PL EN


Journal
2020 | 1(38) | 65-80
Article title

Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Jesus’ Heart as a school of priesthood spirituality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wstępie wyjaśniam takie terminy jak: „Serce Jezusa”, „duchowość” oraz „duchowość kapłańska”. W artykule odpowiadam na następujące pytania: Czego można się nauczyć w szkole Serca Jezusowego? Na co seminarzysta powołany do kapłaństwa, a na co kapłan może liczyć, ucząc się w szkole Serca Jezusowego? Czego może nauczyć Serce Jezusa i jakie wartości może przekazać Ono duchowości kapłańskiej? Odpowiadając na wyżej postawione pytania dotyczące szkoły Serca Jezusa i duchowości kapłańskiej, w artykule stwierdzam przede wszystkim, że w szkole Serca Jezusa uczymy się odwzajemniać coraz to większą i dojrzalszą miłością za nieskończoną miłość Jezusa, którą On nieustannie okazuje całemu światu i wszelkiemu stworzeniu. Następnie udowadniam, że w szkole Serca Jezusa uczymy się różnych rodzajów modlitwy. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na eucharystyczne Serce Jezusa. Mamy świadomość, że duchowość kapłańską bardzo ubogacamy i wzmacniamy codzienną, dłuższą adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie przekonuję, że w szkole Serca Jezusa uczymy się od Dobrego Pasterza posługi kapłańskiej podejmowanej z miłością, cierpliwością i odwagą. Stwierdzam, że w szkole Serca Jezusa uczymy się dbać o czystość kapłańskiego serca i oddanie jego całego naszemu Panu. W końcu staram się udowodnić, że w szkole Serca Jezusa uczymy się właściwego odniesienia do Maryi, Matki Kapłanów, i właściwej postawy wobec świętych.
EN
In the introduction I explain such terms as „the Sacred Heart of Jesus”, „spirituality” and „priestly spirituality”. In the article, I respond to the following questions: What can we learn at the school of Sacred Heart of Jesus? What the priest or the seminarian can rely on learning at the Sacred Heart of Jesus school? Which values can Sacred Heart teach? What Sacred Heart can rely to priestly spirituality? Replying to the questions mentioned above referring to the school of Sacred Heart and the priestly spirituality I claim in the article first of all that at Sacred Heart of Jesus school we learn to reciprocate huge and more mature love for everlasting love of Jesus that He shows the whole world and the creation constantly. Next, I prove that at Sacred Heart of Jesus school we learn different kinds of prayers. We pay special attention to Eucharistic Heart of Jesus. We are aware that we enrich and reinforce priestly spirituality by daily, longer adoration of Blessed Sacrament. I convict subsequently that at school of Sacred Heart of Jesus we learn from Good Shepherd the priestly service doing with love, patience and courage. I claim that at school of Sacred Heart we learn to care for purity of priestly heart and to give the whole of it to our Lord. Finally, I endeavour to prove that at school of Sacred Heart of Jesus we learn an appropriate reference to Mary Mother of Priests and the appropriate attitude to the saints.
Journal
Year
Volume
Pages
65-80
Physical description
Dates
published
2020-05-28
Contributors
author
 • Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Burke R. L., Kapłan według Serca Jezusowego, Sandomierz 2018.
 • Dehon L. J., Koronki do Najświętszego Serca Jezusowego, t. 3: Eucharystia, Kraków 2018.
 • Gaweł J., Św. Małgorzata Maria i kult Serca Jezusowego, Kraków 2008.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Rzym 2003.
 • Lec Z. (red.), Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu. Modlitewnik, Wrocław 2017.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Poznań 2000.
 • Pius XII, Encyklika Haurietis aquas, Rzym 1956.
 • Poleszak L., Serce Zbawiciela. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Kraków 2010.
 • Poleszak L. (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006.
 • Sheen F. J., Kapłan nie należy do siebie, Sandomierz 2018.
 • Zatorski W., Duchowość i jej źródła, http://zdrowiepowraca.pl/artykul,duchowosc-i-jej-zrodla-o-wlodzimierz-zatorski-osb (odczyt z dn. 26.01.2020 r.).
 • Ziemann E., Być kapłanem Serca Jezusowego. Duchowość kapłańska o. Leona Jana Dehona (1843-1925), Kraków 2006.
 • Zimończyk K. (oprac. i red.), Ecce venio. Modlitewnik dehoniański, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a33f55-6123-429e-a66f-95fc83e54654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.