PL EN


2019 | 28 | 49-58
Article title

Europejska klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego

Content
Title variants
EN
European NUTS classification and its significance for the Mazowieckie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie europejskiej klasyfikacji NUTS oraz jej znaczenia dla województwa mazowieckiego. Wobec nowego podziału statystycznego Mazowsze stoi przed wyzwaniem zwiększenia trwałości polityki rozwoju przy założeniu „spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie”
EN
The aim of the article is to present the European NUTS classification and its importance for the Mazowieckie Voivodship. In view of the new statistical division, Mazovia faces the challenge of increasing the sustainability of development policy with the assumption of territorial cohesion, understood as reducing development disparities in the Mazowieckie Voivodship and increasing the importance of the Warsaw Metropolitan Area in Europe.
Year
Issue
28
Pages
49-58
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Izdebski H., 2014, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Klima E., 2005, Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji europejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 6, s. 23-41.
 • Machelski Z., 2015, Struktury terytorialne państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2014, MBPR, Warszawa.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2018, MBPR, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005).
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, 2013, MBPR, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2016, Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny? Materiały pokonferencyjne, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Dąbrowska A. (red.), 2018, Mazowsze. Ekonomia i Gospodarka, WGiSR UW, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., nr 88, poz. 439).
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950880439
 • http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji- nuts-2016/
 • http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 • https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183- c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-598c1b1c-11ab-4095-ab82-c494e7cdf572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.