PL EN


2014 | 24 | 7-66
Article title

Objawienia Matki Bożej w Fatimie w perspektywie historii pontyfikatów papieży XX stulecia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pamiętnego majowego dnia 13 V 1917 r. w odległej Portugalii, Bóg posłał Matkę Bożą do Fatimy, aby wezwać ludzkość do „modlitwy i pokuty” oraz przestrzec ją przed konsekwencjami odrzucenia Bożych przykazań. Maryja zjawiła się trójce dzieci: Łucji de Santos oraz Franciszkowi i Hiacyncie Marto, przychodząc do nich każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października 1917 r. i zachęcając je do odmawiania różańca. Dzieci posłuszne jej poleceniom, praktykowały je wiernie oraz przekazały ich treść dla Kościoła i świata, wzbudzając szerokie zainteresowanie społeczne. Objawieniom uwierzył miejscowy biskup, wierni świeccy, duchowni i papieże. Szczególnie papieże, począwszy od pontyfikatu papieża Piusa XI (1922 -1938) skupili swoje szczególne zainteresowanie objawieniami fatimskimi. Również następny papież Piusa XII (1938-1959), przeszedł do historii współczesnego Kościoła, jako papież „fatimski”. Jako pierwszy, dwukrotnie ofiarował świat Niepokalanemu Sercu Maryi (31.X. i 8.XII. 1942 r.). Inny stosunek do objawień fatimskich mieli papieże doby soborowej: św. Jan XXIII (1959-1963) i bł. Paweł VI (1963 -1978). Krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I (1978) trwający zaledwie 33 dni, z przyczyn oczywistych nie mógł się odnieś do objawień fatimskich. Niemniej jednak, ważnym akcentem fatimskim w historii tych pontyfikatów była wizyta bł. Pawła VI w sanktuarium fatimskim 13 maja 1967 r. i ogłoszenie w tym miejscu adhortacji Signum Magnum, poświęconej Matce Bożej. Pontyfikat św. Jana Pawła II (1978-2005), w świetle doświadczenia zamachu na życie z dnia 13 maja 1981 r., został w pełni wpisany w sens przesłania Matki Bożej Fatimskiej. Ocalenie i cudowne przywrócenie do życia papieża przez Matkę Bożą, sprawiło że św. Jan Paweł II dnia 25 marca 1984 r., dokonał poświęcenia całego świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, w sposób publiczny i uroczysty w jedności ze wszystkimi biskupami świata. W ten sposób wypełnił prośbę Matki Bożej Fatimskiej i od tego momentu rozpoczęła się nowa era, która zakończyła się upadkiem Związku Radzieckiego i bloku państw komunistycznych. Następny pontyfikat papieża Benedykta XVI (2005-2013) z całą mocą potwierdził doniosłość objawień Matki Bożej Fatimskiej dla całej ludzkości, co do jej przyszłości, nazywając je „Orędziem Nadziei”.
EN
May fateful day 13 May 1917 in the distant Portugal, God sent the Mother of God to Fatima to call mankind to "prayer and penance" and warn her of the consequences of the rejection of God's commandments. Mary appeared to three children: Lucia de Santos and Francisco and Jacinta Marto, coming to them every 13th of the month, from May to October 1917 encouraging them to pray the Rosary. Children obeyed her commands, practiced them faithfully, and communicated their content for the Church and the world, arousing widespread public interest. The local bishop, laity, clergy and popes believed the revelations. Especially the popes, from the pontificate of Pope Pius XI (1922-1939) focused their particular interest in Fatima revelations. Also, the next Pope Pius XII (1939-1958), went down in history of the modern Church, as Pope "Fatima". Be the first one, twice offered the world to the Immaculate Heart of Mary (31.X. and 8.XII. 1942.). Different attitude to Fatima had conciliar popes day: St. John XXIII (1958-1963) and Bl. Paul VI (1963-1978). Brief pontificate of Pope John Paul I (1978), lasting only 33 days, for obvious reasons could not refer to Fatima. However, an important Fatima accent in the pontificates history was the visit of Bl. Paul VI at the shrine of Fatima May 13, 1967 year, and announcement the Exhortation Signum Magnum, dedicated to Our Lady. Pontificate of John Paul II (1978-2005) in the light of assassination experience of 13 May 1981 has been fully entered in the meaning of the message of Our Lady of Fatima. Salvation and miraculous restoration to life of the Pope by the Mother of God, made the Saint Pope John Paul II on 25 March 1984 consecrated the whole world and Russia to the Immaculate Heart of Mary in a public and solemn manner in union with all the bishops of the world. In this way, fulfilled the request of Our Lady of Fatima and from that moment began a new era, which ended with the fall of the Soviet Union and the communist block. Next pontificate of Pope Benedict XVI (2005-2013) emphatically confirmed the importance of the apparitions of Our Lady of Fatima for the whole of humanity, as to its future, calling them "Message of Hope"
Year
Issue
24
Pages
7-66
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-597f3735-0b76-4db3-b4a4-c8b26dc0dfaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.