PL EN


2019 | 5 (130) "Perspektywy akceptacji nowych narzędzi HRM opartych na ICT" | 93-112
Article title

Analiza wybranych aspektów oczekiwań zawodowych przedstawicieli pokoleń Y i Z

Authors
Title variants
EN
Analysis of Selected Aspects of Professional Expectations of Representatives of Generations Y and Z
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było rozpoznanie wybranych aspektów oczekiwań zawodowych przedstawicieli dwóch najmłodszych pokoleń obecnych na rynku pracy, czyli Y i Z. Przedstawiony przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki zaprezentowanych badań pozwalają na sformułowanie hipotezy, że pokolenia te, dorastające w specyficznych warunkach rewolucji informatycznej i informacyjnej, postrzegają inaczej niż urodzeni wcześniej swoje miejsce na współczesnym rynku pracy, mają odmienne oczekiwania w kwestiach dotyczących warunków zatrudnienia. Pierwsza część opracowania została oparta na wybranych pozycjach z literatury przedmiotu. Dokonano porównania cech charakterystycznych dla obu grup pokoleniowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w listopadzie 2018 roku wśród studentów, którzy potrafili określić i zdiagnozować swoje oczekiwania wobec pracy zawodowej i pracodawców. Ustalenia wynikające z tego badania pokazują, jakie potrzeby artykułują oba pokolenia wobec pracodawców i jakie są ich oczekiwania odnośnie do ofert pracy. Warto podkreślić, że część z respondentów, poza studiowaniem, była już aktywna zawodowo, czyli posiadała pewne doświadczenia związane ze środowiskiem pracy. Autorka ma świadomość fragmentaryczności przedstawionych wyników, które należy traktować jako przyczynek do kontynuacji dalszych poszukiwań badawczych wśród reprezentatywnej grupy osób.
EN
The aim of the article is to identify selected aspects of professional expectations among representatives of the two youngest generations present on the labor market—i.e. generation Y and generation Z. The presented review of topical literature as well as the results of the presented research allow the formulation of the hypothesis that these generations—which grew up subject to the specific conditions of the information and IT revolution—perceive their place on the modern labor market differently than did previous generations and have different expectations with respect to employment conditions. The first part of the study was based on an analysis of selected items from topical literature. It compares the characteristics of the two generations. The next section presents research carried out in November of 2018 among college students who were capable of defining and diagnosing their expectations with respect to professional work and employers. The findings of this study show needs articulated by both generations with respect to employers and what their expectations are regarding job offers. Worth stressing is that some of the respondents were already professionally active in addition to their studies. Thus, they already had experience regarding the work environment. The author is aware of the fragmentary nature of the presented results, which should be treated as a contribution leading to a continuation of research among a representative group of people.
Year
Pages
93-112
Physical description
Document type
article
Dates
published
2019-10-15
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
References
 • Biernacki M. (2014), Social media – komunikacja ze studentami rachunkowości z pokolenia Z, Folia Pomernae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, Vol. 311 (75).
 • Bombiak E. (2016), Zarządzanie pokoleniami wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, w Toruński J., Chrząścik M. (red.), Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 • Borawska-Kalbarczyk K. (2013), „Pokolenie C” w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek-Media-Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Gruchoła M. (2016), Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości? Rozprawy Społeczne, t. 10, nr 3.
 • Hobart B., Sendek H. (2014), Gen Y Now: Millennials and the Evolution of Leadership, John Wiley & Sons.
 • Jabłońska M., Billewicz K. (2016), Pokolenie przełomu w Web 2.0, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 56.
 • Jordan K. (2014), Pokolenie Y na rynku pracy – oczekiwania i wyzwania, Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).
 • Korach R. (2009), Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Wyd. Helion.
 • Martin C. A., Tulgan B. (2001), Managing Generation Y: Global Citizens Born in the Late Seventies and Early Eighties, Human Resource Development, January 1.
 • Stillman D. J., Stillman J. (2017), Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, HarperCollins.
 • Wolper L. F. (2012), Physician Practice Management, Jones & Bartlett Publishers.
 • Wyrwisz J. (2018), Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia, Marketing i Rynek, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a2b120-8495-4237-8050-262e5cdcd020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.