014). Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5930e384-7563-4ce3-8eac-6a6c59e9f0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.