PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 207-221
Article title

OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY PODAWANIA FIRMY SPRZED TRANSFORMACJI (W TYM NASTĘPSTWA PRAWNEGO) – UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

Content
Title variants
EN
THE OBLIGATION OF ENTREPRENEURS TO PROVIDE COMPANY NAME BEFORE TRANSFORMATION (INCLUDING LEGAL SUCCESSION) – DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA REMARKS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku przedsiębiorcy de lege lata podawania firmy sprzed transformacji, co aktualnie odnosi się do przekształceń spółek, przedsiębiorców jednoosobowych (w jednoosobową spółkę kapitałową), przedsiębiorstw państwowych w spółkę kapitałową (komercjalizacji), spółdzielni pracy w spółkę handlową i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (albo towarzystw reasekuracji wzajemnej) w spółkę akcyjną. Ze względu na dostrzeganą przez autora oraz podkreślaną w artykule niewystarczalność istniejącej regulacji (zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym), w jego podsumowaniu autor formułuje obszerne uwagi de lege ferenda w tym obszarze, w ramach których proponuje w szczególności ujednolicenie i rozszerzenie zakresu regulacji obecnie obowiązujących przepisów.
EN
. The article focuses on the objective and subjective scopes of entrepreneurs’ de lege lata obligation to provide company name before transformation, which currently relates to the transformation of companies, the transformation of sole traders (into single-person limited companies), state operators into companies (commercialisation), worker cooperatives into companies, and mutual-insurance companies (or mutual-reinsurance companies) into joint-stock companies. Due to the insufficiency (in both the objective and subjective approaches) of the existing regulations, as noticed by the author and highlighted in the article, the conclusion contains exten-sive de lege ferenda remarks concerning this field. In the remarks the author suggests standardising and extending the scope of the currently binding regulations.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Barłowski M., Ochrona wierzycieli spółki europejskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 12.
 • Bielski P., Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3.
 • Jasiakiewicz M., Zdolność likwidacyjna nazwy przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 3.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Kidyba A. (red.), Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2014.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2012.
 • Kozieł G., Uwagi podstawowe o umiejscowieniu regulacji prawa handlowego w kodeksie cywilnym i projekcie kodeksu cywilnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015.
 • Kozieł G., Zasada kontynuacji w procesach transformacyjnych spółdzielni prawa polskiego. Kilka refleksji, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Herbet A., Zakrzewski P., Lublin 2014.
 • Musioł P., Utworzenie spółki europejskiej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej, „Prawo Spółek” 2011, nr 10.
 • Sitko J. J., Firma i jej ochrona, Warszawa 2009.
 • Sitko J.J., Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 5.
 • Szumański A., Nowe rodzaje przekształceń w spółki handlowe – uwagi systemowe, „Monitor Prawa Handlowego” 2011, nr 1.
 • Witosz A.S., Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową – czy to jeszcze przekształcenie, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Herbet A., Zakrzewski P., Lublin 2014.
 • Zaporowski P., Prowadzenie nabytego przedsiębiorstwa pod dotychczasową nazwą, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5976edcb-0096-4d5a-a909-2f3aff2419bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.