PL EN


2015 | 3 | 2 | 19-33
Article title

Nowe wytyczne na temat stosowania zmodyfikowanych reguł paktu stabilności i wzrostu

Content
Title variants
EN
New guidance on applying the modified rules of the Stability and Growth Pact
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem opracowania jest przedstawienie istoty paktu stabilności i wzrostu (PSW), scharakteryzowanie najważniejszych nowych wytycznych na temat stosowania jego zasad oraz próba oceny tych wytycznych. W artykule wskazano również wyzwania, jakie stoją przed zarządzającymi polityką fiskalną na poziomie ponadnarodowym. Przeprowadzona analiza i wnioski dotyczą systemu zarządzania fiskalnego w strefie euro. Pakt przyjęto w 1997 r. Zawarto w nim najważniejsze reguły dotyczące zarządzania zdecentralizowaną polityką fiskalną w krajach strefy euro. Już w2003 r. dwie największe gospodarki tej strefy doświadczyły znacznych trudności w utrzymaniu dyscypliny fiskalnej, co doprowadziło do rozluźnienia rygorów PSW w 2005 r. Głęboki kryzys finansowy wymusił kolejne dwie jego reformy, tj. w 2011 r. i w 2013 r. Mimo wzmocnienia reguł cały system zarządzania polityką fiskalną w strefie euro uległ znacznemu skomplikowaniu. Dlatego 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przedłożyła nowe wytyczne na temat stosowania przez nią obowiązujących reguł PSW. Nie wprowadziła ona jednak żadnych zmian w systemie. Wytyczne dotyczą trzech obszarów: inwestycji publicznych, reform strukturalnych i cykliczności gospodarki. Ich głównym celem jest zwiększenie elastyczności zapisów PSW i skuteczności przeprowadzonych reform. Mimo oczywistych zalet tych wytycznych kontrowersji nie brakuje. W czerwcu 2015 r. mają zostać przedstawione kolejne propozycje mające na celu poprawę zarządzania polityką fiskalną w strefie euro.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
19-33
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, jgizynski@ssw.sopot.pl
References
 • Boxes: Flexibility within the Stability and Growth Pact (2015), ECB, „Economic Bulletin”, No. 1
 • Czepiel A. P. (2015), Komisja Europejska osłabia reguły fiskalnew UE, FOR ostrzega, Komunikat nr 63 z 12 lutego.
 • Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • European Commission (2015), Communication to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and the European Investment Bank – Making the best use of the flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact, COM (2015) 12 final provisional, Strasbourg.
 • Giżyński J. (2013), Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
 • Juncker J. C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M. (2015), Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area. Analytical Note, Informal European Council, 12 February.
 • Komisja Europejska (2014a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Plan inwestycyjny dla Europy, COM/2014/0903 final, Bruksela, 26 listopada.
 • Komisja Europejska (2014b), EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, Komunikat prasowy z 26 listopada, IP/14/2128, Strasburg.
 • Komisja Europejska (2015), Pakt stabilnooeci i wzrostu: Komisja przedstawia wytyczne mające wspierać reformy strukturalne i inwestycje, Komunikat prasowy z 13 stycznia, IP/15/3220, Strasburg.
 • Manasse P. (2014), Time to scrap the Stability and Growth Pact, http:// www.voxeu.org/article/time-scrap-stability-and-growth-pact, dostęp dnia 10.05.2015.
 • Manasse P. (2015), The EU new fiscal flexibility guidelines: An assessment, http://www.voxeu.org/article/eu-new-fiscal-flexibility-guidelines-assessment?utm_content=buffer8ba47&utm_medium=social&utm_sou rce=twitter.com&utm_campaign=buffer, dostęp dnia 10.05.2015.
 • Petru R. (2015), Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Pęciak R. (2014), Koordynacja polityki gospodarczej, w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Pietrucha J., Żabińska J. (red.), Difin, Warszawa.
 • Przegląd Spraw Europejskich (2015), Narodowy Bank Polski, Wydział Integracji Europejskiej Departamentu Zagranicznego we współpracy z Departamentem Stabilności Finansowej, Warszawa.
 • Raport roczny 2014 (2015), EBC, Frankfurt nad Menem.
 • Wierzba R., Gostomski E., PenczarM., LiszewskaM.,Górski P. ,Giżyński J., Małecka E. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania UG, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59654070-8dde-4a87-a705-baf7d7d09a90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.