PL EN


2011 | 1 |
Article title

Ciało, duch i płeć w poezji Marii Komornickiej

Content
Title variants
EN
Body, spirit and gender in Maria Komornicka’s poetry
Languages of publication
Abstracts
PL
W referacie został podjęty temat trzech kluczowych dla twórczości Marii Komornickiej zagadnień: ciała, ducha i płci. Dwa pierwsze tematy ściśle się ze sobą łączą, dlatego początkowe akapity dotyczą ich obu. Na podstawie tych refleksji wysnuto wnioski dotyczące obrazu płci w twórczości autorki. Pojęcie to jest analizowane zarówno w kontekście młodopolskiego dyskursu płci, jak i – z perspektywy nowoczesnych metodologii: krytyki feministycznej oraz studiów genderowych i queerowych. Referat ma na celu zachęcenie odbiorcy reinterpretowania dorobku Komornickiej z punktu widzenia współczesnej świadomości.
EN
This paper concerns three significant concepts in Maria Komornicka’s writings: body, spirit and gender. The first two are closely related to each other, thus initial paragraphs are devoted to them both. On the basis of these reflections, I draw some conclusion about the image of gender created by the poet. The notion of gender is analysed in terms of Young Poland discourse of gender and from the perspective of modern methodologies: feminist criticism as well as gender and queer studies. This paper aims at encouraging the reader to reinterpret M. Komornicka’s output with contemporary awareness.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Literatura podmiotu
 • Komornicka M., Utwory poetyckie wierszem i prozą, oprac. M. Podraza- Kwiatkowska, Kraków 1996.
 • Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm- Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, Wrocław 2007.
 • Literatura przedmiotu
 • Baranowska A., Kraj modernistycznego cierpienia, Warszawa 1981.
 • Boniecki E., Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998.
 • Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.
 • Filipiak I., Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006.
 • Filipiak I., W.+ M.= M. W., [w:] G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide (red.), Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia, Kraków 2000.
 • Hyży E., Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków 2003.
 • Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.
 • Podraza- Kwiatkowska M., Somnambulicy, dekadenci, herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.
 • Ritz G., Binswanger Ch., Scheide C.(red), Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia, Kraków 2000.
 • Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006.
 • Schahadat S., Szalone kobiety, nerwowi mężczyźni: histeria i ››gender‹‹ na przełomie wieków, [w:] G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide (red.), Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia, Kraków 2000.
 • Skucha M., Gender, queer, literatura, „Ruch Literacki” 2005, nr 6.
 • Stala M., Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.
 • Stala M., Wstęp, [w:] M. Komornicka, Utwory poetyckie wierszem i prozą, oprac. M. Podraza- Kwiatkowska, Kraków 1996.
 • Wyka K., Markiewicz H., Wyczańska I. (red.), Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria 5, [w:] K Wyka K., Markiewicz H., Wyczańska I. (red.), Literatura okresu Młodej Polski t. 3, Warszawa 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59590635-9ed9-48b2-8292-8ff744081f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.