PL EN


2009 | 9 | 159-168
Article title

Тождество бытия и творчества как исходный пункт философского учения Хенрика Каменьского

Content
Title variants
PL
Tożsamość bytu i twórczości jako punkt wyjścia poglądów filozoficznych Henryka Kamieńskiego
EN
Identity of Being and Creation as a Starting Point of Philosophical Doctrine of Henryk Kamieński
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł zawiera zarys genezy, uwarunkowań społeczno-historycznych oraz istoty zasady tożsamości bytu i twórczości. Stworzył ją H. Kamieński i uczynił z niej punkt wyjścia swojej filozofii. Autor ukazuje ją tu w kontekście dziewiętnastowiecznej filozofii czynu. Analizuje rozważania H. Kamieńskiego wokół pojmowania historii, filozofii, absolutu i sporów z koncepcjami Hegla i Kartezjusza. Kamieński zapożyczył Heglowską ideę człowieka-twórcy historii. Jednakże by tworzyć historię, należy znać tendencje rozwoju społecznego. Wymaga to zmiany sposobu postrzegania historii i uprawiania jej na bazie filozofii przyszłości i życia.
EN
The paper contains an outline of genesis, social and historical conditions and essence of the principle of identity of being and creation. The principle was due by Kamieński which made from it the starting point of his philosophy. Here it appears in the context of nineteenth-century philosophy of action. Author analyzes considerations of Kamieński about the understanding of history, philosophy, absolute and his disputes with the ideas of Hegel and Descartes. Kamienski borrowed Hegel's idea of man as the creator of history. But to make history it has to know the trends of social development. However, that requires a change of the perception of the history which should be based on the philosophy of future and of life.
Keywords
Contributors
  • Могилевский Государственный Университет
References
  • Bar A. 1933. Zwolennicy i przeciwnicy filozofii Hegla w polskim czasopiśmiennictwie (1830–1850), tom 5. Kraków: Archiwum Komisji do badania historii filozofii w Polsce.
  • Kamieński H. 1843. „Myślę, więc jestem. Tworzę, więc jestem”. Przegląd Naukowy 3 (20).
  • Kamieński H. 1843. „Twórczość jako byt”. Przegląd Naukowy 2 (18).
  • Kamieński H. 1844. „Kilka słów o filozofii historii”. Rok 2/3 : 1-30.
  • Kamieński H. 1959. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodatkiem mniejszych pism filozoficznych. Warszawa: PWN.
  • Дембовский Э. 1958. Несколько мыслей об эклектизме. W Общественно-политические произведения прогрессивных польских мыслителей, Т. 3, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594df6a1-c7b9-44d4-8f7a-5a04fb72464d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.