PL EN


2016 | 16 | 2 | 60-66
Article title

The Structure of Physical Activity in Seniors from Lesser Poland

Content
Title variants
PL
Struktura aktywności ruchowej seniorów Małopolski
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. Physical activity is seen as one of the more important factors of human health. Many authors have highlighted benefits of physical activity for the elderly, claiming that it: slows down the progression of processes related to involution and modern-age diseases, promotes social activity, is a pleasurable way of spending one’s spare time among other people, which makes it a perfect antidote to loneliness. Problem and Aim. This paper aims is at analysing the structure of physical activity in seniors living in Lesser Poland. Method. The research was conducted within the scope of the PolSenior nationwide programme, financed in the form of a grant by the Ministry of Science and Higher Education (ref. no. PBZ-MEIN- 9/2/2006). Results and Conclusions. As people age, the percentage of those who spend their spare time actively decreases. The most frequent reason why the researched seniors from Lesser Poland take up physical activity is the willingness to improve and preserve health, as well as the need for rest. Quite surprisingly, the least important of factors that determine physical activity in seniors are doctors’ recommendations, which may prove that the medical environment tends to underestimate this type of activity.
PL
Tło problemowe. Na początku XXI wieku 10% ludności na świecie miało 60 i więcej lat. Zakłada się, że do 2050 r. w tym wieku będzie co piąta osoba. W Polsce sytuacja demograficzna jest zbliżona do pozostałych państw w Europie. Obserwując dane demograficzne można liczyć się z tym, iż liczba osób starszych z roku na roku będzie rosła. Aktywność ruchowa jest postrzegana jako jeden z ważniejszych czynników zdrowia człowieka. Wielu autorów podkreśla korzyści płynące z aktywności ruchowej osób starszych, między innymi: przeciwdziała postępującym procesom inwolucji, chorobom cywilizacyjnym, sprzyja aktywności społecznej, jest przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego w gronie innych osób, stanowiąc skuteczne antidotum na samotność. Problem i cel badań. Celem przedstawionych badań była analiza aktywności ruchowej osób starszych z województwa małopolskiego z uwzględnieniem: trzech grup wiekowych: 65 – 74, 75 – 84 i powyżej 85 lat, płci, wielkości miejsca zamieszkania (do 20 tys. i powyżej 20 tys.) oraz statusu społeczno–zawodowego (pracownicy fizyczni i niepracujący fizycznie). Materiał i metoda. Badania zostały wykonane w ramach ogólnopolskiego programu PolSenior, sfinansowanego jako grant przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr PBZ- MEIN-9/2/2006) w latach 2007-2010. Dobór badanych miał charakter losowy, trzystopniowy. Wyniki zostały przedstawione w postaci wartości odsetkowych i dotyczyły form podejmowanej aktywności fizycznej, najczęstszych przyczyn oraz barier jej podejmowania. Wyniki. Badani seniorzy wśród najczęściej podejmowanych rodzajów aktywności ruchowej wymieniali krótkie spacery w pobliżu miejsca zamieszkania. Wykazywali także duże zainteresowanie pracą w ogrodzie lub na działce. Stosunkowo niewielki odsetek badanych (około 18% ogółu mężczyzn i kobiet) jako przyczynę podejmowania aktywności ruchowej podało rozrywkę w czasie wolnym. Wśród barier ograniczających podejmowanie aktywności fizycznej przez seniorów dominowały przeciwwskazania zdrowotne. Drugą barierę stanowiły względy psychiczne – brak odczuwania potrzeby ruchu. Wraz z wiekiem zmniejsza się odsetek osób spędzających czas wolny w sposób aktywny. Większe zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego zaobserwowano wśród mężczyzn, co potwierdza potrzebę działań na rzecz aktywizacji żeńskiej części populacji. Najbardziej znaczącym czynnikiem determinującym aktywność fizyczną była chęć poprawy lub zachowania zdrowia, a najmniej – zalecenia lekarskie. Wnioski. Należałoby zwrócić większą uwagę środowiskom medycznym na profilaktykę i ogromne znaczenie w niej aktywności ruchowej. Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko utraty zdrowia – wzrasta zachorowalność na różne, często przewlekłe choroby. Świadomość tego faktu powoduje, że osoby w wieku starszym, bardziej niż młodzi ludzie, cenią zdrowie i starają się wpływać na jego stan w sposób aktywny. Z punktu widzenia psychicznego rozwoju jednostki ważne są takie czynniki, jak: poczucie własnej efektywności, kompetencje w przedmiocie aktywności fizycznej, motywacje do aktywnego trybu życia oraz satysfakcję z uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. Z czynników natury środowiskowej bardzo dużą rolę przypisuje się rodzinie i nawykom wyniesionym z młodości. Zdrowie stanowi w sensie jednostkowym i społecznym jedną z nadrzędnych wartości (przynajmniej w sferze deklaracji). Tymczasem nie mniej istotne (szczególnie w sferze motywacji) stają się wartości autoteliczne, wykraczające znacznie poza sferę troski o zdrowie. Równie ważne są kwestie związane z odczuwaniem przyjemności, pasji oraz radości, jaką niosą ruch i aktywny wypoczynek. To sprawia, że wysiłek fizyczny jest dla tych osób wartością samą w sobie.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
60-66
Physical description
Contributors
  • Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (Poland)
  • University of Physical Education in Cracow (Poland)
  • University of Lodz (Poland)
  • University of Life Sciences, Lublin (Poland)
  • University of Lodz (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594b8a44-81fb-4971-87e1-4a3ab4bb4ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.