PL EN


2015 | 1(39) | 135-144
Article title

Peripheral Rural Areas around Poznań and Their Value Measured with Economic Indicators

Title variants
PL
Obszary wiejskie-peryferyjne wokół Poznania a ich wartość wyrażana miernikami ekonomicznymi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the era of consumption — appropriation of rural areas located in the metropolitan region of Poznań it seems reasonable to estimate their material value. According to authors of publications on environmental services: Mizgajski, Lowicki, and authors discussing problems of sustainable development of rural areas in Poland, such as Kistowski, Matczak, and Myga-Piątek, the economic value of the natural environment is important from the point of view of geographical environment management, both at the local and regional level. The example of peripheral areas in the metropolitan region of Poznań serves to allow the authors of this study to present the approach of preparation of an economic card for the efficiency of agricultural space. The research objective was to present an evaluation of economic opportunities achievable with different classes of soils that are subject to subsequent transformations to a non-agricultural land use. The estimation of economic values based on indicators of costs and income from 1 ha of arable land, and their comparison to the indicators included in projections of financial results made for local spatial development plans allow determination of the actual value of rural areas which, as a result of suburbanization, were consumed by residential and economic stimulation.
PL
W dobie postępującej konsumpcji — zawłaszczania obszarów wiejskich położonych w strefie metropolitarnej Poznania uzasadnione jest stwierdzenie ich wartości materialnej. Jak podają autorzy publikacji dotyczących świadczeń środowiskowych, Mizgajski, Łowicki, i autorzy omawiających problemy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, tacy jak Kistowski., Matczak, Myga-Piątek, zagadnienie wartości ekonomicznej środowiska jest istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskiem geograficznym tak na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Wybór obszarów peryferyjnych w obszarze metropolitarnym Poznania do badań jest dobrym przykładem do przedstawienia podejścia badawczego umożliwiającego opracowania karty ekonomicznej efektywności przestrzeni rolniczej. Zamierzenie badawcze polegało na przedstawieniu wyceny możliwości ekonomicznych osiągalnych na różnych klasach gleb, które są przedmiotem późniejszego przekształcania z funkcji rolniczej na inną funkcję zagospodarowania przestrzennego. Dokonana wycena wartości ekonomicznych oparta o mierniki kosztów i dochodów osiąganych z 1 ha gruntów rolnych i porównanie ich ze wskaźnikami wschodzącymi do prognozy skutków finansowych wykonywanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego daje możliwość określenia rzeczywistej wartości obszarów wiejskich konsumowanych w wyniku suburbanizacji na cele mieszkaniowe i aktywizacji gospodarcze. Autorzy opracowania stawiają tezę, która brzmi: czy uzyskane wyniki w postaci mierników ekonomicznych mogą być przesłanką dla urbanistów, inwestorów, ekologów do konsumowania — zawłaszczania obszarów wiejskich na cele inne niż rolnicze.
Contributors
 • Adam Mickiewicz University
References
 • Bajerowski, T., A. Biłozor, and I.S. Cieślak, Adam. 2007. Ocena i Wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Olsztyn: Educaterra.
 • Głębocki, B., E. Kacprzyk, and B. Maćkiewicz. 2012. “Środowisko, użytkowanie ziemi i infrastruktura.” In Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, edited by T. Kaczmarek, L. Kaczmarek and Ł. Mikuła, 62–93. Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kaczmarek, T., L. Kaczmarek, and Ł. Mikuła. 2012. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kistowski, M. 2009. “Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich – między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją.” In Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, edited by J. Kamieniecka, F. Jackl and B. Wójcik, 6–11. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Kistowski, M., B. Lipińska, and B. Korwel-Lejkowska. 2006. “Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego).” In Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, edited by J.T. Czochański and M. Kistowski, 135–276. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.
 • Łowicki, D. 2012. “Land Prices as an Indicator of the Recreational Services of Ecosystems.” Ekonomia i Środowisko no. 2 (42):167–175.
 • Matczak, P. 2009. “Wartość terenów otwartych – miedzy sentymentem a pieniądzem.” In Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, edited by J. Kamieniecka, F. Jackl and B. Wójcik, 27–30. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Mizgajski, A. 2009. “Koncepcja zrównoważonego rozwoju – impuls czy pułapka dla ochrony przyrody.” In Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, edited by J. Kamieniecka, F. Jackl and B. Wójcik, 18–21. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Myga-Piątek, U. 2010. “Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju.” Problemy Ekorozwoju no. 5 (1):95–108.
 • Raszeja, E. 2002. Procedury i instrumenty kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich Wielkopolski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Poznań: Studioteka ZARYSY.
 • Żarska, B. 2005. Ochrona krajobrazu. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59690352-bda2-4126-ac35-b0da3a860c59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.