PL EN


2016 | 16 | 407-431
Article title

Stanisław Wojciechowski – patriota, mąż stanu, propagator idei kooperatyzmu

Content
Title variants
RU
Станислав Войцеховски – патриот, государственный деятель, популяризатор кооператизма
EN
Stanisław Wojciechowski – a Patriot, Statesman, Propagator of Cooperatism
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В тексте автор представляет личность, деятельность и взгляды Станислава Войцехов-ского (1869–1953). Войцеховский – теоретик общественного и национального движения, один из создателей Польской Социалистической Партии (PPS), активный борец за независимость, организатор кооперативов, выдающийся политик и государственный деятель, президент Польши. Его деятельность отличали принципы борьбы, а потом и сохранения независимости, принцип социальной справедливости и гражданской свободы, а также сохранение демо-кратического государства. Наблюдение за жизнью, его политическая и общественная деятель-ность убеждали его, что для достижения такого общества необходимы экономические и мо-ральные изменения общества. Возможность возрождения польского народа он видел в коопе-ратизме.
EN
In the article the author presents a person, activity and views of Stanisław Wojciechowski (1869–1953). Wojciechowski is a theorist of the social and national movement, one of the founders of the Polish Socialist Party (PPS), active fighter for independence, organizer of the cooperative movement, a prominent politician and a state activist, president of the Polish Republic. His work was determined by the principles of regain and preservation of independence, the principle of social justice and civil liberty and the preservation of the democratic system. Observation of life, as well as his political and social activity, confirmed him in the belief that to achieve the so-formed society, the economic and moral changes of society are necessary. The possibility of the rebirth of the Polish nation he found in cooperatism.
Year
Volume
16
Pages
407-431
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • „Polski Zjazd polityczny w Moskwie”. 1917. Ojczyzna i Postęp 63: 37–76.
 • „Uchwały z Ogólnokrajowego Zjazdu Stowarzyszeń Spożywców 1–4 listopada 1918 roku”. Społem! 1918. XI/18 (8.11.1918): 1–3.
 • „Zechciejcie! (przemówienie Anseelego)”. 1911. Społem! 38 (21.09.1911).
 • „Zjazd lipcowy w Moskwie. I”. 1919. Przegląd Narodowy 8/16/5: 541–550.
 • „Zjazd lipcowy w Moskwie. II”. 1920. Przegląd Narodowy 9/17/1: 89–105.
 • Abramowski Edward. 1912. „Projekt ustawy Związków Przyjaźni”. Społem! 7 (4.04.1912): 2–3.
 • Abramowski Edward. 1924. „Ideje społeczne kooperatyzmu”. W Edward Abramowski, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, tom 1, przedmowa i oprac. Konstanty Krzeczkowski. Warszawa: Związek Stowarzyszeń Spożywców.
 • Ajnenkiel Andrzej. 1978. Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Bartoszewicz Henryk. 1999. „Polskie ugrupowania polityczne w Rosji wobec problemu nie-podległości Rzeczypospolitej (luty–listopad 1917 roku)”. Mazowieckie Studia Humani-styczne 1: 47–66.
 • Chmielewski Zygmunt. 1939. Podręcznik spółdzielczości. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Naukowy.
 • Kancewicz Jan. 1967. Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich (organizacja i kierownictwo w latach 1893–1896). Przegląd Historyczny LVIII (1): 67–90.
 • Kołomejczyk Norbert, Bronisław Syzdek (red.). 1986. Dokumenty programowe polskiego ru-chu robotniczego 1878–1984, wybór i opracowanie Józef Jakubowski, Aleksander Ko-chański, Witold Kowalski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kozłowski Czesław. 1980. Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku. War-szawa: Książka i Wiedza.
 • Krzeczkowski Konstanty. 1933. Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego. Warsza-wa: Spółdzielczy Instytut Naukowy.
 • Mielczarski Romuald. 1936. „Od redakcji »Społem«”. W Romuald Mielczarski, Pisma, tom II, opracowanie Konstanty Krzeczkowski. Warszawa.
 • Miodowski Adam. 2006. „Konflikt pomiędzy liberalnymi a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie re-wolucji lutowej”. Studia Podlaskie XVI: 41–61.
 • Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Naj-wyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, Dz. U. 1918 nr 17 poz. 39.
 • Pawluczuk Zdzisław. 1993. Konspirator i prezydent. Rzecz o Stanisławie Wojciechowskim. Lublin: Wydawnictwo Globus.
 • Piłsudski Józef. 1903. Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Część I: Bibuła. Kraków: Wydawnictwo „Naprzód”.
 • Polski Zjazd Polityczny w Moskwie 21–26.07.1917. 1917. Piotrogród.
 • Radlińska Helena. 1964. Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, wstęp Jan Hulewicz, wybór i opracowanie Wanda Wyrobkowa-Pawłowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rzepecki Tadeusz. 1920. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa.
 • Społem! 1906. [czterostronicowa ulotka z dnia 1.10.1906].
 • Społem! 1906. I/13 (29.12.1906).
 • Społem! 1910. V/4 (28.02.1910).
 • Sprawozdanie stenograficzne z 16. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 marca 1919 r., s. 875.
 • Steczek-Czerniawska Elżbieta. 2011. Stanisław Wojciechowski (1869–1953). Prezydent z Ka-lisza. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Stefczyk Franciszek. 1918. Współdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba ludu i na-rodu polskiego. Kraków.
 • Thugutt Stanisław. 1936. XXV lat w pracy i w walce: krótka historja Związku „Społem”. Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach, Dz. U. 1934, nr 38, poz. 342.
 • Wasilewski Leon. 1934. Dzieje zjazdu paryskiego 1892 roku. Przyczynek do historji polskiego ruchu socjalistycznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej
 • Historji Polski.
 • Wojciechowski Stanisław. 1900. Polska Partyja Socyalistyczna w ostatnich pięciu latach. Londyn.
 • Wojciechowski Stanisław. 1913. „Mowa St. Wojciechowskiego”. Społem! VIII/22 (30.10.1913).
 • Wojciechowski Stanisław. 1923. Kooperacja w rozwoju historycznym. Warszawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 • Wojciechowski Stanisław. 1923. Kooperacja w rozwoju historycznym. Warszawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 • Wojciechowski Stanisław. 1924. Mowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • Wojciechowski Stanisław. 1929. „O niezależności ruchu spółdzielczego”. Spółdzielczość Nie-zależna (31.12.1929).
 • Wojciechowski Stanisław. 1930. Ruch spółdzielczy. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Naukowy.
 • Wojciechowski Stanisław. 1938. Moje wspomnienia, tom I. Lwów – Warszawa.
 • Wojciechowski Stanisław. 1939. Historia spółdzielczości polskiej do 1924. Warszawa: Spół-dzielczy Instytut Naukowy.
 • Wojciechowski Stanisław. 1995. „Zadania wychowawcze spółdzielni”. W Stanisław Wojcie-chowski. Wspomnienia, orędzia, artykuły, wstęp, wybór fragmentów Maria Groń-Drozdowska, Marian M. Drozdowski. Warszawa. Wydawnictwo Bellona.
 • Wojciechowski Stanisław. 1995. „Moje wspomnienia, tom II”. W Stanisław Wojciechowski. Wspomnienia, orędzia, artykuły, wstęp, wybór fragmentów Maria Groń-Drozdowska, Marian M. Drozdowski, 177–282. Warszawa. Wydawnictwo Bellona.
 • Wojciechowski Stanisław. 1995. „Orędzie z dnia 20.12.1920 roku”. W Stanisław Wojcie-chowski. Wspomnienia, orędzia, artykuły, wstęp, wybór fragmentów Maria Groń-Drozdowska, Marian M. Drozdowski, 285. Warszawa. Wydawnictwo Bellona.
 • Wojciechowski Stanisław. 2014. „Narodowa ideologia spółdzielczości”. W Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, wprowadzenie i redakcja Bartłomiej Błesz-nowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-595dacfb-6b31-4bcf-89a9-7578a11fc33e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.