PL EN


2018 | 4(29) |
Article title

Młodzi na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Young people on the labour market in Poland and selected European Union countries
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest wskazanie najistotniejszych problemów dotyczących funkcjonowania młodych na obecnym rynku pracy, a także analiza stopy bezrobocia oraz wskaźników zatrudnienia młodych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza ta została przeprowadzona w pierwszej części opracowania. Bardzo istotnym jej elementem jest refleksja nad zjawiskiem dewaluacji dyplomów szkół wyższych oraz przedłużającym się okresem edukacji, co wiąże się z coraz późniejszym wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy. Druga część artykułu została poświęcona zbiorowości NEET, czyli grupie młodych, którzy nie pracują, nie uczą się ani też nie szkolą. Omówione zostały statystyki, przedstawione subgrupy NEET-sów oraz czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo przynależenia do tej kategorii. Podkreślić należy, iż bycie NEET nie zawsze wynika z autonomicznej decyzji jednostki. Sytuacja, w której jednostka czuje się zniechęcona i zdemotywowana do podjęcia jakiejkolwiek aktywności, czy to w sferze pracy, czy też w sferze edukacji, w znacznym stopniu związana jest z czynnikami społecznymi, kulturalnymi, instytucjonalnymi oraz ekonomicznymi. W końcowej części pracy zostały przedstawione koszty społeczne oraz ekonomiczne, które wynikają z niewykorzystania znacznych zasobów pracy młodzieży
EN
This paper presents the situation of young people on the labour market in Poland and in selected European Union member states. With the overall improvement observed on the labour market, the situation of young people in Poland and in many other EU countries has also improved in recent years. The aim of this paper is to identify the most important issues concerning the functioning of young people on the modern labour market, as well as analyzing the unemployment and employment rates observed for young people in Poland and in selected European Union member states. The analysis was carried out in the first part of the study. The reflection on the phenomena of devaluation of higher education diplomas and the prolonged period of education, which result in young people entering the labour market much later than they used to in the past is also crucial. The second part of this paper is devoted to the NEET community, which consists of young people who refuse to work, learn or train. The statistics, subgroups of NEETs and risk factors that increase the likelihood of being included in this category are discussed. It should be emphasized that people do not always become NEETs of their own free will. A situation in which an individual feels discouraged and unmotivated to engage in any activity, whether in the sphere of work or in the sphere of education, is largely conditioned by some social, cultural, institutional and economic factors. The final part of this paper presents the social and economic consequences of a significant number of young workforce being professionally inactive.
Keywords
PL
EN
youth   unemployment   NEET   job.  
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a14c56-d99d-4f31-99f2-9339993abe3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.