PL EN


2015 | 1(35) | 115-131
Article title

Czas wolny przedszkolaków z rodzin wielokulturowych

Title variants
EN
Leisure of Preschoolers from a Multicultural Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich dekadach zdecydowanie zwiększa się liczba trwałych związków międzykulturowych, a wraz z nimi także liczba dzieci z rodzin wielokulturowych. Autorka opisuje formy spędzania czasu wolnego przedszkolaków z rodzin wielokulturowych. Analizuje ponadto badania własne, które miały na celu zbadanie, w jaki sposób dzieci z rodzin mieszanych spędzają czas wolny i czy formy spędzania czasu wolnego związane są z kulturą narodową matek i ojców. Podjęto również próbę ustalenia, jakie elementy poszczególnych kultur w swoim czasie wolnym wykorzystują dzieci. Zebrany materiał badawczy i przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania następujących ustaleń: Dzieci najczęściej swój czas wolny spędzają z rodzicami. Coraz częściej w wieku przedszkolnym swój wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci z rodzin wielokulturowych nie różnią się od form spędzania czasu wolnego przez dzieci z rodzin polskich. Dzieci zdecydowanie najczęściej podczas pobytu w domu oddają się zabawie, ponadto tworzą (np. malują, rysują, lepią z plasteliny), oglądają telewizję, asystują przy czynnościach rodziców (np. gotowanie, pranie, prasowanie) oraz używają komputera czy laptopa. Główną formą spędzania czasu wolnego dzieci poza domem jest zabawa. Pozostałe formy to: aktywność ruchowa (np. spacer, rolki, piłka, rower), odwiedzanie innych dzieci w ich domach, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach oraz uczestnictwo w wydarzeniach religijnych (obrzędach, świętach). Zdecydowana większość rodzin wielokulturowych stara się wprowadzać w czas wolny swojego dziecka elementy obydwu kultur, zarówno ojca, jak i matki.
EN
In recent decades, the number of long-lasting intercultural relationships increases greatly, and with them the occurrence of the number of children from multicultural families. The author describes the leisure of preschoolers from multicultural families. She also analyses her own research, which aims to investigate how children from mixed families are spend their free time and if leisure activities are related to national culture of them mothers and fathers. An attempt was made to determine what elements of different cultures use the children at their leisure. The collected material research and studies allow to formulate the following findings: Children mostly spend their free time with their parents. Increasingly, preschool spend their free time in front of the computer or TV. Forms leisure activities of children from multicultural families are no different than forms leisure activities of children from Polish families. Children, by far the most, during their staying in the house indulge in play, in addition form (eg. paint, draw, sticky plasticine), watching TV, parents assist in activities (eg. cooking, washing, ironing) and use a computer or laptop. The main form of children’s leisure activities outside the home is play. Other forms include physically active leisure time activities (eg. walking, roller ball, bicycle), visits to other children in their homes, participation in extra-curricular activities and participation in religious events (ceremonies, celebrations).The vast majority of multicultural families is trying to put in their child’s free time elements of both cultures, both father and mother.
Contributors
References
  • Bańka A., Społeczna psychologia środowiska, Scholar, Warszawa 2002.
  • Bojar H., Rodzina w sytuacji wielokulturowości, [w:] Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2006.
  • Breger R., Hill R., Cross-cultural Marriage. Identity and Choic, Berg, Oxford 1998.
  • Gajek E., Poznajemy rodzaje pisma, „Wychowanie w Przedszkolu” 627(2005)2.
  • Kempa E., Wpływ środowiska rodzinnego na jakość i organizacje czasu wolnego uczniów wiejskich szkół podstawowych, „Nauczyciel i Szkoła” 10(1998)1.
  • Klein S., Czas. Przewodnik użytkowania, W.A.B, Warszawa 2009, s. 4.
  • Kowalec J., Jak rozbudzamy zainteresowania dzieci przedszkolnych kulturą regionu, „Wychowanie na co Dzień” 90(2001)3.
  • Walczak M., Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych, „Problemy Rodziny” 235(2001)1.
  • Wierzbińska K., Czas wolny to problem pedagogiczny, „Edukacja i Dialog” 195(2004)2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5965db39-ec9d-45db-8f1f-b97b1e936cdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.