PL EN


2016 | 3 (362) | 374-387
Article title

Bariery integracji marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji

Content
Title variants
EN
Barriers to the Integration of Marketing and Accounting Functions of a Company in the Area of Innovation
RU
Барьеры для интеграции маркетинговой и бухгалтерской функции на предприятии в области инноваций
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja barier ograniczających integrację marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji. Przedstawiono zakres oraz zróżnicowaną specyfikę innowacji z perspektywy marketingu i rachunkowości. Wymiar innowacji w marketingu i rachunkowości uwzględnia dwie różne perspektywy, co utrudnia proces analizy, ale jednocześnie wskazuje na konieczność doskonalenia integracji funkcji rachunkowej i marketingowej. W marketingu klient jest głównym odbiorcą i podstawowym weryfikatorem innowacji. Rachunkowość natomiast postrzega innowacje tylko w kategorii ponoszonych na nie nakładów i możliwości spełnienia kryteriów definicji składnika aktywów oraz kryteriów ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. W ocenie autorów, problematyka innowacji w rachunkowości i marketingu wymaga dalszych pogłębionych badań i analiz naukowych. Badania nad problematyką innowacji z perspektywy rachunkowości i marketingu są źródłem cennych spostrzeżeń na temat barier, które utrudniają ocenę innowacyjności przedsiębiorstwa. Na ich podstawie można stwierdzić, iż zarówno w marketingu, jak i rachunkowości jednoznacznie nie zdefiniowano pojęcia innowacji. Z punktu widzenia rachunkowości i marketingu podejście do innowacji jest odmienne, stąd ocena innowacyjności przedsiębiorstwa nie jest tożsama. Opracowanie ma charakter artykułu koncepcyjnego, a w realizacji celu badawczego posłużono się metodą naukowej deskrypcji, polegającą na analizie literatury przedmiotu z zakresu innowacji, w tym głównie innowacji marketingowych, oraz analizą porównawczą wybranych regulacji rachunkowości zawartych w polskiej Ustawie o rachunkowości i Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 38 „Wartości niematerialne”.
EN
This article aims to identify barriers limiting the integration of marketing and accounting functions of a company in the area of innovation. The scope and the diverse specific character of innovation from the perspective of marketing and accounting have been presented. The dimension of innovation in marketing and accounting must take into consideration two varying perspectives which hinder the process of analysis but, on the other hand, also indicate the need to improve the integration of accounting and marketing functions. In marketing, the customer is both the main recipient and the primary authenticator of innovation. In accounting, however, innovation is seen only in terms of incurred expenditures and whether they fulfil the criteria for their recognition. Accounting perceives innovations only in terms of the incurred expenses and the ability to meet criteria for the definition of an asset and the criteria for their recognition in the financial statement. According to the authors, the issue of innovation in accounting and marketing requires a further in-depth research and analysis. The research concerned with innovation issues from the perspective of accounting and marketing is a source of valuable insight into the barriers which hinder the assessment of an enterprise’s innovativeness. On the basis of these obstacles it can be concluded that in both marketing and accounting the concept of innovation has not been explicitly defined. The approach to innovation varies from the viewpoint of accounting and of marketing; therefore evaluation of company’s innovativeness is also different. This paper is a conceptual article and to realise the objective of the research the method of scientific description was used. In the implementation of the research objective the method of scientific description was used, which consisted in an analysis of the literature from the scope of innovations, including mainly marketing innovations. Also, based on the current literature and a comparative analysis of the selected accounting regulations included in the Polish Accounting Act and International Accounting Standard 38 “Intangible Assets”, innovations were presented from the point of view of accounting.
RU
Цель рассуждений – выявить барьеры, ограничивающие интеграцию маркетинговой и бухгалтерской функции на предприятии в области инноваций. Представили диапазон и дифференцированную специфику инноваций из перспективы маркетинга и финансовой отчетности. Сфера инноваций в мар- кетинге и финансовой отчетности учитывает две разные перспективы, что осложняет процесс анализа, но заодно указывает на необходимость совершенствовать интеграцию бухгалтерской и маркетинговой функции. В маркетин- ге клиент – основной получатель и верификатор инноваций, финансовая же отчетность воспринимает инновации только в категории осуществляемых на них расходов и возможностей выполнения критериев дефиниции компонента активов и критериев их выражения в финансовом отчете. По оценке авто- ров проблематика инноваций в финансовой отчетности и маркетинге требует дальнейших углубленных исследований и научных анализов. Исследованияпо проблематике инноваций из перспективы финансовой отчетности и маркетинга – источник ценных наблюдений насчет барьеров, которые осложняют оценку инновационности предприятия. На их основе можно сказать, что как в маркетинге, так и в финансовой отчетности однозначно не определили понятие инновации. С точки зрения финансовой отчетности и маркетинга подход к инновациям отличен, и потому оценка инновационности предприятия тоже отличается. Разработка имеет характер концептуальной статьи, а в реализации исследовательской цели использовали метод научного описания, заклю- чающегося в анализе литературы по предмету в области инноваций, в том числе в основном маркетинговых инноваций, а также сопоставительный анализ избранных регуляций финансовой отчетности, содержащихся в польском Законе о финансовой отчетности и в Международном стандарте финансовой отчетности № 38, «Нематериальные активы».
Year
Issue
Pages
374-387
Physical description
Contributors
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
References
 • Bąk M. (2011), Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa – istota i znaczenie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 62(118), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Boniecki M., Grabowski R. (2007), Rachunek kosztów innowacji, (w:) Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
 • Brdulak H., Gołębiowski T. (2003), Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Chlipała P. (2005), Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
 • Dobiegała-Korona B. (2010), Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, (w:) Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Ferreira de Lara F., Naves Guimaraes M.R. (2014). Competitive Priorities and Innovation in SMEs: A Brazil Multi-Case Study, “Journal of Technology and Management Innovation”, Vol. 9, Iss. 3.
 • Gaskill A., Wiznar H (2014)., Marketing’s Decision Influence within the Firm, “Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science”, Vol. 14, No. 2.
 • Gochhait S. (2014), Role of ICTs in the Marketing of Refractory Products as Innovation Success Factor, ”Journal of Marketing & Communication”, January.
 • Homburg Ch., Grimm P (2015), The loss of the marketing department’s influence: is it really happening? And why worry?, “Journal of the Academic Marketing Science”, Vol. 43, Iss. 1.
 • Ilić D., Ostojić S., Damjanović N. (2014), The Importance of MarketingInnovation in New Economy, “Journal of Applied Sciences”, January.
 • Janczewska D. (2008), Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarcze opartej na wiedzy, (w:) Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4.
 • Mahr D., Lievens A., Blazevic V. (2014), The Value of Customer Cocreated Knowledge during the Innovation Process, “Journal of Product Innovation Management”, May.
 • MSSF (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A Założenia koncepcyjne i wymogi, IFRS, SKwP, Londyn, Warszawa.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Mindermann T., Brỏsel G. (2009), Does the capitalization of internally generated intangible assets according to IAS 38 realy provide useful information?, „Ekonomika Menedżerska”, nr 6.
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, PTE, Kraków.
 • Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD Eurostat.
 • Sadkowska-Bień J. (2007), Narzędzia ochrony przemysłowej w procesie zmian innowacyjności przedsiębiorstw, (w:) Brdulak H., Duliniec E., Gołębiewski T. (red.), Wspólna Europa – tworzenie
 • wartości przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej TRANS’07, SGH, Warszawa.
 • Stawiarska E. (2010), Tworzenie i rola systemów powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popytu na innowacje, (w:) Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem oraz OIC Poland, Warszawa
 • Szczepankiewicz E.I. (2012). Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 69(125), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Tarapata J. (2014) Innowacje jako kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa, “Journal of Management and Finance”, Vol. 12, No. 3/1.
 • Toma M., Mihorenau L., Ionescu A. (2014), Innovation Capability and Customer Relationship Management, “Economics, Management & Financial Markets”.
 • Turek I. (2013), Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 765 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 61.
 • Turyna J., Rak J. (2006), Innowacje a międzynarodowe i amerykańskie standardy rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 32(88), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
 • Wojtkiewicz M. (2013), Innowacje marketingowe i ich wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 28.
 • Wójcik-Augustyniak M. (2009), Innowacja wartości jako współczesna koncepcja strategii marketingowych, „Oeconomia”, nr 8(4).
 • Zéghal D., Maaloul A. (2011), The accounting treatment of intangibles – A critical review of the literature,“Accounting Forum”, No. 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5951555d-2a63-4b18-936e-b254ab32c053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.