PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 11-30
Article title

Aksjologia pedagogiczna − subdyscyplina naukowa pedagogiki (in statu nascendi)

Title variants
EN
Pedagogical Axiology – Scientific Subdiscipline of Pedagogy (in statu nascendi)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aksjologia pedagogiczna to subdyscyplina pedagogiki, która powstała na skrzyżowaniu dwóch dyscyplin naukowych – pedagogiki ogólnej i aksjologii. W kompendiach wiedzy i w literaturze przedmiotu niejednokrotnie bywa pomijana. Dotychczasowy dorobek naukowy aksjologii pedagogicznej jest bogaty. Wymaga on krytycznego uporządkowania i motywuje do dalszego rozwoju subdyscypliny w aspekcie poznawczym, metodologicznym, empirycznym oraz w sferze praktycznej.
Pedagogical axiology is a subdiscipline of pedagogy, that arose in the middle of two scientific disciplines – general education and axiology. In many compendiums of knowledge and literaturę of subject pedagogical axiology is repeatedly ignored. The past academic achievements of pedagogical axiology are rich. It requires critical ordering and motivates the further development of this subdiscipline in cognitive, methodological, empirical, and practical aspects.
Year
Volume
Issue
2
Pages
11-30
Physical description
Contributors
References
 • Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Nauka” 1/2009, s. 47-66.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin−Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Chałas K., Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II: Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój, Lublin−Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006.
 • Chałas K., Maj A., Mariański J., Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki, Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność 2009.
 • Kukołowicz T., Nowak M. (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin: RW KUL 1997.
 • Maj A., Aksjologia pedagogiczna, w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016, s. 87-91.
 • Michałek R., Głos w sprawie klasyfikacji nauki, „Nauka” 3/2008.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Nowak M., Magier P., Szewczak I. (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium 2010.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2004.
 • Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, t. I: Wymiary – kierunki – uwarunkowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994.
 • Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, t. II: Odpowiedzialność pedagoga, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1995.
 • Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, t. III: O tolerancji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1995.
 • Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, t. IV: Wybrane problemy przekazu wartości, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999.
 • Ossowski S., O osobliwości nauk społecznych, Warszawa: PWN 1983.
 • Ostrowska U. (red.), Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2002.
 • Ostrowska U. (red.), Aspekty aksjologiczne w edukacji, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2000.
 • Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, w: Pedagogika, podstawy nauk o wychowaniu, t. I, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2006.
 • Ostrowska U., Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy 1998.
 • Ostrowska U., Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2004.
 • Ostrowska U., Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UWM w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2008.
 • Ostrowska U., Tchorzewski DE A.M. (red.), Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Bydgoszcz–Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2002.
 • Ostrowska U. (red.), Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2001.
 • Ostrowska U. (ed.), In the Circle of Axiological Problems of Academic Education, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I: A-F, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak 2003.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV: P, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005.
 • Popper K., W poszukiwaniu lepszego świata, przeł. A. Malinowski, Warszawa: Wydawnictwo KiW 1997.
 • Siemianowski A., Człowiek a świat wartości, Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum 1993.
 • Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2000.
 • Śliwerski B. (red.), Pedagogika, podstawy nauk o wychowaniu, t. I, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2006.
 • Śliwerski B., Pedagogika, pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. II, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2006.
 • Śliwerski B. (red.), Pedagogika, subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. III, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2006.
 • Śliwerski B. (red.), Pedagogika, subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. IV, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2010.
 • Tchorzewski DE A.M. (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 1998.
 • Tchorzewski DE A.M., Zwierzchowski P. (red.), Sens życia – sens wychowania, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 2001.
 • Tchorzewski DE A.M., Wołoszyn-Spirka W.M., Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 2000.
 • Tchorzewski DE A.M. (red.), Wolność jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 1999.
 • Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, przeł. S. Skwieciński, w: Problemy socjologii wiedzy, wybór A. Chmielecki i inni, Warszawa: PWN 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59919cb5-33e7-46ba-b62b-f91af09383e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.