PL EN


2015 | 10 (789) | 90-101
Article title

Zmiany cen nieodnawialnych surowców energetycznych a efektywność polskiego górnictwa wegla kamiennego w latach 2011-2014

Title variants
EN
Changes in Non-renewable Resource Proces and the Efficiency of Polish Coal Mining in the Years 2011-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podejmuje się następujące problemy badawcze: Jak zmieniały się ceny nieodnawialnych surowców energetycznych na świecie i w Polsce oraz jednostkowe koszty wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2011-2014? Czy i w jaki sposób ceny nieodnawialnych surowców energetycznych na świecie i w Polsce w latach 2011-2014 były skorelowane? W jakim stopniu efektywność polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2014 była determinowana przez zmiany cen węgla kamiennego na rynku europejskim i krajowym? W analizowanym okresie, obejmującym lata 2011-2014, zaobserwowano spadek cen wszystkich surowców nieodnawialnych. Najintensywniejsze zmiany w tym zakresie charakteryzowały węgiel kamienny, dla którego średnie kwartalne tempo zmian w cenach CIF ARA wynosiło -2,37% i spowodowało zmniejszenie ceny tego surowca w 2014 roku o ponad 30% w stosunku do 2011 roku. Ceny CIF ARA obowiązujące na europejskim rynku węgla kamiennego były umiarkowanie skorelowane z polskimi indeksami PSCMI 1 oraz PSCMI 2, które z kolei wykazywały dość znaczny stopień wzajemnej współzależności. Efektywność polskiego górnictwa węgla kamiennego określona marżą brutto na sprzedaży systematycznie się pogarszała, do czego poza malejącą ceną przyczyniał się także rosnący jednostkowy koszt wydobycia. Należy jednak podkreślić, że zmiany ceny silniej determinowały spadek efektywności niż wzrost jednostkowego kosztu wydobycia.
EN
In this article, the following research problems are considered: How has the price of non-renewable energy resources changed globally and in Poland in particular, as measured by unit costs in the Polish coal mining industry in the years 2011-2014? How have global prices of non-renewable resources correlated with Polish coal prices? How was the efficiency of Polish coal mining determined by changes in world coal prices in the years 2011-2014? In the analysed period, covering the years 2011-2014, the prices of all non-renewable resources were decreasing. The most intensive changes in this area concerned coal, for which the average quarterly rate of change in CIF ARA prices was 2.37%, which caused a total drop in coal prices of over 30% from 2011 to 2014. CIF ARA prices, characterizing the European coal market, were typically correlated with Polish indices PSCMI 1 and PSCMI 2, which in turn had a fairly high degree of interdependence. The effectiveness of Polish hard-coal mining, as calculated by a gross margin on sales, was steadily decreasing, caused by both decreasing coal prices and increasing unit costs for excavation. However, it should be noted that changes in coal prices more strongly influenced efficiency than the unit production cost did.
Contributors
  • dr Izabela Jonek- Kowalska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
author
  • prof. dr hab. inż. Marian Turek, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5965db5c-75e9-4c29-b1d2-229f0eb1a02b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.