PL EN


2017 | 7 | 117-126
Article title

Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych

Content
Title variants
EN
An alttitude towards making psychological tools available
Languages of publication
Abstracts
EN
Aim of the study. The aim of the study is to present the attitude of the psychology students to sharing psychological tests with other professionals. Method. A survey on paper and in an online form was conducted. The survey consisted of 17 statements concerning attitude towards sharing psychological tests and students’ knowledge on the current regulations in the field. Three questions were taken from a study by Jaworowska (2009), which concerned the opinion of psychologists on a similar subject.. The study group consisted of 86 students of psychology of the Jagiellonian University. Selected results were compared with the results of the study by Jaworowska (2009). Results. The participants agreed on the fact that only qualified psychologists should be permitted to use psychological tests, however, our study group tended to be more liberal than the psychologists (d=0.29). A change in beliefs between study years was seen – the higher the year, the more conservative the attitude towards sharing psychological tests with professional groups other than psychologists. Limitations of the study. The study was conducted on psychology students of only one university. It is therefore possible that the results are indirectly related to the curriculum of the Jagiellonian University. Conclusions. Psychology students have a slightly more liberal attitude towards sharing psychological tests with non-psychologists than the psychologists. It must be however underlined that their attitude is still rather negetive – the students believe that psychological tools should be available to psychologists only. The influence of the time of education is seen.
PL
Cel badań. Celem badania było przedstawienie stosunku studentów psychologii do udostępniania narzędzi psychologicznych innym grupom zawodowym. Metoda badań. Przeprowadzono badanie z użyciem ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, która zawierała 17 stwierdzeń odnoszących się do przekonań na temat udostępniania testów psychologicznych lub wiedzy dotyczącej aktualnych regulacji w tym obszarze. Trzy pytania zostały zaczerpnięte z badań prowadzonych przez Jaworowską (2009). Grupa uczestników badania składała się z 86 osób będących studentami psychologii UJ. Wybrane wyniki porównano z wynikami badań przeprowadzonych przez Jaworowską (2009), która badała przekonania psychologów na podobny sam temat. Wyniki badań. Uczestnicy badania byli zgodni co do tego, że jedynie wykwalifikowani psychologowie powinni stosować testy psychologiczne, niemniej ta grupa osób badanych była w tej kwestii bardziej liberalna w porównaniu do psychologów (d=0,29). Zaobserwowano zmianę przekonań wraz z kolejnymi latami studiów – im wyższy rok studiów, tym bardziej konserwatywny stosunek do udostępniania testów psychologicznych grupom zawodowym innym niż psychologowie. Ograniczenia badań. Badania zostały przeprowadzone wyłącznie na studentach psychologii jednej uczelni. Możliwe jest zatem, że wyniki są pośrednio związane z systemem kształcenia, który został przyjęty na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wnioski. Studenci psychologii prezentują w sprawie udostępniania narzędzi psychologicznych innym grupom niż psychologowie podejście nieco bardziej liberalne niż psychologowie. Należy jednak zaznaczyć, że jest to nadal w przeważającej części negatywne stanowisko, a zatem studenci sądzą, że narzędzia psychologiczne powinny być dostępne jedynie dla psychologów. Widoczny jest wpływ czasu kształcenia na przekonania w tej kwestii.
Year
Issue
7
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii ul Ingardena 6, 30-001 Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii ul Ingardena 6, 30-001 Kraków
References
 • Brzeziński, J. (1984). Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Brzeziński, J. (2005). Aktualność klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawności praktyki diagnostycznej odwołującej się do wyników testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych: Wybór tekstów (ss. 9-25). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jaworowska, A. (2009). Co polscy psychologowie sądzą o testach?, Nowiny Psychologiczne, 1, 5-20.
 • Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Oronowicz, W. (2016a). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami - aspekty etyczne i profesjonalne. Roczniki Teologiczne, 63, 189-199.
 • Oronowicz, W. (2016b). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w świetle norm etycznych. Referat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, Pobrane z: www.ptp.org.pl.
 • Pracownia Testów Psychologicznych PTP (2016). Strona internetowa Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pobrane z: www.practest.com.pl.
 • Stepulak, M.Z. (2014).Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-593cc920-4952-428c-9dff-2aabf2685db8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.