PL EN


2014 | 4 | 167-193
Article title

Infrastruktura drogowa w województwie pomorskim

Content
Title variants
EN
The road infrastructure in the Province of Pomorskie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje drogowe należą do szerokiego spectrum inwestycji infrastrukturalnych i pozostają od lat w centrum uwagi ekonomistów, lokujących często tę problematykę w sferze polityki dobrobytu w stosunku do miast i regionów. Infrastruktura drogowa wpływa na stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje, determinuje jej rozwój i jest jednym z ważniejszych czynników kreujących zadowolenie lokalnych społeczeństw, poprawia bowiem jakość życia. Stan ilościowy i jakościowy infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności regionu. Sprawna infrastruktura drogowa poprawia dostępność terytorialną obszaru zapewniającą łączność ze światem. Stąd tak ważne są inwestycje drogowe, które poprawiają dostępność komunikacyjną regionu i stymulują jego rozwój. W opracowaniu przedstawiono potencjał infrastruktury drogowej w województwie pomorskim na tle kraju w aspekcie istniejącej kondycji technicznej dróg, stanu dostępności transportowej regionu, strategii zrównoważonego rozwoju i barier towarzyszących rozwojowi infrastruktury drogowej.
Year
Volume
4
Pages
167-193
Physical description
Contributors
 • Prof. UG dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, anna.gorczynska@ug.edu.pl
References
 • A New Economic Analysis of Infrastructure Investment (2012), A Report Prepared By The Department Of The Treasury with The Council of Economic Advisers, www.treasury.gov/resource-center/economicpolicy/documents/201220323 infrastructureport.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2011), Nowicki M. (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Nie ma pieniędzy na drogi krajowe w Polsce, „eGospodarka”, www.gospodarka.pl/80843,Nie-ma-pieniędzy-na-drogi-krajowe-w-Polsce.html, dostęp dnia 04.04.2013.
 • Diagnoza polskiego transportu (2011), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Drogi do Euro. Analiza infrastruktury drogowej w Polsce. Stan faktyczny i szanse rozwoju (2007), Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia. gov.pl/a/6329/docelowy-układ-autostrad, dostęp dnia 06.05.2013.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, ursus.gios.gov.pl/hałas/ez/index.php/pl/ Raporty/Stan-klimatu-akustycznego-w-kraju-w-swietle-badan-wiesw-latach-2007-2008/5.-Halas-komunikacyjny/5.1-Halas drogowy/1.Badania-emisji-halasu-z-drog-pomiary-halasu-drogowe go-w-punktach-referencyjnych, dostęp dnia 12.01.2013.
 • Górczyńska A., Czechowski L. (2000), Inwestycje drogowe w Polsce, w: Inwestycje i Nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko . Dziworska K., Ostrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grzywacz W. (1982), Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa.
 • Kaczałek W. (2012), Polskie drogi coraz bezpieczniejsze, „Smart Driver”, www.smartdriver.pl/wywiad-polskie-drogi-coraz-bezpi eczniejsze, dostęp dnia 25.03.2013.
 • Koźlak A. (2007), Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w świetle polityki spójności Unii Europejskiej, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kublik A., Chudy portfel na drogi, „Gazeta Wyborcza”, www.gazeta.pl, dostęp dnia 24.10.2012 r.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025 (2005), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Raport o stanie technicznym dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2011 (2012), GDDKiA oddział w Gdańsku, Gdańsk.
 • Raporty roczne wypadków drogowych, Komenda Główna Policji www.Statystyka.policja.pl/portal/st/1302. Wypadki drogowe_ra porty roczne. html. 18. Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007–2020 (2008), Gdańsk.
 • Research Project ESPON 1.2.1 on Transport Sevices and Networks Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion. First Interim Report (2002), www.espon.eu/export/site/default/Documensts/ Projects/ESPON 2006 Projects/Thematic Projects/Transport Trends/ 1.ir1.2.1 pdf, dostęp dnia 12.01.2013.
 • Rocznik statystyczny województw (2012), GUS, Warszawa.
 • Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Rozwój infrastruktury transportu (2002), Wojewódzka-Król K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa.
 • Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy, www.infrastruktura.elamed.pl/Strona-numer-5-2008-123923.html#lead 23923, dostęp dnia 16.04.2013.
 • Stech G., Gęsiarz-Nowak I. (2012), Ocena stanu istniejącego oraz perspektywy i bariery rozwoju dróg samorządowych w Polsce, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków.
 • Strategia rozwoju kraju na lata 2007–2015 (2006), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2011), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Transport, Wyniki działalności w 2011 r . (2012), GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego otoczeniu, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.
 • Wielki słownik wyrazów obcych (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-599b775e-3a1b-46f4-b08a-278fdec74fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.