Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 2 | 382-404

Article title

Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie podstawowych tez nowej fenomenologii Henri Maldineya. Pierwsza część prezentuje styl Maldineyowskiego dyskursu, zmierzając do pokazania jego istotnego znaczenia. Druga zarysowuje szczątkową koncepcję podmiotowości, jaką można „wysnuć” z tekstów Maldineya oraz podstawowe kategorie tej fenomenologii, takie między innymi jak „wydarzenie” i „spotkanie”. W trzeciej części oddana zostaje złożoność tego dyskursu, a także zrekonstruowane są Maldineyowskie opisy wybranych fenomenów, takich jak góry le Cervin i XII-wieczna miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa. Ostatecznie, zmierzamy więc do wykazania, że w przypadku fenomenologii Maldineya nie liczy się tylko „co”, ale także „jak”. Forma tych tekstów, ich rozproszenie i założona niesystemowość stają się częścią jej samej; jak w dziele sztuki, forma okazuje się nieodłączna od treści, stanowiąc samą jej istotę
EN
The paper attempts to outline the fundamental theses of Henri Maldiney’s new phenomenol- og y. The first part presents the style of Maldiney’s discourse to emphasise its significance. The second outlines a rudimentary concept of subjectivity that can be ‘drawn’ from Maldiney’s texts, and the basic categories of this phenomenolog y, including the concepts of ‘event’ and ‘encounter’. The third part shows the complexity of this discourse and reconstructs Maldiney’s descriptions of selected phenomena, such as the Matterhorn and a 12th-century miniature depicting the enthroned Christ. Ultimately, the author of the article tries to demonstrate that Maldiney’s phenomenolog y focuses not only on the question of ‘what’, but also ‘how’. The form of his texts, their dispersion, and purp osefully unsystematic construction all become a part of them. Just like a work of art, the form turns out to be inseparable from the content and becomes its very essence

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

382-404

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5969432c-60ed-4a49-822a-b22e4f3512b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.