PL EN


2018 | 2(37) | 177-189
Article title

Prawne ramy bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni

Authors
Content
Title variants
EN
The legal framework for the security of the individual in cyberspace
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the study is to present legal frameworks of the security of the individual in cyberspace. As a research hypothesis, it should be assumed that the level of this security depends primarily on the appropriate regulations and institutions that will deal with active forms of protection of the individual’s security in cyberspace. To achieve this goal, the method of description of advantages and disadvantages of cyberspace and showing its characteristics was used in the work. Then, the analysis of legal provisions in Poland was carried out in terms of their applicability in policy which could guarantee the security of the individual in cyberspace.
PL
Przedmiotem opracowania jest ukazanie prawnych ram bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. Jako hipotezę badawczą należy przyjąć, że poziom tego bezpieczeństwa zależy przede wszystkim od odpowiednich uregulowań oraz instytucji, które będą zajmowały się aktywnymi formami ochrony bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. W celu realizacji tego zamierzenia w pracy posłużono się metodą opisu zalet i wad cyberprzestrzeni oraz ukazania jej cech charakterystycznych. Następnie w opracowaniu przeprowadzono analizę przepisów prawa w Polsce pod kątem możliwości ich zastosowania w polityce mającej gwarantować bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni.
Year
Issue
Pages
177-189
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ms@wsge.edu.pl
References
 • Badźmirowska-Masłowska, K. (2013). Ochrona małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług online przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy. Wybrane aspekty prawne, „Journal of Modern Science” 1/16, s. 59–100. ISSN 1734-2031.
 • Balicki, A. Pyter, M. (2017). Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325597757. Legalis.
 • Białoskórski, R. (2011). Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku. Zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki. ISBN 9788389226853.
 • Chodak, P. (2016). Czy szkoła jest bezpieczna dla uczniów? Skala przestępczości, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 179–194. ISSN 1734-2031.
 • Gibuła, P. (2016). Działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski. Niebezpieczna cyberprzestrzeń, „Kontrola Państwowa” nr 61, s. 52–64. ISSN 0452- 5027.
 • Goban-Klas, T. Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse zagrożenia, wyzwania, Kraków: Fundacja Postępu Telekomunikacji. ISBN 8386476192. Informacja NIK-u o wynikach kontroli Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej z 23 czerwca 2015 r. Nr ewid. P/14/043.
 • Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Ekonomia i nauki Humanistyczne, z. 19(4), s. 41–51. ISSN 1234-3684.
 • Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa: Difin, ISBN 978837930666.
 • Kozak, S. (2011). Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa: Difin. ISBN 9788376413884.
 • Lach, A. (2012). Kradzież tożsamości, „Prokuratura i Prawo” nr 3, s. 29–40. ISSN 1233-2577.
 • Nowacki, G. (2004). Psychologia bezpieczeństwa, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Nowina Konopka, M. (2015). Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, „Przegląd Polityczny” nr 2, s. 89 (87–100). ISSN 1232-6488.
 • Pańkowska, M. (2002). Nowe formy organizacji pracy w cyberprzestrzeni, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 78–98. ISSN 2083-8611.
 • Roman, Ł. (2015). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 4/27, s. 209–226. ISSN 1734-2031.
 • Rydlewski, G. (2017). Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Toruń: Adam Marszałek. ISBN 9788380197756.
 • Sienkiewicz, P. (2009). Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, „Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie” t. 13, z. 2, s. 583–592. ISSN 1429-3447.
 • Sitek, B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 71–84. ISBN 9788362753789.
 • Wasilewski, J. (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa
 • Wewnętrznego” nr 9, t. 5, s. 225–234. ISSN 2080-1335.
 • Wejkszner, A. (2010). Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładnie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. ISBN/ISSN: 9788360677858.
 • Worona, J. (2016). Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo Polski, „Białostockie Studia Prawnicze” nr 20B, s. 465–474. ISSN 1689- 7404.
 • Zawisza, J. (2015). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, „Journal of Modern Science” 4/27, s. 403–416. ISSN 1734-2031.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5930e8dd-327f-417e-8a31-b79cccec3277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.