PL EN


2014 | 3(12) | 59-102
Article title

Is it Occupational therapy important in the process of Rehabilitation?

Content
Title variants
PL
Czy terapia zajęciowa jest istotna w procesie rehabilitacji?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Terapia zajęciowa związana jest ze wszystkimi środkami i etapami rehabilitacji, mimo że w Republice Czeskiej postrzega się ją jako dziedzinę opieki zdrowotnej. W Europie i na świecie ostatnie lata wskazują na istotną rolę terapii zajęciowej nie tylko w opiece zdrowotnej, ale także w sferze społecznej. Terapia zajęciowa jest integralną częścią rehabilitacji. Jej celem jest zachowanie lub przywrócenie zdolności danej osoby poprzez stosowanie konstruktywnych działań i zatrudnienie. Te znaczące działania wybierane są indywidualnie dla każdej osoby ze wszystkich kategorii wiekowych, w zależności od znaczenia, w taki sposób, że może ona prowadzić rutynowe, codzienne życie oraz niezbędne dla niej aktywności zawodowe, edukacyjne, społeczne i rekreacyjne. Terapeuci zajęciowi oceniają stan funkcjonalny danej osoby, w tym jej funkcjonalne zdolności do wykonywania codziennych czynności, funkcje poznawcze w zakresie codziennych czynności, umiejętności motoryczne i funkcje kończyn górnych. Prowadzą także rehabilitację przedzawodową w celu rehabilitacji zawodowej i edukacyjnej oraz diagnozują aktywności w czasie wolnym, które dana osoba jest w stanie wykonać, a także oceniają czynniki środowiskowe, takie jak środki ułatwiające i bariery. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i diagnozę, terapeuta zajęciowy opracowuje krótko- i długoterminowy plan terapii zajęciowej oraz zaleca dostosowaną terapię zajęciową w celu osiągnięcia możliwie maksymalnej jakości życia. Terapię zajęciową w opiece zdrowotnej prowadzi się zgodnie z zaleceniami lekarza.
EN
Occupational therapy is associated with all means and stages of rehabilitation, despite being considered a healthcare field in the Czech Republic. In the European countries and worldwide, the trend in recent years suggests the important role of occupational therapy not only in healthcare but also in the social sphere. Occupational therapy is an integral part of rehabilitation. Its aim is to preserve or restore a person’s abilities through the use of meaningful activities and employment. Meaningful activities are selected individually for each individual of any age category according to the importance so that they can manage their routine daily living and the occupational, educational, social, leisure and recreational activities that are essential to them. Occupational therapists diagnose the functional condition of an individual, including the diagnosis of their functional abilities to manage activities of daily living, cognitive functions in terms of activities of daily living, motor skills and the function of the upper extremities, prevocational rehabilitation for the purpose of occupational and educational rehabilitation, diagnosis of leisure activities that an individual is able to perform, and diagnosis of environmental factors in relation to facilitators and barriers. Based on the results of the examinations and the diagnosis, the occupational therapist designs a short- and long-term occupational therapy plan and recommends customized occupational therapy in order to achieve the maximum possible quality of life. Occupational therapy in healthcare is conducted as prescribed by a doctor.
Year
Issue
Pages
59-102
Physical description
Dates
issued
2014-10-17
Contributors
  • Charles University in Prague
  • Charles University in Prague
  • University of South Bohemia in Ceské Budejovice
  • University of South Bohemia in Ceské Budejovice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594ed2cd-b816-464a-a891-e30fe04b1d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.