PL EN


2017 | 2(3) | 7-17
Article title

Исследование безопасности как правовой категории

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В статье представлено комплексное фундаментальное теоретико-правовое исследование безопасности как правовой категории. Автор решил отойти от традиционного изучения категории «национальная безопасности» и рассмотрении безопасности как таковой под иным углом – с точки зрения характеристики действующего права и его регулятивного воздействия. Новизна метода позволила исследовать безопасность не в рамках действия специальных законов, а сквозь призму действующего права в целом, как важнейшую правовую ценность с применением аксиологического подхода. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности как функции права; безопасность, как принцип права; право личности на безопасность; безопасность как нематериальное благо в гражданском праве; безопасность в теории преступления в уголовном праве. Автор пришел к выводу, что категория «безопасность» органически интегрирована в правовую материю, безопасность может рассматриваться в качестве функции и принципа права. Отдельные аспекты взаимоотношения права и безопасности проявляются в отраслях права: конструкционном (право личности на безопасность), гражданском (безопасность как нематериальное благо) и уголовном (безопасность в теории преступления в уголовном праве).
PL
Artykuł poświęcony jest kompleksowemu fundamentalnemu prawno-teoretycznemu badaniu nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną. Autor postanowił odejść od tradycyjnego poglądu na kategorię „bezpieczeństwa narodowego” i podjął się wyzwania przeanalizowania bezpieczeństwa z perspektywy holistycznej przez pryzmat charakteru obowiązującego prawa i jego wpływu regulującego. Zastosowana metoda pozwoliła przeanalizować bezpieczeństwo nie pod kątem obowiązywania poszczególnych ustaw, lecz z pozycji całości obowiązującego prawa, jako nadrzędnej wartości prawnej, określonej przez dogmatykę aksjologiczną. Szczególną uwagę poświęca się kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa, jako funkcji prawa; bezpieczeństwa jako zasady prawa; prawu jednostki do bezpieczeństwa; bezpieczeństwu jako dobra niematerialnego w prawie cywilnym; oraz bezpieczeństwu w teorii przestępstwa w prawie karnym. Autor dochodzi do wniosku, że kategoria „bezpieczeństwo” jest organicznie wplątana w materię prawną, gdyż może być rozpatrywane jako funkcja i zasada prawa. Poszczególne aspekty wzajemnego oddziaływania między prawem i bezpieczeństwem przejawiają się w poszczególnych dziedzinach prawa: konstytucyjnym (prawo jednostki do bezpieczeństwa), cywilnym (bezpieczeństwo jako dobro niematerialne) i karnym (bezpieczeństwo w teorii przestępstwa w karnistyce).
Contributors
References
 • Benedict S. B. Chan. A 2014. Human Rights Debate on Physical Security, Political Liberty, and the Confucian Tradition // Dao. December, Volume 13, Issue 4.
 • Drążkiewicz J. 1982 Interesy a struktura społeczna, Warszawa.
 • Efstathios T. Fakiolas. 2011. Human and national security: a relation of contradiction or commonality? // Southeast European and Black Sea Studies Vol. 11, No. 4, December.
 • Fischhendler I., Katz D. 2013. The use of "security" jargon in sustainable development discourse: Evidence from UN Commission on Sustainable Development // Internatiоnal Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. Volume 13, Issue 3, September.
 • Flathman. R. 1966. The Public Interest. An Essay Concerning the Normative Discourse of Politics, New York-London-Sydney.
 • Geysen W., Verbruggen J. 2003. The Acceptance of Systemic Thinking in Various Fields of Technology and Consequences on the Respective Safety Philosophies // Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 13 (3).
 • Guðmundur S. Alfreðsson, Asbjørn Eide Martinus. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement Nijhoff Publishers.
 • Held. V. 1970. The Public Interest and Individual Interests, New York-London.
 • Hofreiter Ladislav. 2012. Wstęp do studiów bezpieczeństwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Isita V. Muskhanova, Angelina V. Zyryanova, Vladimir I. Kurdyumov, Anna S. Pugacheva, Albina R. Shaidullina. 2016. The Essential Characteristic of Safety as a Category of Right // International Journal of Environmental &Science Education, Vol. 11, № 10.
 • John T. Hamilton. 2013. Security: Politics, Humanity, and the Philology of Care. Princeton: PrincetonUniversityPress.
 • Ludmila J. Grudtsina, Alexander A. Galushkin. 2013. Questions of Modern Civil Society Development in Russian Federation // World Applied Sciences Journal. Vol. 25, № 5.
 • Morris T. 2012. Achieving national security: comparing four state security models // Police Practice and Research. Vol. 13, No. 2, April.
 • Myriam Feinberg. 2015. International counterterrorism – national security and human rights: conflicts of norms or checks and balances? // The International Journal of Human Rights, Vol. 19, № 4.
 • Piet Hein van Kempen, 2013. Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective // Human Rights Law Review, Vol. 13, № 1.
 • Rhoda Howard-Hassmann. 2012. Human Security: Undermining Human Rights? // Human Rights Quarterly, Vol. 34, № 1.
 • Saša Mijalković, Goran Milošević. 2011. Correlation Between Economic, Corporate And National Security // Megatrend Review. Vol. 8 (2).
 • VanDyke. V. 1962. Valuesand Interests // The American Political Science Review,Vol. 56, № 3.
 • Алексеев С. С. 2009. Общая теории права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект. [Alekseev S. S. 2009. Obshchaya teorii prava: ucheb. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Prospekt].
 • Байтин М.И. 2001. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). – Саратов. [Bajtin M. I. 2001. Sushchnost’ prava (Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani dwukh vekov). - Saratov].
 • Балахонский В.В. 2011. Соотношение понятий «право» и «преступление» в философско- правовом дискурсе // Юристъ - Правоведъ. № 5 (48). [Balakhonskij V.V. 2011. Sotnoshenie ponyatij „pravo” i „prestuplenie” v filosofsko-pravovom diskurse // Yurist’’ - Pravoved’’. No 5 (48)].
 • Галузин А.Ф. 2005. О принципе правовой безопасности законов, правоприменения и обеспечения национальной безопасности // Правовая политика и правовая жизнь. №1. [Galuzin A. F. 2005. O printsipe pravovoj bezopasnosti zakonov, pravoprimeneniya obespecheniya natsional’noj bezopasnosti // Pravovaya politika i pravovaya zhizn’. No 1].
 • Епифанова Е.В. 2008. Российская уголовно-правовая наука о понятии преступления // Журнал российского права. № 4. [Epifanova E. V. 2008. Rossijskaya ugolovno-pravovaya nauka o ponyati prestupleniya // Zhurnal rossijskogo prava. No 4].
 • Калина Е.С. 2004. Государственно-правовой механизм обеспечения права на безопасность личности в Российской Федерации (теоретическое административно-правовое исследование). Дис. … к.ю.н. Челябинск. [Kalina E. S. Gosudarstvenno-pravovoj mekhanizm obespecheniya prava na bezopasnost’ lichnosti w Rossijskoj Federatsii (teoreticheskoe administrativno-pravovoe issledovanie). Dis. ... k.yu.n. Chelyabinsk].
 • Лапшина О.С. 2011. Охранительная функция права в системе функций права и государства. Автореф. Дисс… к.ю.н. Казань. [Lapshina O. S. 2011. Okhranitel’naya funktsiya prava v sisteme funkstij prava i gosudarstva. Avtoref. Diss... k.yu.n. Kazan’].
 • Фомин А.А. 2006. Юридическая безопасность – особая разновидность социальной безопасности: понятие и общая характеристика // Государство и право. № 2. [Fomin A. A. 2006. Yuridicheskaya bezopasnost’ - osobaya raznovidnost’ sotsial’noj bezopasnosti: ponyatie i obshchaya kharakteristika // Gosudarstvo i pravo. No 2].
 • Цикаришвили О.Г. 2008. Охранительная функция российского права. Автореф. Дисс… к.ю.н. Саратов. [Tsikarishvilin O. G. 2008. Okhranitel’naya funkstiya rossijskogo prava. Avtoref. Diss... k.yu.n. Saratov].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5979b38f-0c64-4692-aaac-71bd32888e4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.