PL EN


2020 | 3(36) |
Article title

Ocena sprawności działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w latach 2015 – 2019 w Polsce

Content
Title variants
EN
Evaluation of the efficiency of the Police in ensuring public safety in Poland between 2015 and 2019
Languages of publication
Abstracts
PL
Policja w Polsce jest formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W interesie społecznym leży sprawna Policja. Miarą utylitarną sprawności działania tej instytucji jest w wymiarze uniwersalnym jej skuteczność w ograniczaniu przestępczości, w tym szczególnie społecznie uciążliwej, oraz wykrywalność sprawców czynów zabronionych. Badając sprawność działania polskiej Policji, dokonano analizy skuteczności jej działań w latach 2015 – 2019.
EN
The Police in Poland is a formation serving society and responsible for ensuring public safety. Efficient Police Forces are in the public interest. The useful measure of the efficiency of the institution’s operation is, in a universal dimension, its effectiveness in limiting crime, including particularly socially burdensome crime, and the detection of perpetrators of prohibited acts. The examination of the efficiency of the Polish Police Forces enabled the author to analyse the effectiveness of their activities performed in the period between 2015 and 2019.
Contributors
References
  • Babiński A., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty NaukowePaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, nr 35 (2).Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited, Poznań 2002.Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, Państwowe WydawnictwoEkonomiczne, Warszawa 1981.Falecki J., Czupryński A., Zboina J. i inni, Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwopaństwa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014.Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, Akademia WojskLądowych, Wrocław 2019.Gwardyński R., Safety in Praxeological Approach [w:] Security – Threats, Law and Organization.Schriften zu Mittel- Und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band24, red. B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2019.Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, „Zeszyty NaukowePaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, nr 33 (4).https://statystyka.policja.pl.Justyński K., Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń nadzwyczajnych,Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, „Zeszyty Naukowe PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, nr 34 (1).Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stanw dniu 31 XII, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U.2020 poz. 1220).Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r, BBN, Warszawa2014.Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R. B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznikakademicki, Adam Marszałek, Toruń 2015.Ocena sprawności działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego…68Wiśniewski B., Gwardyński R., Współdziałanie i koordynacja działań drogą do poprawyefektywności działań Policji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2017,nr 1, tom I, Kielce.Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych,Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2018.Wiśniewski B., Przygotowanie obronne resortu spraw wewnętrznych, Wyższa SzkołaPolicji, Szczytno 2014.Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WyższaSzkoła Policji, Szczytno 2013.Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania,PWN, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59346bdb-c821-408a-bf0a-d15e66c40caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.