PL EN


2015 | 6 | 1 | 172-198
Article title

Dialog swojskości i obcości w powieści Most na Drinie Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski

Content
Title variants
SR
Дијалог својег и туђег у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића и модификација евоцираних значења властитих имена у преводу на пољски језик
EN
The dialogue of familiarity and foreignness in Ivo Andric’s novel The Bridge on the Drina and the modification of evocative meanings of the proper names in the Polish translation
Languages of publication
PL
Abstracts
SR
Чланак је покушај приступа проблему културног значења властитих имена у процесу превођења књижевног дела на примеру романа „На Дрини ћуприја” Иве Андрића и његовог превода на пољски. Превод сматрамо као комуникацију два простора знакова (семиосфере) који одржавају културно наслеђе, историјска искуства и хиерархију вредности одређене заједнице. Пошто је култура Босне и Херцеговине хетерогена, опозиција своје/туђе не може се разматрати искљушиво бинарно. Неке од властитих имена у роману евоцирају истовре‑ мено простор ‘свој’ и простор ‘туђи’. На примеру етнонима Турци покушавамо да прикажемо неколико преводилачких ог‑ раничења које потичу из семантичких и културних аспеката властитих имена. Разматра се затим проблем полисемије онима Турци, који је примећен такође у функцији апелатива. У пет преводилачких модела представља се на који начин култура оригинала и култура превода ограничавају преводиоцу одабир еквиваленције.
EN
The article discusses the problem of the cultural meanings of proper names in the translation process of the novel ‘The Bridge on the Drina’ by Ivo Andric and its translation into Polish. The translation is considered to be the symbolic communication of two semiotic spaces (semiosphere) which cultivate the cultural heritage, historical experience and the hierarchy of values of a particular community. Since the culture of Bosnia and Herzegovina is heterogeneous, the opposition between familiarity and foreignness can not be considered only as binary. Some of the proper names in the novel simultaneously evoke the space of familiarity and the space of foreignness. In the case of ethnonym ‘Turks’ we will try to present several translational constraints which stem from the semantic and cultural aspects of proper names. We also examine the problem of polysemy of the proper name ‘Turks’ which functions as an apellative. On the basis of the five translational methods we will show in what way both the cultures (the one of the original work and the one of the translation) limit the translator in choosing equivalents.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
172-198
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Czerwiński, Maciej: „Čovjek na mostu i neizbježna pripadnost grupi. O Andrićevu romanu Na Drini Ćuprija.” Sarajevske sveske 43—44 (2014). 521—536.
 • Czerwiński, Maciej: „Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu Mostu na Drinie Ivo Andricia.” Przekłady Literatur Słowiańskich T. 4, cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 20.
 • Dedecius, Karl: Notatnik tłumacza. Cyt. za: Legeżyńska, Anna: „Tłumacz jako drugi autor.” Polska myśl przekładoznawcza. Red. Piotr de Bończa-Bukowski, Magdalena Heydel. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 248.
 • Eco, Umberto, Rorty Richard, Culler Johnatan, Brooke-Rose Christine: Interpretacja i nadinterpretacja. Red. Stefan Collini. Tłum. Tomasz Bieroń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996. 64.
 • Gajda, Stanisław: „Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym.” Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. Robert Mrózek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. 21—25, 21.
 • Hejwowski, Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 13—14.
 • Lešić, Zdenko: „Ivo Andrić — pripovjedač. Izmedju naratologije i hermeneutike.” Novi izraz 7/30 (2005). 25—39.
 • Łotman, Jurij: Kultura i eksplozja. Tłum. Bogusław Żyłko. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.
 • Małczak, Leszek: „Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani.” Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2, cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 106.
 • Masłowska, Ewa: „Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji appellatiwów.” Język i Kultura. T. 3: Wartości w języku i tekście. Red. Jadwiga Puzynina, Janusz Anusiewicz. Wrocław, Wiedza o Kulturze, 1991. 29—40.
 • Milutinović, Zoran: „Efekat mudrosti: Ivo Andrić pripovedač.” Sveske Zadužbine Ive Andrića 28 (2011). 121—137.
 • Popovič, Antun: „Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego.” Tłum. Janusz Sławiński. Problemy socjologii literatury. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. 214.
 • Said, Edward: Orientalizm. Tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2005.
 • Škreb, Zdenko: „Što je Andrić unio novo u svjetsku književnost.” Sveske Zadužbine Ive Andrića 3 (1985). 224.
 • Uspienski, Boris: „Mit — imię — kultura.” Historia i semiotyka. Tłum. Bogusław Żyłko. Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 1998. 63—80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59516a39-51cd-4fb3-ad5f-1e64d5b117b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.