Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 50-56

Article title

Dzieła sztuki jako źródła wiedzy geograficznej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Works of art as a source of geographical knowledge

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dzieło sztuki może być źródłem informacji w kształtowaniu wiedzy, która jest budowana indywidualnie w umyśle każdego człowieka. Zgodnie z obowiązującą definicją wiedza rozumiana jest jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania (Nowa Encyklopedia Powszechna). Stanowi jednocześnie wynik odbieranych bodźców i różnych informacji ze świata realnego. Istotą informacji jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności). Pojawia się wobec tego pytanie czy dzieło sztuki, które jest przedmiotem wytworzonym dzięki intencji artysty przetwarzającego materię stanowiącą podstawę dzieła, może być wiarygodnym źródłem wiedzy geograficznej lub, ujmując szerzej, przyrodniczej? Czy może dostarczać niezbędnych informacji o obiektach przyrodniczych, zjawiskach i procesach, zachodzących w przestrzeni geograficznej i modelujących ją? W zależności od rodzaju dzieła sztuki jakie wybrane zostanie do przeprowadzania analiz, odpowiedź na postawione pytania może być twierdząca. Tak, dzieło sztuki, szczególnie to o charakterze realistycznym, może być źródłem wiedzy geograficznej. W artykule przedstawiono wybrane dzieła sztuki, które z dużym powodzeniem mogą dostarczać ważnych informacji do dalszych analiz i porównań, a także prowadzenia badań naukowych.
A work of art can be a source of information in the development of a body of knowledge built individually in the mind of each person. According to the current definition, knowledge is a body of reliable information about the reality combined with the ability to use it (Nowa Encyklopedia Powszechna). At the same time it is a result of the various kinds of stimuli and information coming from the real world. The essence of information is a reduction in uncertainty (indeterminacy). Thus, there arises the question of whether a work of art, which is an object created intentionally by an artist transforming the matter that provides the basis of the work, can be a reliable source of geographical, or more broadly, natural knowledge? Can it supply the necessary information about natural objects, phenomena and processes that occur in geographical space and that model it? Depending on the kind of work of art chosen for analysis, the answer to the above questions may be affirmative. Yes, a work of art, especially one of a realistic nature, can be a source of geographical knowledge.

Year

Issue

s1

Pages

50-56

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-594aa667-60a6-49e4-9fa7-51d4c2212ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.