PL EN


2015 | 214 | 89-102
Article title

Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Labour market considering demographic and social changes in the EU countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Problemy, z którymi muszą zmie¬rzyć się poszczególne gospodarki, to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i osób powyżej 50. roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej 60. roku życia, czyli tych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Z dotychczasowych badań wynika, że zasygnalizowane problemy są wciąż aktualne i wymagają podejmowania wielu działań ze strony państwa, polegających m.in. na opracowaniu długookresowej strategii makroekonomicznej w obszarze polityki zatrudnienia i wdrażania reform często nieznajdujących akceptacji społecznej. Kolejnym problemem jest potrzeba zmian w polityce prorodzinnej nastawionej na zwiększenie dzietności rodzin oraz stymulowanie postaw prokreacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pojawiających się tendencji demograficznych w Polsce na tle pozostałych krajów UE istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy Badanie dotyczy dwóch wybranych lat, tj. 2004 i 2013.
EN
Demographic processes observed in the EU countries pose a challenge for their national labour markets, causing gradual decline in labour force and increase in el¬derly numbers. These economies are thus facing not only the issue of occupational de¬velopment of young people, women and social group aged over 50, but also employability of seniors (over 60 years old), who have not reached the retirement age. Research confirms that these problems remain up-to-date and require addressing by the government organs. Employment policy needs to follow a long-term macroeconomic strategy, while the resulting reforms have to be implemented in spite of the initial lack of public endorsement. What is more, these changes need to be complemented by the profamily policy aiming to encourage having more kids. The following study presents demographic tendencies observed in Poland in com¬parison to other EU countries, focusing on the labour market specifically. Data from 2003 and 2004 are being analyzed.
Year
Volume
214
Pages
89-102
Physical description
Contributors
References
  • Bloom D., Canning D., Sevilla J., The demographic dividend a new perspective on the economic consequences of population change, RAND 2003.
  • Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, UE w Pozna¬niu, Poznań 2010.
  • http://appso.eurostat.ec.europa.eu/niu/print, dostęp: 26.08.2014.
  • Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
  • Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, red. P. Szukalski, IPS, Warszawa 2009.
  • Rosset E., Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967.
  • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 czerwca 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 637, http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2012/000/637.
  • Zarządzanie wiekiem i nie tylko, red. T. Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5984b45f-5636-40b0-99b0-c71f6f824a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.