PL EN


2016 | 3(41) | 293–299
Article title

Functional diversity of Kielce suburban municipalities versus the standard of living of their inhabitants

Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich Kielc a poziom życia ich mieszkańców
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Urbanization processes of areas located within large cities entail a number of consequences, such as a change in employment structure of inhabitants in these areas. New housing developments attract a stream of well-educated and affl uent urban dwellers, who move to the suburbs and contribute to the transformation of dominating functions in the areas located near the cities. Based on selected empirically measurable characteristics, synthetic measures were calculated for the phenomena analyzed with the use of the Hellwig method. The following functions have been included: agricultural, recreational, service, industrial, and residential. Based on the conducted analysis, it can be claimed that most of the examined municipalities are characterized by multifunctional development, with no dominant function apparent. Also, the analysis revealed the existence of three social classes in the studied areas, distinguished by a very high, high, or average standard of living of their members. The study found that the highest standard of living is typical for the municipalities where industrial and service-related functions dominate.
PL
Procesy urbanizacji obszarów zlokalizowanych w obrębie dużych miast pociągają za sobą wiele skutków. Zmienia się struktura zatrudnienia zamieszkującej tam ludności. Do nowych osiedli napływa strumień ludności miejskiej, dobrze wykształconej i zamożnej. Następstwem tego procesu jest przemiana funkcji obszarów położonych w sąsiedztwie miast. Badaniem objęto gminy podmiejskie Kielc. Na podstawie wybranych cech empirycznych obliczono syntetyczne miary dla analizowanych zagadnień przy zastosowaniu metody Hellwiga. Przyjęto następujące funkcje: rolnicze, rekreacyjne, usługowe, przemysłowe, rezydencjalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy można skonstatować, że większość analizowanych gmin charakteryzuje się rozwojem wielofunkcyjnym, bez wyraźnie dominującej funkcji. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić trzy klasy: o bardzo wysokim, wysokim i średnim poziomie życia. Stwierdzono, że najwyższy poziom życia występuje w gminach, w któ- rych dominują funkcje przemysłowe i usługowe.
Year
Issue
Pages
293–299
Physical description
Contributors
References
 • Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi, Warszawa: Wyd. PWN.
 • Bański, J., Czapiewski, K. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich regionu. Ekspertyza, Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 • Chojnicki, T., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Warszawa: wyd. KPZK PAN,
 • Duczkowska-Małysz, K. (1998). Typologia obszarów wiejskich – kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego, Więckiewicz, Z. (red.), Wrocław.
 • Kopacz, I., Mularczyk, M. (2011). Zróżnicowanie funkcjonalne gmin sfery podmiejskiej Kielc, [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Kamińska, W., Heffner, K. (red.), Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Koter, M. (1985). Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Uniwersitas Lodziensis, Folia Geographica, nr 5.
 • Rutkowski, J. (1984) .Podstawowe pojęcia statystyki społecznej, Wiadomości statystyczne, nr 10.
 • Salomon, J. (2007). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Inżynieria Rolnicza, nr 8/96.
 • Słodczyk, J. (2001) . Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole: Wyd. UO.
 • Suliborski, A. (1985). Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, Uniwersitas Lodziensis, Folia Geographica, nr 5.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL, pobrane 15 lipca 2015r.
 • www.powiat.kielce.pl, pobrane 15 lipca 2015r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a4fe8b-ec3f-4883-b6be-f94da270599c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.